månadsarkiv: maj 2015

Real Heart: Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2015-10-01 – 2015-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 80 447 (0) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -451 500 (-181 235) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till 0,04 (0,018) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 95 (36) %.

 * Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 916 625 aktier per 2015-03-31.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2015

Första kvartalet

 • Den 12 februari 2015 tillträdde Gunnar Nihlén som VD i Scandinavian Real Heart. Nihlén är en av Bolagets grundare och har sedan 14 år tillbaka arbetat med utvecklingen av Bolaget och hjärtpumpen. Nihlén är ingenjör och har lång erfarenhet av olika uppdrag inom svenskt näringsliv. Han har bland annat varit VD för ABB Industrigymnasium i Västerås och för Almi Västmanland samt haft olika befattningar inom ABB.
 • Bolaget meddelade i februari att de i mitten av mars kommer att offentliggöra information och resultat av de tester som genomförts de senaste månaderna. En uppföljande presskonferens kom att hållas några dagar efter att resultaten offentliggjorts.
 • I mars meddelade Scandinavian Real Heart att simulatortest med hjärtpump genomförts med positiva resultat. Under testerna registrerades data avseende puls, tryck och flöden. Härutöver mättes energi- och effektförbrukning. Resultaten av testerna visar att modell nummer 8 är en förbättrad mekanisk modell i relation till föregående modell.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I april meddelade Bolaget att VD Gunnar Nihlén, som genom sitt helägda bolag Frontus AB är en av ägarna i Scandinavian Real Heart, sålt 17 720 av sina aktier i Bolaget. Nihlén avser att, om kursen är acceptabel, under innevarande kvartal sälja totalt 1 % av sitt innehav (inkl. den nämnda försäljningen).
 • I maj meddelade Scandinavian Real Heart att Bolaget efter intensivt arbetet av utvecklingsteamet utvecklat en färdig modell, hjärtpumpsmodell nummer 8. Bolaget avser att implantera modellen i sin befintliga konstruktion för kortvariga tester i djur under september 2015.
 • Den 20 maj 2015 höll Scandinavian Real Heart årsstämma. Stämmokommuniké publicerades den 20 maj 2015 och finns att tillgå på www.aktietorget.se.

Omsättning och resultat

Omsättningen under perioden hänförs till 100 % av vidarefakturering av hyreskostnader till externa hyresgäster. Kostnader för forskning och utveckling av modell nr 8 har under Q1 aktiverats med 378 tkr samt patentkostnader med 48 tkr. Posten övriga kostnader, 526 tkr, innehåller kostnad för köpta tjänster med 158 tkr då bolaget inte har någon anställd personal, lokalkostnader 162 tkr samt diverse kostnader 202 tkr.

VD Gunnar Nihlén kommenterar

Så har årets första kvartal passerat och det är dags för en summering av vad som hänt i Scandinavian Real Heart. Vi har under perioden genomfört tester med hjärtpump modell nummer 8 i mekaniska prov i simulator. Under testerna registrerades data avseende puls, tryck och flöden. Härutöver mättes energi- och effektförbrukning. Av resultaten kan vi se att pumpmodell nummer 8 är en förbättrad mekanisk modell i relation till föregående modell. Vi har genomfört en serie av 20 olika tester i simulator, varav ett var ett längre test. Modell nummer 8 klarade samtliga tester. Sedan testerna har vi arbetat med att ta fram pumpmodellen i ett mer vävnadsvänligt material som har bättre prestanda och hållfasthet samt ett bättre drivsystem. Tillverkning av pumparna i aluminium/teflon och keramik är igång och vi beräknar att de kommer vara klara för djurprov till sommaren. (Djurproven kan genomföras när nödvändiga resurser finns tillgängliga såsom kirurger och laboratorium).

Vi kunde i maj meddela att vi planerar att genomföra kortvariga djurtester med hjärtpumpsmodell nummer 8 i sin befintliga konstruktion under september innevarande år. Vi kommer att fortsätta arbetet med finjustering av pumpmodellen för ökad driftsäkerhet, utveckling av säkerhetskritiska elektroniska styrkretsar till pumpen, val av batterier och andra tillbehör. Detta gör vi för att förbereda och optimera modellen inför de långvariga djurtester som vi planerar att genomföra under hösten/vintern 2015/2016.

Som vi tidigare kunnat meddela har utvecklingen framskridit väl och vi ligger i fas med tidigare kommunicerad tidsplan. Vår ambition är att genomföra kliniska prov i människa under 2017.

Vi ser nu fram emot ett fortsatt händelserikt 2015.

 

Gunnar Nihlén

VD, Scandinavian Real Heart AB

 

Scandinavian Real Heart AB

När Azad Najar 1999 som läkare började skissa på en idé att ta fram ett konstgjort hjärta var grundidén att utveckla ett hjärta som efterliknar det biologiska. Idén bygger på flödesanalyser som genomfördes av Professor Said Zahrai på KTH 2002-2005. När Azad 2001 fick kontakt med Gunnar Nihlén, som då var VD på ALMI Västmanland, såg Nihlén potentialen i innovationen och de inledde ett samarbete. Nihléns ingenjörsbakgrund och stora erfarenhet av industriella utvecklingsprojekt inom bland annat ABB, kombinerat med Najars kunskap om hjärtats funktion visade sig framgångsrikt. Tillsammans grundade Najar, Nihlén och Zahrai Scandinavian Real Heart AB 2007. Under de första 10 åren genomfördes utvecklingsarbetet på grundarnas fritid och då på ideell basis med ett gediget intresse att lösa ett problem. Under dessa år uppskattar Bolaget att man har lagt ner totalt 14 000 timmar på utveckling, simulering och studier. Därutöver har ingenjörsteknisk och medicinteknisk kompetens inom Scandinavian Real Hearts nätverk bistått med ytterligare ett antal tusen timmar.

Flödet i hjärtkamrarna är den avgörande faktor som Bolaget anser bör efterliknas för att förhållanden inne i hjärtpumpen skall imitera det naturliga hjärtat. Om samma flöde som i det naturliga hjärtat kan uppnås bör man väsentligt kunna minska risken för blodproppar och samtidigt pumpa på ett energieffektivt sätt. Bolaget har sedan 2001 patent på pumpprincipen i USA, England, Sverige och Tyskland. Bolaget har nyligen inlämnat ytterligare en patentansökan som, om den godkänns, ger ett patentskydd i 20 år.

Målsättning

Bolagets mål är att ta fram en hjärtpump (TAH), med bättre funktion än de som finns på marknaden, som i första hand kan användas som övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Grundidén är att den hjärtpump som Bolaget utvecklar ska pumpa så likt det naturliga hjärtat som möjligt.

Aktien

Scandinavian Real Heart AB noterades på AktieTorget under november 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF).  Per den 31 mars 2015 uppgick antalet aktier i Scandinavian Real Heart till 9 916 625 stycken. Det finns inga utestående optioner eller optionsprogram.

Största aktieägare i Bolaget per 2015-03-31 (över 10 procent)

Aktieägare Antal aktier Röster (%) Kapital (%)
Najar Medical & Invention AB 3 584 564 36,15 36,15
Frontus AB 1 296 669 13,08 13,08
Övriga 4 881 233 50,77 50,77
Totalt 9 916 625 100 % 100 %
       

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

 Halvårsrapport: 2015-08-28
 Delårsrapport 3: 2015-11-12
 Bokslutskommuniké för 2015: 2016-02-18

 

Avlämnande av delårsrapport

Västerås, den 26 maj 2015 Styrelsen Scandinavian Real Heart AB

Ladda ner hela rapporten här Q1 – Scandinavian Real Heart

 

Kommuniké från årsstämma

Idag, den 20 maj 2015, hölls årsstämma I Scandinavian Real Heart AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Ansvarsfrihet Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor Stämman beslutade om styrelseersättning till Göran Hellers enligt nedan:

 1. Inget styrelsearvode utgår under tre år från bolagsstämman den 20 maj 2015. Utlägg (ex resor) ersätts mot verifikationer på vanligt sätt.
 2. Om produkten (eller bolaget) säljs inom tre år (räknat från bolagsstämman den 20 maj 2015) erhåller Göran Hellers 1 % av försäljningssumman.
 3. Om produkten inte säljs inom tre år erhåller Göran Hellers vid slutdatum för treårsperioden en option att köpa nyemitterade aktier motsvarande 1 % av antalet aktier. Priset för aktierna skall vid denna tidpunkt vara det värde aktien har kl. 17.00 den 20 maj 2015. Procent på försäljningspris försvinner då.

Stämman beslutade om styrelsearvode åt Christina Hugosson, årsarvode 60 000 kronor exkl. moms genom faktura via sitt bolag. Stämman beslutade vidare att ingen ersättning lämnas till övriga styrelsemedlemmar.

Avseende arvode till revisor beslutade stämman enligt avtalat fakturerat belopp.

Val av styrelse, revisor och valberedning Stämman beslutade att omvälja Göran Hellers (ordförande), Gunnar Nihlén, Azad Najar och Susanne Hedman. Vidare beslutade stämman att nyvälja Christina Hugosson. Tofte Mårlind avstod omval.

Till revisor beslutades att ADSUM Revisorer & Företagskonsulter AB med huvudansvarig revisor Marita Lyckstedt väljs som revisor för tiden fram till årsstämman 2016.

Stämman beslutade vidare att följande personer skall ingå i valberedningen: Kim Norström (sammankallande) Kjell Sköldberg och Susanne Hedman.

Västerås i maj 2015 Scandinavian Real Heart (publ) STYRELSEN

För information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Gunnar Nihlén, VD
Telefon: 070-597 88 88
E-post: gunnar.nihlen@realheart.se

 

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
Telefon: 021 – 475 55 50
www.realheart.se

 

 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.

 

Djurtest planerat med hjärtpump modell 8

Scandinavian Real Heart AB (”Real Heart”) har efter intensivt arbete av bolagets utvecklingsteam kommit ett steg närmare målet att utveckla en hjärtpump som kan implanteras i människa. Real Heart har utvecklat en färdig modell, hjärtpumpsmodell nummer 8, som genomgått flera simulatortester. Bolaget avser att implantera modellen, i sin befintliga konstruktion, för kortvariga tester i djur under september 2015.

I mars 2015 kunde Real Heart meddela att simulatortest med hjärtpump modell nummer 8 genomförts med positiva resultat. Nu kan bolaget meddela att hjärtpumpmodell nummer 8 planeras vara redo för kortvariga tester i djur i september 2015. Det fortsatta arbetet kommer att innefatta finjustering av pumpmodell nummer 8 för ökad driftsäkerhet, utveckling av säkerhetskritiska elektroniska styrkretsar till pumpen, val av batterier och andra tillbehör inför långvariga djurtester som bolaget avser att genomföra under hösten/vintern 2015/2016.

Real Hearts utvecklingsteam består av nio personer med olika kompetenser inom produktutveckling och laboratorietester. Arbetet leds av Azad Najar (överläkare och innovatör med särskild produktutvecklingskompetens inom medicinteknik) och Lars Asplund (docent i fysik och professor i datavetenskap, med särskild kompetens inom elmotorer, mekaniska konstruktioner och innovationer).

VD Gunnar Nihlén kommenterar – ”Tack vare gediget och hårt arbete ligger vi väl i fas i enlighet med tidigare kommunicerad tidsplan och vi håller kvar vid vårt huvudmål – kliniska prov under 2017.”

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Gunnar Nihlén, VD
Telefon: 070-597 88 88
E-post: gunnar.nihlen@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
Telefon: 021 – 475 55 50
www.realheart.se

 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.