månadsarkiv: november 2016

Real Heart: Delårsrapport 20160101-20160930

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2016-01-01 – 2016-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 132 676 (45 229) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 047 347 (-917 494) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,27 (-0,09) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 79 (87) %.

Tredje kvartalet (2016-07-01 – 2016-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 66 659 (4 918) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -789 613 (-223 615) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,07 (-0,02) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 11 156 203 aktier per 2016-09-30.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2016

Registreringen av Bolagets nyemission på Bolagetsverket slutförs 13 juli.

Den 26 september publicerar Bolaget en nulägesrapport. Nulägesrapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.realheart.se).

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Scandinavian Real Heart rekryterar i oktober Fredrik Pahlm som ny projektledare. Pahlm kommer att driva och koordinera teknikutvecklingen av Bolagets hjärtpump och har bred bakgrund inom mjukvaruutveckling.

Christina Hugosson avgår som VD den 14 november. Christina kvarstår som ledamot i styrelsen. Till ny interimistisk VD utses Azad Najar.

Omsättning och resultat

Omsättningen under perioden härrör i sin helhet från vidarefakturering av hyreskostnader till externa hyresgäster. Kostnader för forskning och utveckling av Scandinavian Real Hearts hjärtpumpsmodell har under Q3 aktiverats med 2 546 tkr. Utvecklingskostnaderna består i huvudsak av kostnader för utveckling av elektroniken samt mekaniska förbättringar av modell V10S. Kostnader för nya patentansökningar har aktiverats med 167 tkr. Posten övriga externa kostnader, 810 tkr, består av externt köpta tjänster för företagsledning och ekonomi om 546 tkr, lokalkostnader om 95 tkr samt diverse övriga kostnader om 169 tkr.

 Ordförande Göran Hellers kommenterar

Det tredje kvartalet är nu avslutat och jag vill därför passa på att sammanfatta det gångna kvartalet. Vi genomförde under årets andra kvartal en nyemission och genom den likvid vi erhöll har vi kunnat fortsätta driva vårt projekt.

Vi har under hösten genomfört djurprov – det senaste 5 okt – och dessa har lett fram till att vi kunnat ta ytterligare viktiga steg vad gäller pumpens design. Vi har nu en pump som är betydligt mindre än sin föregångare och enkelt får plats i bröstkorgen. Pumpen är också betydligt lättare än sin föregångare; den senaste versionen väger endast 800 gram. Vi har nu också kunnat utveckla en egen elektronik och ett eget styrsystem. Vi har efter re-design genomfört ett stort antal bänktester för att verifiera funktionaliteten. Dessa tester har gett ett mycket positivt utfall.

Vi ligger för närvarande före tidsplanen. Den ursprungliga planen var att denna version av hjärtpumpen skulle vara klar första halvåret av 2017 – men intensivt arbete har gjort att vi nu ligger klart före ursprungsplanen. Avsikten är nu att påbörja en ny serie av djurprov för att utveckla operationstekniken och verifiera pumpens fysiologiska funktion i en biologisk modell. Under förutsättning att resultaten av dessa prov är positiva kommer vi att kunna gå vidare med långa djurprov under första halvåret 2017. Långtidsförsök innebär att försöksdjuret väcks efter genomförd operation och sedan lever med pumpen under ett antal veckor. För att genomföra långtidsprov krävs nytt tillstånd från djuretisk kommitté. Ansökan kommer att inlämnas under januari månad.

Vi arbetar för närvarande med att ta fram och utarbeta en detaljerad utvecklingsplan. Vi förväntar oss att vara klara med denna inom någon månad. Utvecklingsplanen kommer att ge mer information om de långa prekliniska djurförsöken samt ge en tidtabell för framtida mänskliga prover. Det finns ett stort antal forskningsregler att leva upp till utöver de etiska faktorerna.

Vi arbetar samtidigt aktivt med att stärka vårt patentskydd och har under hösten lämnat in ytterligare ansökningar framför allt vad gäller nya produkter som är spin-off-produkter baserade på grundpatenten. Vi kommer, när patenten väl är inlämnade, att kunna gå ut med mer detaljerad information om dessa spin-off produkter.

Sedan nyemissionen har vi arbetat mycket aktivt med att färdigställa den nya versionen av vår hjärtpump och vi ligger för närvarande före tidsplan. Vår hjärtpump kommer att öka möjligheterna till överlevnad och ett bra liv för de patienter som behöver ett nytt hjärta. Detta är vår drivkraft och det vi kämpar för – varje dag.

 Göran Hellers

Styrelseordförande, Scandinavian Real Heart AB

Scandinavian Real Heart AB

När Azad Najar 1999 som läkare började skissa på en idé att ta fram ett konstgjort hjärta var grundidén att utveckla ett hjärta som efterliknar det biologiska. Idén bygger på flödesanalyser som genomfördes av Professor Said Zahrai på KTH 2002-2005. När Azad 2001 fick kontakt med Gunnar Nihlén, som då var VD på ALMI Västmanland, såg Nihlén potentialen i innovationen och de inledde ett samarbete. Nihléns ingenjörsbakgrund och erfarenhet av industriella utvecklingsprojekt inom bland annat ABB, kombinerat med Najars kunskap om hjärtats funktion visade sig framgångsrikt. Tillsammans grundade Najar, Nihlén och Zahrai Scandinavian Real Heart AB 2007. Under de första 10 åren genomfördes utvecklingsarbetet på grundarnas fritid och då på ideell basis med ett gediget intresse att lösa ett problem. Under dessa år uppskattar Bolaget att man har lagt ner totalt 14 000 timmar på utveckling, simulering och studier. Därutöver har ingenjörsteknisk -och medicinteknisk kompetens inom Scandinavian Real Hearts nätverk bistått med ytterligare ett antal tusen timmar.

Flödet i hjärtkamrarna är den avgörande faktor som Bolaget anser bör efterliknas för att förhållanden inne i hjärtpumpen skall imitera det naturliga hjärtat. Om samma flöde som i det naturliga hjärtat kan uppnås bör risken väsentligt kunna minskas för blodproppar och samtidigt pumpa på ett energieffektivt sätt. Bolaget har sedan 2001 patent på pumpprincipen i USA, England, Sverige och Tyskland. Bolaget har nyligen inlämnat ytterligare tre patentansökningar som, om de godkänns, ger patentskydd i 20 år.

Målsättning

Bolagets mål är att ta fram en hjärtpump (TAH), med bättre funktion än de som finns på marknaden, som i första hand kan användas som övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Grundidén är att den hjärtpump som Bolaget utvecklar ska pumpa så likt det naturliga hjärtat som möjligt.

Aktien

Scandinavian Real Heart AB noterades på AktieTorget under november 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 september 2016 uppgick antalet aktier i Scandinavian Real Heart till 11 156 203 stycken. Det finns inga utestående optioner eller optionsprogram.

Största aktieägare i Bolaget per 2016-09-30 (över 10 procent)

Aktieägare Antal aktier Röster (%) Kapital (%)
Najar Medical & Invention AB 3 600 567 32,27 32,27
Frontus AB 1 182 449 10,60 10,60
Övriga 6 373 187 57,13 57,13
Totalt 11 156 203 100 % 100 %

 

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2016 2017-02-23
Årsstämma 2017-05-10

 

Avlämnande av delårsrapport

Västerås, den 24 november 2016

Styrelsen Scandinavian Real Heart AB

Läs rapporten i sin helhet här

Real Heart: Christina Hugosson avgår som VD

Real Hearts VD Christina Hugosson har från den 14 november avgått från sitt uppdrag och kommer att övergå till annan verksamhet. Christina Hugosson kommer att kvarstå som ledamot i styrelsen.

Utvecklingsarbetet med hjärtpumpen löper på enligt den tidigare fastlagda utvecklingsplanen. En stor del av verksamheten i den befintliga utvecklingsfasen och kommande period handlar om medicinsk verifiering och implementering av projektet. Real Heart kommer därför att framöver rekrytera en VD med medicinsk/läkarbakgrund. Azad Najar,överläkare och en av grundarna av Real Heart kommer inom den närmaste tiden vara interimistisk VD. Azad Najar har under de senaste 17 åren jobbat med utveckling av medicintekniska produkter. Göran Hellers kommer dessutom att fungera som arbetande styrelseordförande på deltid.

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Göran Hellers,Styrelseordförande
Telefon:021-475 55 50
E-post:goran.hellers@scandinaviancare.se

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
www.realheart.se

Läs pressmeddelandet som pdf här 

 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning förpatienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.

 

Real Heart: Planerade simulatortester     

Scandinavian Real Heart (”Real Heart”) har beslutat att genomföra simulatortest med hjärtpumpen (modell nr 8) istället för de tidiga djurprov som planerats under hösten 2014. Simulatortesterna genererar mer information om till exempel tryck och flöde inför de planerade djurproven under 2015 och är beräknade att pågå omkring fyra veckor med start i december.

Real Heart har tidigare haft för avsikt att inleda enklare korttidsprov (djurförsök) med hjärtpumpen under hösten 2014. Bolaget har dock beslutat att ersätta dessa korttidsprov med mer kvalitativa simulatortester som genererar bättre kunskap om till exempel tryck och flöde inför efterföljande planerade djurprov under 2015 och 2016. Simulatortesten är beräknade att pågå i omkring fyra veckor.

Som tidigare kommunicerats planerar Real Heart att inleda tester under våren 2015 där hjärtpumpen implanteras i försöksdjuret under några timmar och under våren 2016 planeras långtidsförsök där hjärtpumpen implanteras under en längre period. Det skulle dock kunna uppstå en möjlighet att omforma studiedesignen för dessa djurprover och vinna tid vid framgångsrika resultat från simulatortesterna.

När de längre djurförsöken är avklarade på ett framgångsrikt sätt planerar bolaget att genomföra de första kliniska studierna på människa.

De djurprov som vi tidigare hade planerat att genomföra var relativt små men med de större simulatortesterna kan vi istället göra mycket bättre tester själv med uppföljande mätningar, inom ramen för vår budget. Om testerna faller väl ut har vi möjlighet att genomföra mer omfattande djurprover tidigare, vilket skulle kunna spara oss en del tid.

Göran Hellers, styrelseordförande Scandinavian Real Heart AB

Medicine doktor och docent i kirurgi – Karolinska Institutet

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:
Susanne Hedman, VD
Telefon: 070- 44 44 521
E-post: susanne.hedman@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
Tel: 021 – 475 55 50

 


 Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.

Gunnar Nihlén som ny VD

Scandinavian Real Heart (”Real Heart ”) har beslutat att tillsätta Gunnar Nihlén som ny VD i bolaget med tillträde idag, den 12 februari 2015. Efter arbetet med kapitalanskaffning och noteringen på AktieTorget går Scandinavian Real Heart nu in i en ny utvecklingsfas.

Den 12 februari 2015 tillträder Gunnar Nihlén som VD i Scandinavian Real Heart. Nihlén är en av bolagets grundare och har sedan 14 år tillbaka arbetat med utvecklingen av bolaget och hjärtpumpen. Nihlén är ingenjör och har lång erfarenhet av olika uppdrag inom svenskt näringsliv. Han har bland annat varit VD för ABB Industrigymnasium i Västerås och för Almi Västmanland samt haft olika befattningar inom ABB.

Avgående Susanne Hedman som sedan januari 2012 haft uppdraget som VD samt ansvarat för bolagets introduktion på AktieTorget kommenterar

– ”I och med att bolagets fokus framöver främst ligger på produktutveckling och tester är det naturligt att Gunnar Nihlén som har mycket stor erfarenhet av utvecklingen av hjärtpumpen nu tar över VD-ansvaret. Det borgar för en bra kontinuitet och en fortsatt god utveckling för bolaget.”

 Susanne Hedman, styrelseledamot i Scandinavian Real Heart AB

 Styrelseordförande Göran Hellers kommenterar

– ”Bolaget går nu in i en ny utvecklingsfas. Den lyckade kapitalanskaffningen har gett oss möjligheten att öka utvecklingstakten och vårt långsiktiga mål att genomföra kliniska studier om två till tre år kvarstår. Vi insåg att det var bättre med en intern lösning i detta läge än att rekrytera utifrån. Gunnar Nihlén jämte Azad Najar har sedan starten varit ansvarig och delaktig i bolagets utveckling, därav är det ett naturligt steg att Nihlén nu tar över rollen som VD.”

Göran Hellers, styrelseordförande Scandinavian Real Heart AB

Medicine doktor och docent i kirurgi – Karolinska Institutet

 

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Gunnar Nihlén, VD

Telefon: 070-597 88 88

E-post: gunnar.nihlen@realheart.se

 

Scandinavian Real Heart AB

Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås

Telefon: 021 – 475 55 50

www.realheart.se

 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning förpatienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras

Real Heart: Bokslutskommuniké

Med ”Bolaget” eller ”Scandinavian Real Heart” avses Scandinavian Real Heart AB med organisationsnummer 556729-5588.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2014-01-01 till 2014-12-31)

• Nettoomsättningen uppgick till 226 000 (443) SEK

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 690 000 (-257 000) SEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,17 (-0,05) SEK.

• Soliditeten** uppgick till 89,7 (39,1) %. Fjärde kvartalet (2014-10-01 – 2014-12-31)

• Nettoomsättningen uppgick till 154 425 (0) SEK. • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 036 000 (-33 000) SEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,10 (-4) SEK. *Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 916 625 aktier per 2014-12-31.

**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under 2014

Fjärde kvartalet

• I oktober inleddes teckningstiden i Scandinavian Real Hearts nyemission inför notering på AktieTorget. Nyemissionen tecknades till drygt 8,8 MSEK inklusive teckningsåtagare, motsvarande en teckningsgrad om drygt 88 procent. Emissionen genomfördes främst för att bredda ägandet och tillföra Bolaget kapital för fortsatt produktutveckling.

• I december informerade Scandinavian Real Heart om att Bolaget beslutat genomföra simulatortest med sin hjärtpump (modell nr 8) istället för de tidiga djurprov som planerats under hösten 2014. Simulatortester genererar mer information om till exempel tryck och flöde inför de planerade djurproven under 2015 och pågår omkring fyra veckor med start i december.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Den 12 februari 2015 tillträdde Gunnar Nihlén som VD i Scandinavian Real Heart. Nihlén är en av Bolagets grundare och har sedan 14 år tillbaka arbetat med utvecklingen av Bolaget och hjärtpumpen. Nihlén är ingenjör och har lång erfarenhet av olika uppdrag inom svenskt näringsliv. Han har bland annat varit VD för ABB Industrigymnasium i Västerås och för Almi Västmanland samt haft olika befattningar inom ABB.

• Bolaget meddelade i februari att de i mitten av mars kommer att offentliggöra information och resultat av de tester som genomförts de senaste månaderna. En uppföljande presskonferens kommer att hållas några dagar efter att resultaten offentliggjorts. Tid och plats meddelas i ett senare skede.

Omsättning och resultat

Då Bolaget inte har någon försäljning består omsättning under det fjärde kvartalet 2014 av vidarefakturering av kostnader till externa hyresgäster samt ett lån till Västmanlands Forsknings – och Utvecklingsråd. Bokföringen av lånet är en justering från föregående år. Lånet är royaltybaserat och ska inte balanseras under långfristiga skulder vilket gjorts tidigare.

I huvudsak består Bolagets kostnader under fjärde kvartalet av kostnader hänförliga till noteringen på AktieTorget som belastar resultatet med 971 000 SEK. Bolaget har under perioden produktutvecklat och genomfört simuleringstester till avsevärt lägre kostnad än budgeterat.

VD Gunnar Nihlén kommenterar

Det har varit ett händelserikt år för Scandinavian Real Heart. Vi har under det gångna året genomfört en notering och nyemission på AktieTorget. Syftet med emissionen var att göra Bolaget publikt och att tillföra Bolaget utvecklingskapital. Nyemissionen inbringade drygt 8,8 MSEK före emissionskostnader till Bolagets verksamhet, tillsammans med cirka 230 nya aktieägare som vi vill hälsa hjärtligt välkomna och tacka för förtroendet. Genom nyemissionen och den efterföljande noteringen har vi tagit klivet till nästa fas i Bolagets utveckling. Efter mer än 14 års forskning och utveckling har vi bland annat genomfört framgångsrika djurstudier genom vilka flera viktiga parametrar verifierats. Vi avser nu genomföra mer omfattande tester med målsättningen att under 2017 kunna inleda studier i människa. Under det första kvartalet 2014 konstruerades pumpmodell nummer 7, vilken sedan kom att testas med simulatorer under april och i djur I början av maj. Modell nummer 7 var en stor framgång då pumpprincipen med två kammare och två förmak kunde verifieras avseende flöde, tryck och 98-procentig syresättning av blodet under djurproven. Dock visade det sig att den elmotor som användes var för svag och att det interna motståndet i pumpen var för högt. Härutöver kom även thoraxkirurger med förbättringsförslag för pumpen. Under det första halvåret 2014 tillverkades pumpmodell nummer 8 för att testas i simulatorer under december 2014 och januari 2015, som förberedelser till nya djurförsök. Resultaten från testerna kommer att offentliggöras under mars månad. För att summera året som gått har vi genomfört en framgångsrik introduktion på AktieTorget och utfört lyckade djurförsök. Vi ser nu fram emot ett spännande 2015!

Gunnar Nihlén VD, Scandinavian Real Heart AB

Se hela rapporten Pdf 150218

Real Heart: Simulatortest med hjärtpump visar positiva resultat

2015-03-16  Real Heart: Simulatortest med hjärtpump visar positiva resultat

I december 2014 kunde Scandinavian Real Heart (”Real Heart”) meddela att bolaget beslutat att genomföra simulatortest med hjärtpumpen (modell nr 8). Testerna är nu genomförda med positiva resultat.

Real Heart har sedan 14 år tillbaka utvecklat och testat hjärtpumpsmodeller i ambition att utveckla en hjärtpump som kan implanteras i människa. Under hösten 2014 konstruerades modell nummer 8 av hjärtpumpen, vilken är en vidareutveckling av föregående modell (modell nummer 7 som testats i hjärtsimulator och i djurförsök med avsikten att se hur pumpmodellen fungerar i en djurkropp med dess blodomlopp). Modell nummer 8 testades under december 2014 och januari 2015 i mekaniska prov i simulator. Under testerna registrerades data avseende puls, tryck och flöden. Härutöver mättes energi- och effektförbrukning. Resultaten av testerna visar att modell nummer 8 är en förbättrad mekanisk modell i relation till modell nummer 7.

För ytterligare information se bifogad bilaga.

En presskonferens kommer att ske den 23e mars i Stockholm med spec inbjudna media.

VD Gunnar Nihlén kommenterar – ”Vi har genomfört en serie av 14 olika tester i simulator, varav ett var ett längre test. Pumpmodell nummer 8 har klarat samtliga tester. Resultaten av simulatortesterna med pumpmodell 8 är så positiva att vi nu går vidare och tar fram pumpmodellen i ett mer vävnadsvänligt material, med bättre prestanda och hållfasthet samt med bättre drivsystem.”

 

Pressmeddelande pdf                                  Bilaga till pressmeddelande

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Gunnar Nihlén, VD

Telefon: 070-597 88 88

E-post: gunnar.nihlen@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB

Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås

Tel: 021 – 475 55 50

www.realheart.se

  

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.

 

 

 

Information pressträff den 23 mars 2015

Den 23é mars 2015 bjöds cirka 10 media in till en presskonferens i Stockholm.

Presskonferensen syftade till att ge information om de nya steg vi tagit med utvecklingen av modell nr 8. Ingen av de stora riksmedia kom, men glädjande nog kom Ny Teknik som visade stort intresse.

Bolaget presenterade resultaten och slutsatserna av de senaste månadernas utveckling och tester och modell nr 8 visades upp. Den är mindre i storlek än modell nr. 7 och har rätt storleken för att operera in i människa.

De viktigaste budskapen vi kommunicerade vid presskonferensen är att vi med modell nr 8 har:

 • utvecklat en bättre hjärtpump i två delar (en vänster-och en höger sida)
 • minskat hjärtpumpens energi -och effektbehov med det nya drivsystemet

I och med testerna och resultaten är vi stärkta i våra förhoppningar om att vi går mot kliniska prov 2017.
Fortsatta tester i våra simulatorer pågår löpande i vårt laboratorium och
vi kommer att redovisa mer information om testerna inom kort.

 

Gunnar Nihlén
VD

 

Real Heart: Information om VDs aktieförsäljning

Gunnar Nihlén, som genom sitt helägda bolag Frontus AB är en av ägarna i Scandinavian Real Heart, har
under föregående vecka sålt 17 720 aktier i bolaget. Gunnar avser att, om kursen är acceptabel, under
kvartal 2/2015 sälja totalt 1 % av bolagets aktier, inkluderat det som såldes i förra veckan.
Gunnar Nihlén har genom sitt bolag före försäljning 13.07 % och har efter den eventuella framtida
försäljningen 12.07% kvar. Det finns inga planer på att sälja ytterligare aktier utöver de ovan nämnda.
Gunnar har under 14 år arbetat med utvecklingen av en artificiell hjärtpump och under dessa år lagt ner
stora kostnader/investeringar.

Bolaget är nu i ett intensivt utvecklingsskede. Gunnar tillträdde som vd och fick därmed ökat engagemang i
bolaget jan 2015.

”Försäljningen möjliggör att jag kan öka mitt fokus och min arbetstid på utvecklingen av hjärtpumpen samt
avsluta övriga externa uppdrag för mitt företag”, säger Gunnar Nihlén.

Gunnar vill heller inte som vd och utvecklare öka kostnaderna för Real Heart genom att ta ut lön.

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:
Gunnar Nihlén, VD
Telefon: 070-597 88 88
E-post: gunnar.nihlen@realheart.se

Real Heart: Kallelse till bolagsstämma den 20 maj 2015

Inbjudan till Årsstämma Scandinavian Real Heart AB ( publ ) den 20 maj 2015 kl.15.00

Aktieägarna i Scandinavian Real Heart AB (publ), 556729-5588, inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 kl. 15.00 i
Plaza Hotell (Skrapan), Kopparbergsvägen 10, i Västerås.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 •  vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 maj 2015 , och
 •  anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 13 maj 2015 skriftligen till Scandinavian Real Heart AB (publ), Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås.
 •  Anmälan kan också göras per telefon 070-44 44 521 eller per e-post info@realheart.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,     telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
 •  Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 13 maj.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.realheart.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 9 916 625 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och

revisorssuppleanter,

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,

11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

Beslutsförslag i korthet:

Val av presidium (Punkt 2)

Valberedningen föreslår Peter Ekstedt till stämmans ordförande samt Susanne Hedman till stämman protokollförare.

Förslag angående ersättning till styrelseledamöter (Punkt 10)

Valberedningen föreslår styrelseersättning till Göran Hellers och Tofte Mårlind enligt nedan:

1. Inget styrelsearvode utgår under 3 år från bolagsstämman 20/5 2015.

Utlägg (t ex resor) ersätts mot verifikationer på vanligt sätt.

2. Om produkten (eller bolaget) säljs inom 3 år (räknat från bolagsstämman 20/5 2015) erhåller Göran Hellers och Tofte Mårlind 1 % av försäljningssumman vardera.

3. Om produkten inte säljs inom 3 år erhåller Tofte Mårlind och Göran Hellers vid slutdatum för 3-årsperioden vardera en option att köpa nyemitterade aktier motsvarande 1 % av antalet aktier. Priset för aktierna skall vid denna tidpunkt vara det värde aktien har kl. 17 den 20 maj 2015.Procent på försäljningspris försvinner då.

Valberedningen föreslår styrelsearvode till Christina Hugosson årsarvode 60 000 kr exkl. moms genom faktura via sitt bolag.

Till övriga styrelsemedlemmar föreslås ingen ersättning.

Arvode till revisor föreslås enligt avtalat fakturerat belopp.

Förslag till val av styrelse, revisor och valberedning( Punkt 11)

På årsstämman kommer förslag på styrelsen sammansättning enligt nedan att framläggas:

Omval: Göran Hellers(ordförande), Tofte Mårlind, Gunnar Nihlén, Azad Najar, Susanne Hedman

Nyval: Christina Hugosson.

Christina Hugosson är civilingenjör med inriktning elektroteknik och arbetar i nuläget med olika styrelseuppdrag och har egen konsultverksamhet med inriktning mot rådgivning eller interrimsuppdrag till medicintekniska entreprenörs-företag och Venture Capitalbolag. Hon har tidigare varit vice VD och utvecklingschef på Boule Diagnostics samt arbetat med uppstart och bolagsbyggnad av SciBase AB.och HotSwap AB.

Till revisor föreslås att ADSUM Revisorer & Företagskonsulter AB med huvudansvarig revisor Marita Lyckstedt väljs som revisor för tiden fram till årsstämman 2016.

Till valberedning föreslås: Kim Norström (sammankallande) Kjell Sköldberg och Susanne Hedman

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om bolagets utvecklingsläge eller annan fråga. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Scandinavian Real Heart AB (publ), Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås eller via e-post till: gunnar.nihlen@realheart.se. För att kunna behandla skriftliga frågor behövs frågorna tillställas bolaget före den 8 maj.

Övrigt

Fullständiga beslutsförslag, handlingar enligt 7 kap. 25 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Kopparbergsvägen 10 i Västerås samt på bolagets webbplats www.realheart.se senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Västerås i april 2015

Scandinavian Real Heart (publ)

STYRELSEN

Fullmaktsformulär och Årsredovisning finns att ladda ner under fliken För investerare, ägarinformation

Djurtest planerat med hjärtpump modell 8

Scandinavian Real Heart AB (”Real Heart”) har efter intensivt arbete av bolagets utvecklingsteam kommit ett steg närmare målet att utveckla en hjärtpump som kan implanteras i människa. Real Heart har utvecklat en färdig modell, hjärtpumpsmodell nummer 8, som genomgått flera simulatortester. Bolaget avser att implantera modellen, i sin befintliga konstruktion, för kortvariga tester i djur under september 2015.

I mars 2015 kunde Real Heart meddela att simulatortest med hjärtpump modell nummer 8 genomförts med positiva resultat. Nu kan bolaget meddela att hjärtpumpmodell nummer 8 planeras vara redo för kortvariga tester i djur i september 2015. Det fortsatta arbetet kommer att innefatta finjustering av pumpmodell nummer 8 för ökad driftsäkerhet, utveckling av säkerhetskritiska elektroniska styrkretsar till pumpen, val av batterier och andra tillbehör inför långvariga djurtester som bolaget avser att genomföra under hösten/vintern 2015/2016.

Real Hearts utvecklingsteam består av nio personer med olika kompetenser inom produktutveckling och laboratorietester. Arbetet leds av Azad Najar (överläkare och innovatör med särskild produktutvecklingskompetens inom medicinteknik) och Lars Asplund (docent i fysik och professor i datavetenskap, med särskild kompetens inom elmotorer, mekaniska konstruktioner och innovationer).

VD Gunnar Nihlén kommenterar – ”Tack vare gediget och hårt arbete ligger vi väl i fas i enlighet med tidigare kommunicerad tidsplan och vi håller kvar vid vårt huvudmål – kliniska prov under 2017.”

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Gunnar Nihlén, VD
Telefon: 070-597 88 88
E-post: gunnar.nihlen@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
Telefon: 021 – 475 55 50
www.realheart.se

 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.

 

Kommuniké från årsstämma

Idag, den 20 maj 2015, hölls årsstämma I Scandinavian Real Heart AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Ansvarsfrihet Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor Stämman beslutade om styrelseersättning till Göran Hellers enligt nedan:

 1. Inget styrelsearvode utgår under tre år från bolagsstämman den 20 maj 2015. Utlägg (ex resor) ersätts mot verifikationer på vanligt sätt.
 2. Om produkten (eller bolaget) säljs inom tre år (räknat från bolagsstämman den 20 maj 2015) erhåller Göran Hellers 1 % av försäljningssumman.
 3. Om produkten inte säljs inom tre år erhåller Göran Hellers vid slutdatum för treårsperioden en option att köpa nyemitterade aktier motsvarande 1 % av antalet aktier. Priset för aktierna skall vid denna tidpunkt vara det värde aktien har kl. 17.00 den 20 maj 2015. Procent på försäljningspris försvinner då.

Stämman beslutade om styrelsearvode åt Christina Hugosson, årsarvode 60 000 kronor exkl. moms genom faktura via sitt bolag. Stämman beslutade vidare att ingen ersättning lämnas till övriga styrelsemedlemmar.

Avseende arvode till revisor beslutade stämman enligt avtalat fakturerat belopp.

Val av styrelse, revisor och valberedning Stämman beslutade att omvälja Göran Hellers (ordförande), Gunnar Nihlén, Azad Najar och Susanne Hedman. Vidare beslutade stämman att nyvälja Christina Hugosson. Tofte Mårlind avstod omval.

Till revisor beslutades att ADSUM Revisorer & Företagskonsulter AB med huvudansvarig revisor Marita Lyckstedt väljs som revisor för tiden fram till årsstämman 2016.

Stämman beslutade vidare att följande personer skall ingå i valberedningen: Kim Norström (sammankallande) Kjell Sköldberg och Susanne Hedman.

Västerås i maj 2015 Scandinavian Real Heart (publ) STYRELSEN

För information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Gunnar Nihlén, VD
Telefon: 070-597 88 88
E-post: gunnar.nihlen@realheart.se

 

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
Telefon: 021 – 475 55 50
www.realheart.se

 

 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.

 

Real Heart: Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2015-10-01 – 2015-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 80 447 (0) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -451 500 (-181 235) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till 0,04 (0,018) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 95 (36) %.

 * Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 916 625 aktier per 2015-03-31.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2015

Första kvartalet

 • Den 12 februari 2015 tillträdde Gunnar Nihlén som VD i Scandinavian Real Heart. Nihlén är en av Bolagets grundare och har sedan 14 år tillbaka arbetat med utvecklingen av Bolaget och hjärtpumpen. Nihlén är ingenjör och har lång erfarenhet av olika uppdrag inom svenskt näringsliv. Han har bland annat varit VD för ABB Industrigymnasium i Västerås och för Almi Västmanland samt haft olika befattningar inom ABB.
 • Bolaget meddelade i februari att de i mitten av mars kommer att offentliggöra information och resultat av de tester som genomförts de senaste månaderna. En uppföljande presskonferens kom att hållas några dagar efter att resultaten offentliggjorts.
 • I mars meddelade Scandinavian Real Heart att simulatortest med hjärtpump genomförts med positiva resultat. Under testerna registrerades data avseende puls, tryck och flöden. Härutöver mättes energi- och effektförbrukning. Resultaten av testerna visar att modell nummer 8 är en förbättrad mekanisk modell i relation till föregående modell.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I april meddelade Bolaget att VD Gunnar Nihlén, som genom sitt helägda bolag Frontus AB är en av ägarna i Scandinavian Real Heart, sålt 17 720 av sina aktier i Bolaget. Nihlén avser att, om kursen är acceptabel, under innevarande kvartal sälja totalt 1 % av sitt innehav (inkl. den nämnda försäljningen).
 • I maj meddelade Scandinavian Real Heart att Bolaget efter intensivt arbetet av utvecklingsteamet utvecklat en färdig modell, hjärtpumpsmodell nummer 8. Bolaget avser att implantera modellen i sin befintliga konstruktion för kortvariga tester i djur under september 2015.
 • Den 20 maj 2015 höll Scandinavian Real Heart årsstämma. Stämmokommuniké publicerades den 20 maj 2015 och finns att tillgå på www.aktietorget.se.

Omsättning och resultat

Omsättningen under perioden hänförs till 100 % av vidarefakturering av hyreskostnader till externa hyresgäster. Kostnader för forskning och utveckling av modell nr 8 har under Q1 aktiverats med 378 tkr samt patentkostnader med 48 tkr. Posten övriga kostnader, 526 tkr, innehåller kostnad för köpta tjänster med 158 tkr då bolaget inte har någon anställd personal, lokalkostnader 162 tkr samt diverse kostnader 202 tkr.

VD Gunnar Nihlén kommenterar

Så har årets första kvartal passerat och det är dags för en summering av vad som hänt i Scandinavian Real Heart. Vi har under perioden genomfört tester med hjärtpump modell nummer 8 i mekaniska prov i simulator. Under testerna registrerades data avseende puls, tryck och flöden. Härutöver mättes energi- och effektförbrukning. Av resultaten kan vi se att pumpmodell nummer 8 är en förbättrad mekanisk modell i relation till föregående modell. Vi har genomfört en serie av 20 olika tester i simulator, varav ett var ett längre test. Modell nummer 8 klarade samtliga tester. Sedan testerna har vi arbetat med att ta fram pumpmodellen i ett mer vävnadsvänligt material som har bättre prestanda och hållfasthet samt ett bättre drivsystem. Tillverkning av pumparna i aluminium/teflon och keramik är igång och vi beräknar att de kommer vara klara för djurprov till sommaren. (Djurproven kan genomföras när nödvändiga resurser finns tillgängliga såsom kirurger och laboratorium).

Vi kunde i maj meddela att vi planerar att genomföra kortvariga djurtester med hjärtpumpsmodell nummer 8 i sin befintliga konstruktion under september innevarande år. Vi kommer att fortsätta arbetet med finjustering av pumpmodellen för ökad driftsäkerhet, utveckling av säkerhetskritiska elektroniska styrkretsar till pumpen, val av batterier och andra tillbehör. Detta gör vi för att förbereda och optimera modellen inför de långvariga djurtester som vi planerar att genomföra under hösten/vintern 2015/2016.

Som vi tidigare kunnat meddela har utvecklingen framskridit väl och vi ligger i fas med tidigare kommunicerad tidsplan. Vår ambition är att genomföra kliniska prov i människa under 2017.

Vi ser nu fram emot ett fortsatt händelserikt 2015.

 

Gunnar Nihlén

VD, Scandinavian Real Heart AB

 

Scandinavian Real Heart AB

När Azad Najar 1999 som läkare började skissa på en idé att ta fram ett konstgjort hjärta var grundidén att utveckla ett hjärta som efterliknar det biologiska. Idén bygger på flödesanalyser som genomfördes av Professor Said Zahrai på KTH 2002-2005. När Azad 2001 fick kontakt med Gunnar Nihlén, som då var VD på ALMI Västmanland, såg Nihlén potentialen i innovationen och de inledde ett samarbete. Nihléns ingenjörsbakgrund och stora erfarenhet av industriella utvecklingsprojekt inom bland annat ABB, kombinerat med Najars kunskap om hjärtats funktion visade sig framgångsrikt. Tillsammans grundade Najar, Nihlén och Zahrai Scandinavian Real Heart AB 2007. Under de första 10 åren genomfördes utvecklingsarbetet på grundarnas fritid och då på ideell basis med ett gediget intresse att lösa ett problem. Under dessa år uppskattar Bolaget att man har lagt ner totalt 14 000 timmar på utveckling, simulering och studier. Därutöver har ingenjörsteknisk och medicinteknisk kompetens inom Scandinavian Real Hearts nätverk bistått med ytterligare ett antal tusen timmar.

Flödet i hjärtkamrarna är den avgörande faktor som Bolaget anser bör efterliknas för att förhållanden inne i hjärtpumpen skall imitera det naturliga hjärtat. Om samma flöde som i det naturliga hjärtat kan uppnås bör man väsentligt kunna minska risken för blodproppar och samtidigt pumpa på ett energieffektivt sätt. Bolaget har sedan 2001 patent på pumpprincipen i USA, England, Sverige och Tyskland. Bolaget har nyligen inlämnat ytterligare en patentansökan som, om den godkänns, ger ett patentskydd i 20 år.

Målsättning

Bolagets mål är att ta fram en hjärtpump (TAH), med bättre funktion än de som finns på marknaden, som i första hand kan användas som övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Grundidén är att den hjärtpump som Bolaget utvecklar ska pumpa så likt det naturliga hjärtat som möjligt.

Aktien

Scandinavian Real Heart AB noterades på AktieTorget under november 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF).  Per den 31 mars 2015 uppgick antalet aktier i Scandinavian Real Heart till 9 916 625 stycken. Det finns inga utestående optioner eller optionsprogram.

Största aktieägare i Bolaget per 2015-03-31 (över 10 procent)

Aktieägare Antal aktier Röster (%) Kapital (%)
Najar Medical & Invention AB 3 584 564 36,15 36,15
Frontus AB 1 296 669 13,08 13,08
Övriga 4 881 233 50,77 50,77
Totalt 9 916 625 100 % 100 %
       

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

 Halvårsrapport: 2015-08-28
 Delårsrapport 3: 2015-11-12
 Bokslutskommuniké för 2015: 2016-02-18

 

Avlämnande av delårsrapport

Västerås, den 26 maj 2015 Styrelsen Scandinavian Real Heart AB

Ladda ner hela rapporten här Q1 – Scandinavian Real Heart

 

Real Heart: Tidigareläggning av halvårsrapport

Styrelsen i Scandinavian Real Heart har beslutat att tidigarelägga publicering av halvårsrapport för 2015. Tidigare kommunicerat publiceringsdatum var den 28 augusti 2015. Nytt datum för halvårsrapporten är den 25 augusti 2015.

 

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Gunnar Nihlén, VD
Telefon: 070-597 88 88
E-post: gunnar.nihlen@realheart.se

 

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
Telefon: 021 – 475 55 50
www.realheart.se
 

Real Heart: Halvårsrapport 20150101-20150630

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2015-01-01 – 2015-06-30)
• Nettoomsättningen uppgick till 113 134 (0) SEK.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 693 879 (-310 442) SEK.
• Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 (-38,82) SEK.
• Soliditeten** uppgick till 93,6 (39) %.

Andra kvartalet (2015-04-01 – 2015-06-30)
• Nettoomsättningen uppgick till 32 687 (0) SEK.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -242 379 (-129 206) SEK.
• Resultatet per aktie* uppgick till -0,02 (-16,15) SEK.
• Soliditeten** uppgick till 93,6 (51) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 916 625 aktier per 2015-06-30.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2015
Under årets andra kvartal har Scandinavian Real Heart kunnat meddela att Bolaget har efter intensivt arbete av utvecklingsteamet utvecklat en färdig modell, hjärtpumpsmodell nummer 8. Bolaget avser att implantera modellen i sin befintliga konstruktion för kortvariga tester i djur under september 2015.
I slutet av maj 2015 höll Scandinavian Real Heart årsstämma. Stämmokommuniké publicerades den 20 maj 2015 och finns att tillgå på www.aktietorget.se.
Under kvartalet har Bolaget även meddelat att VD Gunnar Nihlén, som genom sitt helägda bolag Frontus AB är en av ägarna i Scandinavian Real Heart, sålt 17 720 av sina aktier i Bolaget. Nihlén avser att, om kursen är acceptabel, under innevarande kvartal sälja totalt 1 % av sitt innehav (inkl. den nämnda försäljningen).

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga händelser att rapportera efter periodens utgång.

Omsättning och resultat
 Då Bolaget sysslar med produktutveckling finns ännu inga försäljningsintäkter. Intäkterna under perioden Q2 uppgår till 32 687 SEK och består av vidarefakturerade hyror till externa hyresgäster. Under första halvåret uppgår nedlagda kostnader för produktutveckling till 761 KSEK varav 383 KSEK avser Q2 och arbetet med pumpmodell nummer 8 och förberedelser inför kommande djurprov. Kostnaderna under period Q2 består till stor del av kostnader för köpta personaltjänster, 77 KSEK och noteringskostnader 73 KSEK.

 

VD Gunnar Nihlén kommenterar
Årets andra kvartal är nu förbi och arbetet fortlöper med Scandinavian Real Hearts artificiella hjärtpump (TAH). Som vi meddelat tidigare har vi stegvis utvecklat nytt drivsystem med betydligt bättre motor. Vi har även utvecklat bättre kammare efter de långvariga simulatortester som vi genomfört under första halvåret. Hjärtpumpen har gått i långa sekvenser som en förberedelse inför de djurprov som är beräknade att äga rum i september. Vi är nöjda över att vi nu lyckats optimera pumpen så att den kräver avsevärt mindre energi och effekt för att genomföra pumpning av det flöde som behövs i våra simulatorer. Detta bådar gott inför batteridrift framöver.
Senaste tiden har vi låtit utveckla ett smidigt styrsystem som skapar den rörelse/moment av pumpen som erfordras för att pumpa runt blodet. Detta styrsystem för pumpen är framtaget av specialister i Västerås inom styr-och automation. Vidareutvecklingen av pumpen med kammare samt drivssystem har genomförts av ett team som är specialister inom sina respektive områden.
Glädjande är att vi håller tidsplan och vi siktar fortsatt på kliniska tester under 2017. Först ska dock långtidsdjurprov genomföras under 2016, efter de planerade djurproven i september 2015.

Gunnar Nihlén
VD, Scandinavian Real Heart AB

 

Scandinavian Real Heart AB
När Azad Najar 1999 som läkare började skissa på en idé att ta fram ett konstgjort hjärta var grundidén att utveckla ett hjärta som efterliknar det biologiska. Idén bygger på flödesanalyser som genomfördes av Professor Said Zahrai på KTH 2002-2005. När Azad 2001 fick kontakt med Gunnar Nihlén, som då var VD på ALMI Västmanland, såg Nihlén potentialen i innovationen och de inledde ett samarbete. Nihléns ingenjörsbakgrund och stora erfarenhet av industriella utvecklingsprojekt inom bland annat ABB, kombinerat med Najars kunskap om hjärtats funktion visade sig framgångsrikt. Tillsammans grundade Najar, Nihlén och Zahrai Scandinavian Real Heart AB 2007. Under de första 10 åren genomfördes utvecklingsarbetet på grundarnas fritid och då på ideell basis med ett gediget intresse att lösa ett problem. Under dessa år uppskattar Bolaget att man har lagt ner totalt 14 000 timmar på utveckling, simulering och studier. Därutöver har ingenjörsteknisk och medicinteknisk kompetens inom Scandinavian Real Hearts nätverk bistått med ytterligare ett antal tusen timmar.
Flödet i hjärtkamrarna är den avgörande faktor som Bolaget anser bör efterliknas för att förhållanden inne i hjärtpumpen skall imitera det naturliga hjärtat. Om samma flöde som i det naturliga hjärtat kan uppnås bör man väsentligt kunna minska risken för blodproppar och samtidigt pumpa på ett energieffektivt sätt. Bolaget har sedan 2001 patent på pumpprincipen i USA, England, Sverige och Tyskland. Bolaget har nyligen inlämnat ytterligare en patentansökan som, om den godkänns, ger ett patentskydd i 20 år.

Målsättning
Bolagets mål är att ta fram en hjärtpump (TAH), med bättre funktion än de som finns på marknaden, som i första hand kan användas som övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Grundidén är att den hjärtpump som Bolaget utvecklar ska pumpa så likt det naturliga hjärtat som möjligt.

Aktien
Scandinavian Real Heart AB noterades på AktieTorget under november 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 juni 2015 uppgick antalet aktier i Scandinavian Real Heart till 9 916 625 stycken. Det finns inga utestående optioner eller optionsprogram.

Största aktieägare i Bolaget per 2015-06-30 (över 10 procent)

Aktieägare                                                        Antal aktier       Röster ( % )      Kapital (%)

Najar Medical & Invention AB                     3 584 564          36,15              36,15
Frontus AB                                                  1 273 449          12,84              12,84
Övriga                                                         5 058 612          51,01              51,01

Totalt                                                         9 916 625          100%               100%

Principer för halvårsrapportens upprättande
Halvårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor
Halvårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport 3: 2015-11-12
Bokslutskommuniké för 2015: 2016-02-18

Avlämnande av halvårsrapport
Västerås, den 25 augusti 2015
Styrelsen
Scandinavian Real Heart AB

Ladda ner hela rapporten här Real Heart halvårsrapport 20150101-20150630

 

Real Heart: Genomförda djurprov hjärtpump modell nr 8

Scandinavian Real Heart AB genomförde under september kliniska djurprov med hjärtpump modell 8. Proven utföll väl vad gäller pumpens principiella konstruktion, motorns energiåtgång och styrsystem. Provet visade också att det finns behov av att förbättra den rent kirurgiska tekniken vid insättning av pumpen. Ytterligare mer detaljerad information om provets utfall finns på bolagets hemsida, https://realheart.se/rapport-modell-8/

Styrelsen

 

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Styrelseordförande Göran Hellers
Telefon:070-846 51 00
E-post: goran.hellers@scandinaviancare.se

 

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
Tel: 021 – 475 55 50
www.realheart.se

  

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.

 

Real Heart: Ny VD i Real Heart

Bolaget går in i en ny fas och har av den anledningen beslutat utse Christina Hugosson till ny VD. Christina har lång erfarenhet av medicinteknisk produktutveckling, bolagsbyggande och försäljning. Christina kommer med sin bakgrund att bl. a. kunna lämna viktiga bidrag till kliniska prövningar och ta produkten mot CE-märkning och marknadslansering.

Tidigare VD Gunnar Nihlén har starkt bidragit till utveckling av hjärtpumpens tekniska utformning. Vi är inom styrelsen mycket tacksamma för det viktiga bidrag Gunnar lämnat till projektet. Gunnar kvarstår som styrelseledamot i bolaget.

 

Styrelsen

 

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Styrelseordförande Göran Hellers
Telefon:070-746 51 00
E-post: goran.hellers@scandinaviancare.se
Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
Tel: 021 – 475 55 50
www.realheart.se

Real Heart: Delårsrapport 20150101-20150930

 Sammanfattning av delårsrapport

Första nio månaderna (2015-01-01 – 2015-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 45 229 (38 425) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -917 494 (-654 019) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0.09 (-81.80) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 87 (19) %.

Tredje kvartalet (2015-07-01 – 2015-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 918 (0) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till-223 615 (-343 577) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,02 (-42.96 ) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 87 (19) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 916 625 aktier per 2015-09-30.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015

Inga väsentliga händelser att rapportera under det tredje kvartalet.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget meddelade den 5 oktober att prekliniska djurprov genomförts med hjärtpump modell nummer 8. Proven utföll väl vad gäller pumpens principiella konstruktion, motorns energiåtgång och styrsystem. Drivsystemet levererade blodtryck och puls med normala värden. Provet visade också att det finns behov av att förbättra och optimera den kliniska processen med att sy fast och koppla in hjärtpumpen.

Scandinavian Real Heart kunde den 5 oktober även meddela, i och med att Bolaget går in i en ny mer medicintekniskt inriktad fas, att Bolagets styrelseledamot, Christina Hugosson, går som ny VD. Hugosson har lång erfarenhet av medicinteknisk produktutveckling, bolagsbyggande och försäljning. Före detta VD Gunnar Nihlén kvarstår som styrelseledamot i Bolaget och kommer fortsätta att bidra med kompetens och erfarenhet.

Omsättning och resultat

Omsättningen som redovisas består av vidarefakturerade kostnader till externa hyresgäster, inga övriga försäljningsintäkter finns i Bolaget.

Under tredje kvartalet 2015 har patentkostnader aktiverats med 267 tkr och kostnader för forskning utveckling med 701 tkr. Ett omfattande arbete med att utarbeta en ny patentansökan har pågått under perioden parallellt med fortsatt utveckling av modell nr 8 och förberedelser inför de genomförda djurproven under september månad.

Kostnaderna under Q3 består i huvudsak av kostnader för köpta tjänster 127 000 kr, noteringskostnader 60 823 samt kostnader för juridisk rådgivning med 77 750 kr.

 

VD Christina Hugosson kommenterar     

Christina Hugosson

 Tredje kvartalet 2015 är förbi och som nytillträdd VD tar jag här tillfället  att summera perioden som gått och samtidigt presentera mig själv.

I dag dör tusentals människor med svår hjärtsvikt i väntan på en donator. Jag ser därför med spänning fram emot att få vara med på den resa som ska utveckla hjärtpumpen till att kunna rädda dessa liv. Vi har en viktig roll att fylla, både för individen och för samhället. Dessutom brinner jag för medicintekniska produkter och att kunna hjälpa patienter till ett bättre och längre liv.

Det är otroligt tillfredställande att få arbeta med en produkt som hjärtpumpen. Med mina 25 år i medicinteknikbranschen på bolag som Elekta, Siemens-Elema, SciBase, Boule Diagnostics samt ABB ser jag möjligheterna inom Real Heart och har stark tro på det vi gör.

Det kompetenta teamet som har uppfunnit och utvecklat hjärtpumpen har gjort ett gediget arbete för att ta reda på hur och varför ett mänskligt hjärta fungerar som det gör. Dessa principer ligger till grund för konstruktionen och idén att pumpa blodet så likt ett riktigt hjärta som möjligt. Teamet har kommit långt på vägen mot en pump som fungerar likt en människas.

Nu går Bolaget in i en mer medicintekniskt inriktad fas då vi kommer att fokusera på att kunna operera in hjärtpumpen vid kliniska försök. Vid utvecklingen av medicintekniska produkter måste man leva upp till krav från myndigheter som Läkemedelsverket och FDA (USAs Food & Drug Administration). Kraven är till för att skydda patienter, läkare samt andra användare.

Framöver kommer vi att planera och prioritera aktiviteter som vi behöver göra för att hjärtpumpen på ett kvalitativt och säkert sätt ska kunna opereras in vid de kliniska försöken. Som en del i detta arbete ser styrelse och ledning över olika alternativ till kapitalanskaffning för att ta Bolaget vidare mot kliniska försök på människa.

Under årets tre första kvartal utgjordes arbetet inom Scandinavian Real Heart till stor del av att optimera pumpens fysiologiska funktion, förbättra drivsystemet och få ner energiförbrukningen. Vi har också arbetat med att stärka Bolagets patentportfölj.

Det test som genomfördes i september syftade till att under fysiologiska förhållanden verifiera det nya drivsystemet i pumpens modell 8. Drivsystemet levererade blodtryck och pulsfrekvens med normala värden. Provresultaten visar att vi nu har möjlighet att åstadkomma en batterilösning. Varje pump drog bara 200 mA. Teoretiskt innebär detta att ett batteri med en vikt på cirka 800 gram skulle räcka för att driva hjärtpumpen i ett helt dygn. Vi vill ju att patienten ska kunna röra sig fritt.

Vi har börjat se över möjliga tekniska lösningar och tänkbara samarbetspartners. Den kliniska processen att sy fast hjärtpumpen och koppla in den kommer att behöva mer övning och optimering, vilket vi kommer att arbeta vidare med tillsammans med våra specialister inom hjärtkirurgi.

Inom de närmaste månaderna kommer vi att utföra ytterligare tester. De fungerar som förberedelse inför de prekliniska långtidsprov som vi har för avsikt att genomföra under andra halvan av 2016. Som vi sagt tidigare fortlöper arbetet med sikte på att utföra kliniska tester på människa 2017.

Jag ser positivt och tryggt framåt på den resa vi gör med hjärtpumpen.

Christina Hugosson

VD, Scandinavian Real Heart AB

 

Scandinavian Real Heart AB

När Azad Najar 1999 som läkare började skissa på en idé att ta fram ett konstgjort hjärta var grundidén att utveckla ett hjärta som efterliknar det biologiska. Idén bygger på flödesanalyser som genomfördes av Professor Said Zahrai på KTH 2002-2005. När Azad 2001 fick kontakt med Gunnar Nihlén, som då var VD på ALMI Västmanland, såg Nihlén potentialen i innovationen och de inledde ett samarbete. Nihléns ingenjörsbakgrund och stora erfarenhet av industriella utvecklingsprojekt inom bland annat ABB, kombinerat med Najars kunskap om hjärtats funktion visade sig framgångsrikt. Tillsammans grundade Najar, Nihlén och Zahrai Scandinavian Real Heart AB 2007. Under de första 10 åren genomfördes utvecklingsarbetet på grundarnas fritid och då på ideell basis med ett gediget intresse att lösa ett problem. Under dessa år uppskattar Bolaget att man har lagt ner totalt 14 000 timmar på utveckling, simulering och studier. Därutöver har ingenjörsteknisk och medicinteknisk kompetens inom Scandinavian Real Hearts nätverk bistått med ytterligare ett antal tusen timmar.

Flödet i hjärtkamrarna är den avgörande faktor som Bolaget anser bör efterliknas för att förhållanden inne i hjärtpumpen skall imitera det naturliga hjärtat. Om samma flöde som i det naturliga hjärtat kan uppnås bör man väsentligt kunna minska risken för blodproppar och samtidigt pumpa på ett energieffektivt sätt. Bolaget har sedan 2001 patent på pumpprincipen i USA, England, Sverige och Tyskland. Bolaget har nyligen inlämnat ytterligare en patentansökan som, om den godkänns, ger ett patentskydd i 20 år.

Målsättning

Bolagets mål är att ta fram en hjärtpump (TAH), med bättre funktion än de som finns på marknaden, som i första hand kan användas som övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Grundidén är att den hjärtpump som Bolaget utvecklar ska pumpa så likt det naturliga hjärtat som möjligt.

Aktien

Scandinavian Real Heart AB noterades på AktieTorget under november 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 september 2015 uppgick antalet aktier i Scandinavian Real Heart till 9 916 625 stycken. Det finns inga utestående optioner eller optionsprogram.

Största aktieägare i Bolaget per 2015-09-30 (över 10 procent)

Aktieägare        Antal aktier Röster (%) Kapital (%)
Najar Medical & Invention 3 584 564 36,15 36,15
Frontus AB 1 273 449 12,84 12,84
Övriga 5 058 612 51.01 51.01
Totalt 9 916 625 100 % 100 %
       

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

 Bokslutskommuniké för 2015: 2016-02-18

 

Avlämnande av delårsrapport

Västerås, den 12 november 2015 Styrelsen Scandinavian Real Heart AB

 

Läs hela rapporten här >>

Resultat från djurprov nr 3 med uppdaterad hjärtpump modell 8.

Första veckan i november genomfördes ytterligare ett prekliniskt djurprov med hjärtpump modell 8. Vid föregående prov i mitten av september fungerade pumpen i princip klanderfritt med hög verkningsgrad och låg energiåtgång. Vi hade däremot vissa problem med den kirurgiska tekniken för insättning. Sedan septemberproven har vi nu förbättrat både teknik för insättning och optimering av drivningen. Avsikten med provet var nu att än en gång testa dessa funktioner under fysiologiska förhållanden. Försöket utföll enligt följande.

Pumpens funktion

Pumpen är konstruerad som två pumpar som seriekopplas och regleras av ett datoriserat styrsystem. Vi hade nu adderat ytterligare en styrfunktion som förenklade implantering av pumpen. Det nya styrsystemet visade sig fungera helt enligt plan och vi uppnådde naturlig puls och normala tryckförhållanden. Vi kunde styra såväl slagvolym och hjärtfrekvens. Djurets syresättning var också god. Styrsystemet visade sig vid provet således fungera helt som avsett vilket är ett viktigt principiellt steg framåt.

Drivsystemet

Det blev ännu en gång bekräftat att drivsystemet är effektivt och drar liten mängd energi och har hög verkningsgrad. Även vid högre belastning utnyttjades endast en mindre del av motorns kapacitet. Detta innebär att storleken på motorn kan minskas utan att man påverkar pumpens funktion. Detta är positivt. Det undertryck som skapades framför allt i höger förmak vid föregående operation kunde denna gång helt undvikas genom en förbättrad datoriserad styrning av pumpen. Datorprogrammet kan balansera effektbehovet mellan de två hjärthalvorna och därmed ge en helt koordinerad total funktion. Drivsystemet levererade bra blodtryck och pulsfrekvens. Utfallet av provet vad gäller drivsystemet var således uppmuntrande.

Insättning av pumpen

I samband med försöket läggs djuret först i hjärt-lung-maskin och det biologiska hjärtat kan då tas ut. Vi syr därefter in vår hjärtpump. Vid föregående prov hade vi vissa problem med insättningen. Det uppstod visst läckage i anslutningarna och vi hade svårigheter med avluftning. Anslutningarna var nu nydesignade och vi hade nya portar för avluftning. Dessa nya lösningar visade sig fungera helt som avsett. Det uppstod inget som helst läckage. Avluftningen var också enklare och snabbare och så gott som komplett.

Sammanfattning

Efter ännu ett djurprov kan man konstatera att hjärtpump modell 8 fungerar bra i ett biologiskt system. Den levererar tryck och puls likt kroppens eget hjärta och kan lätt och effektivt styras. Anslutningarna var täta. Enbart en mindre del av motorns kapacitet utnyttjades, vilket innebär att kommande hjärtpumpsmodell kommer att ha mindre motor. Vad gäller det totala utvecklingsarbetet ligger vi i fas med planeringen, rent av lite före.

Planering framåt

Med denna rapport kan vi nu konstatera, i enlighet med vad vi tidigare har kommunicerat i företagets memorandum, att hjärtpump modell nr 8 med dess funktion, drivsystem, kopplingar, och avluftningsanordning är nu utvecklat som ett koncept. Detta innebär emellertid inte på något sätt att vi är i mål. Det som nu står framför oss är att optimera motor och operationsteknik och att vidareutveckla den datoriserade styrfunktionen. Vi måste också starta utvecklingen av energiförsörjningen. Vi siktar på att så småningom ta fram ett inplanterbart batterisystem – något som andra (enklare) modeller av artificiellt hjärta helt saknar. Vi kommer baserat på erfarenheter vi fått vid detta prov också att inom närmaste månaderna ta fram en ny, något mindre, motorversion avsedd för senare långvariga prekliniska djurprov.
Inom de närmaste månaderna kommer vi att genomföra ytterligare djurprov med den nya och mindre versionen. Dessa kommer att vara förberedelse för prekliniska långtidsprov som vi avser genomföra under andra halvan av 2016. Som vi tidigare sagt arbetar vi mot målet att genomföra kliniska prov på människa någon gång under senare hälften av 2017.

 

Göran Hellers, styrelseordförande
För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:
Göran Hellers, Styrelseordförande
Telefon 070-746 51 00
E-post:goran.hellers@scandinaviancare.se
Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
www.realheart.se

 
 

Real Heart: VD köper aktier i bolaget

Scandinavian Real Hearts nya vd Christina Hugosson har köpt 30.000 aktier i bolaget av tidigare vd-n Gunnar Nihléns bolag Frontus AB. Samtidigt har också en av de större ägarna köpt ytterligare 70.000 aktier av Frontus AB.

 

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Christina Hugosson, VD
Telefon: 070-191 30 87
E-post:christina.hugosson@realheart.se  

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
www.realheart.se

 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning förpatienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.