maj 2015


Real Heart: Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31

Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2015-10-01 – 2015-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 80 447 (0) SEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -451 500 (-181 235) SEK. Resultatet per aktie* uppgick till 0,04 (0,018) SEK. Soliditeten** uppgick till 95 (36) %.  * Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 916 625 aktier per 2015-03-31. ** Soliditet: Eget kapital

Kommuniké från årsstämma

Idag, den 20 maj 2015, hölls årsstämma I Scandinavian Real Heart AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Djurtest planerat med hjärtpump modell 8

Scandinavian Real Heart AB (”Real Heart”) har efter intensivt arbete av bolagets utvecklingsteam kommit ett steg närmare målet att utveckla en hjärtpump som kan implanteras i människa. Real Heart har utvecklat en färdig modell, hjärtpumpsmodell nummer 8, som genomgått flera simulatortester. Bolaget avser att implantera modellen, i sin befintliga konstruktion, för kortvariga tester i djur