månadsarkiv: maj 2017

Real Heart: Kommuniké från årsstämma

Igår, den 10 maj 2017, hölls årsstämma I Scandinavian Real Heart AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med acklamation.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Stämman beslutade att inga styrelsearvoden utgår och att nedlagt operativt arbete faktureras.

Stämman beslutade att tidigare beslutat optionsprogram till Göran Hellers skall utgå.

Avseende arvode till revisor beslutade stämman enligt avtalat fakturerat belopp.

Val av styrelse, revisor och valberedning
Stämman beslutade att omvälja Göran Hellers (ordförande), Gunnar Nihlén, Azad Najar och Lars-Peter Harbing. Vidare beslutade stämman att nyvälja Susanne Hedman.

Till revisor beslutades att ADSUM Revisorer & Företagskonsulter AB med huvudansvarig revisor Marita Lyckstedt väljs som revisor för tiden fram till årsstämman 2018.

Stämman beslutade vidare att följande personer skall ingå i valberedningen: Kim Norström, Kjell Sköldberg (sammankallande), Mats Gunnarsson och Azad Najar.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Stämman beslutade att godkänna förslaget om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Emission får ske med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.  Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i Bolaget.

Vidare beslutade stämman att Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

 

Västerås i maj 2017
Scandinavian Real Heart (publ)
STYRELSEN

 

Läs pressmeddelandet som pdf här >>

För information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Azad Najar,vd
Tel 073-66734 63
e-post-azad.najar@realheart.se

 

Scandinavian Real Heart AB

Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås

Telefon: 021 – 475 55 50

www.realheart.se

 

 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.

 

Nytt användningsområde för Real Hearts hjärtpump

Under utvecklingsarbetet av modell 11 som är designad i två halvor har vi tillsammans med hjärtkirurger sett nya möjligheter att använda en halv hjärtpump som en s.k. hjärtassist. Den 4 maj genomfördes det första försöket med att operera in Real Hearts hjärtassist i ett försöksdjur.

 

Vi har hittills arbetat med en TAH produkt (total artificial heart). Denna typ av hjärtpump används när hela hjärtat sviktar. Ett vanligare tillstånd är att endast den ena halvan av hjärtat sviktar. Denna typ av svikt kan vara tillfällig och kan uppstå efter t ex en akut inflammation av hjärtmuskeln. Patienter med en akut hjärtsvikt kan räddas genom att sätta in en hjärtassist för att stödja den sviktande hjärthalvan utan att det biologiska hjärtat avlägsnas. En hjärtassist är därför en mindre pump som arbetar i koordination med sviktande hjärthalvan och stödjer denna så att cirkulation kan upprätthållas på tillräcklig nivå.

Efter en noggrann utvärdering tillsammans med hjärtkirurger tog vi beslutet att utföra ett första försök med att sätta in en halv hjärtpump med modell 11 som en hjärtassist. Denna operation utfördes den 4 maj och gav oss en stark indikation på att vi även kan introducera en pulserande hjärtassist på marknaden. De flesta konkurrerande hjärtassister ger kontinuerligt flöde vilket är klart sämre än ett pulserande flöde. Marknaden för hjärtassister är stor och väletablerad och vi bedömer att vår version av hjärtassist borde vara väl lämpad för denna marknad.

 

För mer information, kontakta:

Azad Najar, vd
073-667 34 63
azad.najar@realheart.se
www.realheart.se

Läs pressmeddelandet som pdf här >>

 

Denna information är sådan information som Scandinavian Real Heart AB ( publ )är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2017.

 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.

Real Heart avslutar framgångsrikt fas 1 av prekliniska djuroperationer

Den 3 maj genomförde vi en ny djuroperation med hjärtpumpen modell 11. Denna operation var framgångsrik och pumpen fungerade utomordentligt väl både mekaniskt och medicinskt. Försöket visade att hjärtpumpen kunde upprätthålla en normal hjärtfunktion på en stabil nivå under en längre tid på sovande djur.

Som vi har kommunicerat tidigare är hjärtpump modell 11 en konkurrenskraftig hjärtpump av typ Total Artificiellt Hjärta (TAH) som ersätter det sjuka hjärtat helt. Hjärtpump modell 11 uppfyller samtliga de kriterier som ledande hjärtkirurger ställde upp för några år sedan. Den är dessutom den enda hjärtpump (TAH) i världen som kan slå upp till 140-150 slag per minut. Under de tidigare djuroperationerna har vi arbetat med att förfina den kirurgiska operationstekniken. Vid förra veckans operation kunde vi optimera omhändertagandet av försöksdjuret och djuret kunde utan problem fungera även under den mest kritiska perioden i samband med implantationen av hjärtpumpen. Som ett resultat av försöket 3 maj annonserar vi nu att vi är redo att gå vidare till nästa fas av prekliniska försök på djur, dvs överlevnadsprov.

Resultatet av denna operation var så positivt att vi efter diskussion med kirurgteamet nu har beslutat ställa in de operationer som var planerade i juni. Vi beslutar därför att i stället omedelbart gå vidare med ansökan till djuretisk kommitté för att få tillstånd att utföra överlevnadsförsök. Detta innebär att man sätter in pumpen på vanligt sätt och därefter väcker försöksdjuret ur narkosen. Vi hoppas kunna starta dessa prov i Sverige i början på hösten. Vi kommer samtidigt att som tidigare meddelats, under slutat av maj, besöka Cleveland Clinic och Texas Heart Institute i Houston, Texas. Man har framför allt i Houston visat mycket stort intresse att delta i projektet överlevnadsförsöken.

 

För mer information, kontakta:

Azad Najar, vd 073-667 34 63
azad.najar@realheart.se
www.realheart.se

 

Läs pressmeddelandet som pdf här >>

 

Denna information är sådan information som Scandinavian Real Heart AB ( publ )är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017.

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.