månadsarkiv: april 2017

Scandinavian Real Heart rekryterar en ny medarbetare och etablerar kontakt med Texas Heart Institute i Houston och med Cleveland Clinic.

Efter genomförande av lyckade tester på version 11 kommer Scandinavian Real Heart att inom kort avsluta pre-kliniska tester på sovande djur och starta en ny fas med pre-kliniska överlevnadstester. Dessa tester kommer i första hand att genomföras i samarbete med Universitetssjukhuset i Linköping, men även något senare vid ett certifierat laboratorium i USA. När vi nått tillfredsställande resultat av pre-kliniska tester på djur kommer vi att inleda planeringen av kliniska tester på människa.

Scandinavian Real Heart har etablerat kontakt med Texas Heart Institute i Houston och med Cleveland Clinic. Texas Heart är den klinik i världen som har mest erfarenhet vad gäller pre-kliniska prov av hjärtpumpar. Cleveland Clinic har under de senaste åren genomfört ett stort antal prov på kalvar och har stor erfarenhet av det etiskt praktiska handhavandet av försöksdjuren. Bolagets ordförande och VD kommer att i sista veckan i maj besöka de amerikanska klinikerna. Texas Heart har redan före besöket (på basen av den information vi levererat) deklarerat att man är intresserad av att diskutera ett framtida samarbete.

Scandinavian Real Heart har rekryterat Ina Pieper till bolaget. Hon börjar arbeta i augusti. Ina har tidigare arbetat på Universitetet i Swansea och har där under flera år arbetat med forskning vad gäller hjärtpumpar. Hon är en av få i världen som har doktorerat inom blodkemi och inverkan av mekaniska konstruktioner på blodet. Ina flyttar nu, efter många år utomlands, hem till Sverige och börjar arbeta i vårt projekt. Det är för oss en viktig och strategisk rekrytering vad gäller det regulatoriska arbetet med vår pump.

Bolaget följer den fastlagda utvecklingsplanen, och som tidigare kommunicerats behöver bolagets framtida kapitalbehov tillgodoses för det fortsatta arbetet. Vid den kommande bolagsstämman föreslås att stämman ger styrelsen bemyndigande att besluta om, att vid ett eller flera tillfällen, öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Styrelsen skall i samband med nyemission också ta rimlig hänsyn till nuvarande ägares företrädesrätt. Detta förslag finns redan kommunicerat i kallelsen till bolagsstämman.

 

Läs pressmeddelandet som pdf här >>

 

För mer information, kontakta:
Azad Najar, vd
073-667 34 63
azad.najar@realheart.se
www.realheart.se

 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.

Kallelse till årsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ)

Aktieägarna i Scandinavian Real Heart AB (publ), 556729–5588, inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017 kl. 15.00 på Hotell Plaza, Kopparbergsvägen 10 i Västerås.

 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 maj 2017, och
 • anmäla sitt deltagande senast den 4 maj 2017 skriftligen till Scandinavian Real Heart AB (publ), Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås. Anmälan kan också göras per telefon 070-44 44 521 eller per e-post info@realheart.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
 • Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 4 maj 2017 och bör begäras i god tid före denna dag hos förvaltaren.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.realheart.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 11 156 203 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8.  Beslut  a)    om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;     b)    om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;     c)    om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter samt valberedning 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier  13. Stämmans avslutande

 

Beslutsförslag i korthet:

Punkt 2-Val av presidium

Valberedningen föreslår Ulla Persson till stämmans ordförande samt Susanne Hedman till stämman protokollförare.

 Punkt 8b-Förslag till beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

 Punkt 9-Förslag angående antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10-Förslag angående arvode till styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att inga styreslearvoden skall utgå.

Valberedningen föreslår att tidigare beslutat optionsprogram till Göran Hellers skall utgå.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt avtalat fakturerat belopp.

Punkt 11-Förslag till val av styrelse, revisor och valberedning

Omval: Göran Hellers (ordförande), Gunnar Nihlén, Azad Najar och Lars-Peter Harbing.

Nyval: Susanne Hedman

Susanne Hedman har arbetat med Real Heart sedan 2011, först som VD fram till februari 2015 och därefter som CFO. Parallellt med sitt arbete i Real Heart är hon VD i familjeföretaget EA Gruppen samt är ordförande i Swedbanks lokala bankstyrelse och ledamot i Aroseken AB.

Till revisor föreslås att ADSUM Revisorer & Företagskonsulter AB med huvudansvarig revisor Marita Lyckstedt väljs för tiden intill årsstämman 2017.

Till valberedning föreslås: Kim Norström, Kjell Sköldberg (sammankallande) och Mats Gunnarsson

 Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Emission får ske med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och för att kunna bredda aktieägarkretsen i Bolaget samt för att kunna genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter.

Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i Bolaget.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

 

Uppgift om antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 11 156 203 st. Bolaget äger inga egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets huvudkontor; Kopparbergsvägen 10, Västerås samt på Bolagets hemsida www.realheart.se senast från och med den 26 april 2017. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

 

Västerås 2017-04-12

Scandinavian Real Heart AB (publ)

STYRELSEN

Läs kallelsen som pdf här>>

Real Heart: Forskningsresultat visar att Real Hearts hjärtpump ger naturlig puls, flöde och tryckkurva

I samarbete med forskare från Thoraxkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping publiceras nu den första vetenskapliga artikeln med forskningsresultat från Real Hearts hjärtpump.

Artikeln med titeln ” Early Experience of Implantation of a New Pulsatile Total Artificial Heart” publiceras i Journal of Clinical & Experimental Cardiology och presenterar forskningsresultat från prekliniska studier. Forskningsresultaten verifierar att Real Hearts hjärtpump ger ett flöde med en naturlig puls och tryckkurva som är identiska med det naturliga hjärtats.

-För oss visar forskningsresultaten som beskrivs i artikeln att hjärtpumpen har rätt konstruktion och vi har fått bekräftat att vår grundidé stämmer, säger Real Hearts vd och grundare Azad Najar.

Artikeln i sin helhet kan läsas här:

https://www.omicsonline.org/open-access/early-experience-of-implantation-of-a-new-pulsatile-total-artificial-heart-tah-in-the-pig-2155-9880-1000510.pdf

Ladda ner artikel som pdf här >>

För mer information kontakta:
Azad Najar, vd
073-667 34 63
azad.najar@realheart.se
www.realheart.se

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
www.realheart.se

 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning förpatienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.