månadsarkiv: april 2016

Real Heart: Hockeylegender stöttar svensk forskning

De tre före detta NHL-spelarna Börje Salming, Fredrik Olausson och Jimmie Ölvestad köper aktier i Scandinavian Real Heart, som utvecklar ett artificiellt hjärta. Idrottsstjärnorna är sedan länge ambassadörer för organdonation och nu stödjer de alltså även andra alternativ.

Varje år insjuknar ungefär 2 000 personer i Sverige i hjärtsvikt. Enda hoppet står då till ett nytt hjärta, men bristen på organ gör att de flesta inte klarar sig. Det är här Scandinavian Real Heart kommer att fylla en funktion. Produkten är den första i sitt slag som efterliknar ett riktigt hjärta och om några år ska den kunna pumpa i en människa.

– Jag har hållit på i 17 år med att utveckla hjärtat. Jag är så tacksam över att idrottshjältarna tror på oss. Det ger mig och utvecklingsteamet massor av ny kraft och energi att driva projektet vidare, säger Azad Najar, överläkare och innovatören bakom det mekaniska hjärtat.

Små medicintekniska företag har svårt att få tillgång till offentligt kapital och det finns ont om medel till grundforskning för medicinsk apparatur. Scandinavian Real Heart har utvecklats med ideella insatser samt privata investerare. Sedan hösten 2014 är bolaget publikt och noterat på Aktietorget.

– För oss betyder det oerhört mycket att hockeyprofilerna tror på oss och vill träda fram och slå ett slag för forskning och utveckling. Om deras stjärnstatus gör att fler får upp ögonen och vill investera i Scandinavian Real Heart ger det oss större möjligheter i vårt fortsatta arbete mot att få hjärtat testat och godkänt. Även små aktieägare kan göra nytta, det är en investering med hjärtat, säger Christina Hugosson, vd för bolaget.

Hockeyhjältarna har sedan länge agerat som frontfigurer för organtransplantation och uppmanat allmänheten att anmäla sig till donationsregistret. Men bristen på organ är stor och Börje Salming, Fredrik Olausson och Jimmie Ölvestad anser att det viktigt att även stötta nya möjligheter. Därför köper nu alla tre aktier via Aktietorget i Scandinavian Real Heart – i hopp om att kunna rädda fler liv.

Börje Salming har fått många sår och ärr i sitt liv och har tagit upp sjukvårdens resurser och ser det här som ett sätt att ge tillbaka. Fredrik Olausson har själv drabbats av sjukdom som lett till att han varit tvungen att genomgå två levertransplantationer. Han vet vad det innebär att stå på väntelista för ett nytt organ.

– Jag är mycket tacksam för att det finns generösa människor som vill donera. Tack vare ett nytt organ har jag fått en andra chans, säger Fredrik Olausson.

Under våren kommer Scandinavian Real Heart att genomgå en nyemission för att stärka bolaget finansiellt. Förhoppningen är att det första Real Heart-hjärtat sitter i en människa någon gång under 2017.

För mer information, kontakta:

Christina Hugosson, vd

070-191 30 87

Christina.hugosson@realheart.se

www.realheart.se


Om Scandinavian Real Heart AB –
Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalitet.

Vad de före detta NHL-spelarna gör i dag:

Börje Salming driver Salming Sport- och underkläder

Fredrik Olausson är tränare för Modo

Jimmie Ölvestad är fystränare i Djurgården

Läs nyheten som pdf här

Real Heart: Kallelse till bolagsstämma den 10 maj 2016

 Inbjudan till Årsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ)

 Aktieägarna i Scandinavian Real Heart AB (publ), 556729-5588, inbjuds härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl. 17.00 på Elite Stadshotellet,
Stora Torget, 721 03 i Västerås.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2016, och
  • anmäla sitt deltagande senast måndagen den 9 maj 2016 skriftligen till Scandinavian Real Heart AB (publ), Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås. Anmälan kan också göras per telefon 070-44 44 521 eller per e-post info@realheart.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
  • Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 3 maj 2016 och bör begäras i god tid före denna dag hos förvaltaren.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.realheart.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

 Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 9 916 625 st. Bolaget innehar inga egna aktier

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut
   • om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
   • om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
   • om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter samt valberedning.
 12. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
 13. Stämmans avslutande.

 

Beslutsförslag i korthet:

Val av presidium (Punkt 2)

Valberedningen föreslår Peter Ekstedt till stämmans ordförande samt Susanne Hedman till stämman protokollförare.

Till valberedning föreslås: Kim Norström (sammankallande), Kjell Sköldberg, Susanne Hedman och Azad Najar.

Till revisor föreslås att ADSUM Revisorer & Företagskonsulter AB med huvudansvarig revisor Marita Lyckstedt väljs för tiden intill årsstämman 2017.

 

Förslag till beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (Punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

 

Förslag angående antalet styrelseledamöter och revisorer (Punkt 9)

Valberedningen föreslår att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter.

 

Förslag angående arvode till styrelseledamöter och revisor (Punkt 10)

Valberedningen föreslår ett årligt styrelsearvode till Lars-Peter Harbing om 100 000 kr exkl. moms att faktureras via eget bolag. Övriga styrelseledamöter som arbetar operativt i bolaget föreslås debitera överenskommet timarvode med 1 000 kr/tim. Till övriga styrelseledamöter föreslås ingen ersättning.Arvode till revisor föreslås utgå enligt avtalat fakturerat belopp.

 

Förslag till val av styrelse, revisor och valberedning (Punkt 11)

Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma:

Omval: Göran Hellers (ordförande), Gunnar Nihlén, Azad Najar och Christina Hugosson.

Nyval: Gerald Engström och Lars-Peter Harbing

Gerald Engström är grundare av och numera styrelseordförande i Systemair. Han är också styrelseordförande i Bluefish Pharmaceuticals AB och har tidigare varit VD i bland annat Ziehl-ebm AB.

Lars-Peter Harbing har haft ledande internationella befattningar inom Getinge AB och Johnson & Johnson mellan 1985 och 2009. Han har en bred kunskap inom Medical Devices och har global erfarenhet. Sedan 2009 är han bosatt i Sverige och har fokuserat på att hjälpa små och mellanstora bolag i Sverige som styrelsemedlem, konsult och affärsstrateg.

 

Förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (Punkt 12)

Beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolaget ska genomföra en nyemission av högst 1 239 578 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 123 957,8 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 

 1. Rätt att teckna sig för aktier ska med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid sådana aktieägare för varje på avstämningsdagen innehavd aktie ska erhålla en (1) teckningsrätt. För att få teckna en (1) aktie med stöd av sådana teckningsrätter krävs åtta (8) teckningsrätter.Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätt. För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, till de som tecknat sig utan teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder.I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan teckningsrätter ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som endast tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 2. Avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen av aktier med företrädesrätt ska vara tisdagen den 17 maj 2016.
 3. Teckningskursen ska vara ett belopp i kronor motsvarande den genomsnittliga dagliga stängningskursen för Bolagets aktie på Aktietorget under en period om fem handelsdagar från och med den 2 maj 2016 till och med den 9 maj 2016, minus en rabatt på 15 procent. Teckningskursen i kronor kommer att kommuniceras till aktieägarna och marknaden innan teckningsperioden börjar löpa.
 4. Teckning med stöd av teckningsrätt ska ske genom betalning av emissionslikvid under perioden från och med den 19 maj 2016 till och med den 2 juni 2016. Teckning utan stöd av teckningsrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätt ska betalas senast tre bankdagar efter besked om tilldelning. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer utan avisering från Euroclear Sweden AB att bokas bort ur Euroclear Sweden AB:s system. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med 11 procent, beräknat efter full anslutning i nyemissionen, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.
 5. De nya aktierna i bolaget ska berättiga till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter nyemissionens registrering.

________________________

Handel med teckningsrätter kommer att ske under perioden från och med den 19 maj 2016 till och med den 31 maj 2016 på Aktietorget. Handel i BTA (Betalda Tecknade Aktier) kommer att ske från och med den 19 maj 2016 fram till dess att emissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta förslag och beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

 Upplysningar på årsstämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Detta innebär att styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Scandinavian Real Heart AB (publ), Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås eller via e-post till: christina.hugosson@realheart.se För att kunna behandla skriftliga frågor behövs frågorna tillställas bolaget före den 3 maj.

 

Övrigt

Fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Kopparbergsvägen 10 i Västerås samt på bolagets webbplats www.realheart.se senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Västerås i april 2016

Scandinavian Real Heart AB (publ)

STYRELSEN

Real Heart: Föreslår företrädesemission

Styrelsen för Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Scandinavian Real Heart” eller ”Bolaget”) föreslår att årsstämman den 10 maj 2016 beslutar om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsen föreslår följande huvudsakliga villkor för emissionen: Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 123 957,8 kronor genom utgivande av högst 1 239 578 nya aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen ska vara ett belopp i kronor motsvarande den genomsnittliga dagliga stängningskursen för Bolagets aktie på Aktietorget under en period om fem handelsdagar från och med den 2 maj 2016 till och med den 9 maj 2016, minus en rabatt på 15 procent. Teckningskursen i kronor kommer att kommuniceras till aktieägarna och marknaden i anslutning till årsstämman den 10 maj 2016. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 17 maj 2016. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning och tilldelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt enligt de principer som framgår av styrelsens förslag till företrädesemission som presenteras i kallelsen till årsstämman. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med 11 procent, beräknat efter full anslutning i nyemissionen, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Emissionen är i dagsläget säkerställd till cirka 30 procent genom teckningsförbindelser och åtaganden att teckna aktier från nuvarande aktieägare och nya investerare. Arbete pågår med att säkerställa en större del av företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår från Bolaget till de som åtagit sig att teckna aktier i företrädesemissionen.

Kallelse till årsstämman den 10 maj 2016 där beslut om emissionen ska fattas publiceras i ett separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv

Efter 16 års forskning och utveckling har Scandinavian Real Heart, i samarbete med kunniga företag, hjärtkirurger, kardiologer och ingenjörer, passerat de viktigaste tidiga utvecklingsstegen. Tillsammans med ledande svenska ingenjörer har vi nu framställt ett konstgjort hjärta med fyra kammare som följer det biologiska hjärtats princip, och som i försök ger samma flöde, tryck och styrning. Nyckeln till en framgångsrik produkt finns just här, det vill säga i att konstruktionen imiterar det naturliga hjärtat, som i sig motverkar bildning av blodproppar.

Vi har emellertid en bit kvar för att kunna bevisa att hjärtat fungerar felfritt i människor och ger betydligt färre komplikationer än dagens alternativ. Målet är att hjärtpumpen ska kunna rädda livet på de patienter som lider av svår hjärtsvikt. Nästa steg i vidareutveckling av hjärtpumpen innefattar miniatyrisering av elektroniken, utveckling av säkerhetskritisk mjukvara samt genomförande av etiskt godkända långtidsförsök på djur. Parallellt bygger vi värde i bolaget genom utökad kärnkompetens, men också genom en breddning av patentportföljen med för framtiden intressanta spinoffteknologier. För att kunna genomföra ovanstående har Bolagets styrelse beslutat att föreslå att Bolagets årsstämma beslutar om en företrädesemission av aktier.

Vi har under 2015 visat att hjärtpumpen har samma syresättning och puls som en människa med ett friskt hjärta. Vi har också tagit fram ett nytt, mycket energieffektivt, drivsystem. Verkningsgraden är cirka 90 %, vilket öppnar upp för avancerade batterilösningar som energiförsörjning. Vi avser att testa pumpen modell 9 i långtidsförsök på djur. Djurstudier är ett legalt krav för att man senare ska kunna utföra kliniska försök på människa. Vi kommer så småningom dessutom att CE-certifiera pumpen. När pumpen har verifierats i människa kommer vi att kunna göra en världsomfattande marknadslansering via stora internationella kongresser, där vi når världens 75 000 hjärtkirurger.

Scandinavian Real Heart har attraherat såväl en stark styrelse som en välutbildad projektorganisation. Vi har därför goda förutsättningar att driva projektet i mål. Med vår produkt på marknaden skulle patienter som väntar på ett donerat hjärta få väsentligt utökad väntetid samtidigt som både livskvalitet och mobilitet förbättras. Hjärtpumpen ökar därför sannolikheten att hitta ett passande donationshjärta i tid, vilket ökar patientens chanser att överleva. I ett längre perspektiv hoppas vi dock att Real Heart ska bli en mer permanent lösning för patienter som av olika skäl inte kan få ett donerat hjärta.

Styrelsens förslag om företrädesemission i sammandrag

Företrädesrätt: Avstämningsdag ska vara den 17 maj 2016. För varje innehavd och registrerad aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningstid: 19 maj – 2 juni 2016.

Teckningskurs: Teckningskursen per aktie ska vara ett belopp i kronor motsvarande den genomsnittliga dagliga stängningskursen för Bolagets aktie på Aktietorget under en period om fem handelsdagar från och med den 2 maj 2016 till och med den 9 maj 2016, minus en rabatt på 15 procent. Teckningskursen i kronor kommer att kommuniceras till aktieägarna och marknaden i anslutning till årsstämman den 10 maj 2016.

Emissionens omfattning: Företrädesemissionen omfattar högst 1 239 578 nya aktier. Även allmänheten kan teckna aktier i företrädesemissionen. Detta sker genom anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Befintligt antal aktier i Bolaget: 9 916 625 aktier (innan företrädesemissionen).

Bolagets nuvarande marknadsvärde: Cirka 106 MSEK (pre-money).

Sista handelsdag inklusive teckningsrätt: 13 maj 2016

Första handelsdag exklusive teckningsrätt: 16 maj 2016

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter ska ske på AktieTorget under perioden 19 –31 maj 2016.

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) ska ske på AktieTorget från och med den 19 maj 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juni 2016.

Åtaganden att teckna aktier: Emissionen är i dagsläget säkerställd till cirka 30 procent genom teckningsförbindelser och åtaganden att teckna aktier från nuvarande aktieägare och nya investerare. Arbete med att säkerställa en större andel av företrädesemissionen kommer att pågå fram till årsstämman.

Villkor: Villkor och anvisningar samt ytterligare information om åtaganden att teckna aktier kommer att offentliggöras i det emissionsmemorandum som Bolaget kommer att offentliggöra senast i samband med att teckningstiden för emissionen inleds.

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Christina Hugosson, VD
Telefon: 070-191 30 87
E-post:christina.hugosson@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
www.realheart.se

—————————————————————————

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning förpatienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier i Scandinavian Real Heart AB (publ). Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier kommer att registreras enligt Securities Act, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.