maj 2016


Real Heart: En investering med hjärtat

Västeråsprofilen och affärsmannen Lars Forslund satsar en miljon kronor i utvecklingsbolaget Scandinavian Real Heart AB. Syftet bakom investeringen är att han dels vill bidra till att rädda liv, dels anser att bolagets idé har en lysande framtid. Aktierna tecknar Lars Forslund både privat och via sitt bolag LF Invest AB. Scandinavian Real Heart AB är

Real Heart: Idag inleds teckningstiden i Real Hearts nyemission

Idag, den 19 maj 2016, inleds teckningstiden i Scandinavian Real Hearts företrädesemission av aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna i nyemissionen. Teckningstiden löper till och med den 2 juni 2016. Vid fulltecknad nyemission tillförs Scandinavian Real Heart cirka 14,1 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK,

Real Heart: Delårsrapport 2016-01-01-2016-03-31

Med ”Bolaget” eller ”Scandinavian Real Heart” avses Scandinavian Real Heart AB med organisationsnummer 556729-5588. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (2016-01-01 – 2016-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 62 688 (80 447) SEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -807 706 (-451 500) SEK. Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 (-0,04) SEK. Soliditeten** uppgick till 79 (95) %. *

Real Heart: Kommuniké från årsstämma

Igår, den 10 maj 2016, hölls årsstämma I Scandinavian Real Heart AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Real Heart: Kurs i föreslagen företrädesemission beräknad

Som meddelats tidigare föreslår Styrelsen för Scandinavian Real Heart AB att årsstämman den 10 maj 2016 klockan 17.00, beslutar om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Den föreslagna teckningskursen är nu uträknad till 11,39 Sek. Genomsnittskursen blev 13,40 Sek per aktie vilket blir 11,39 Sek med 15% rabatt. Uträkningen baserar