2020-02-27

Bokslutkommuniké 2019-01-01-2019-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2019-01-01 – 2019-12-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 705 101 (111 347) SEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 290 240 (-8 858 271) SEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,41 (-0,63) SEK.
  • Soliditeten** uppgick till 89 (70) %.

Fjärde kvartalet (2019-10-01 – 2019-12-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 64 139 (-33 179) SEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 011 222 (-4 122 851) SEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,11 (-0,29) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 17 841 257 aktier per 2019-12-31. (Per den 2018-12-31 var antalet aktier 14 104 753)

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

Väsentliga händelser under 2019

 

Första kvartalet

I mitten av januari presenterar Realheart en sammanfattning av verksamhetsåret 2019, vilket bedöms som ett år när Bolaget nått internationellt genombrott med sin forskning.

I mitten av februari publicerar Bolaget forskningsplanen för 2019 vilken består av tre delar: produktutveckling, laboratorietester och långtidstester på djur.

I februari publiceras en artikel skriven av Realheart i samarbete med Henrik Ahn, professor i thoraxkirurgi, i den internationella tidskriften Journal of Clinical & Experimental Cardiology. Tidskriften ingår i OMICS International, en global plattform för forsknings material med 15 miljoner läsare.

I slutet av februari 2019 erhåller Bolaget ett erkännande i en artikel i den amerikanska tidskriften Cardiac Interventions Today där det framgår att Realheart är ett av de ledande företagen inom totala artificiella hjärtan.

Den 26 mars 2019 håller Realheart årsstämma. Kommuniké med en sammanfattning av fastställda beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.realheart.se).

 

 Andra kvartalet

Det beslutades under årsstämman i mars att Realheart skulle införa ett optionsprogram för att visa uppskattning och bidra till högre motivation. Under andra kvartalet har de två nyckelpersoner i bolaget som primärt avsågs tagit den del som erbjudits och därefter investerat i optionsprogrammet.

Realheart meddelar i början av maj att Bolaget inlett diskussioner med den amerikanska läkemedels myndigheten FDA om att få sälja produkten Realheart TAH på den amerikanska marknaden. Diskussionerna syftade till att säkerställa vilka krav som ställs på Bolagets produkt vid en framtida försäljning i USA.

 I slutet av maj 2019 kungör Realheart att man, efter godkännande från FDA, lägger till får som nytt försöksdjur i de fortsatta försöken. Bolaget utförde sedan under maj och juni anpassningsförsök på får, med framgångsrikt resultat. Under försöken testades också en prototyp på en nyutvecklad automatisk styrning vilken fungerade väl.

I början av juni 2019 meddelar Realheart att Bolaget förstärker sin patentportfölj. Patentet gäller skydd av produkten Realheart TAH i Kina. Bolaget konstaterar även att ytterligare två patentansökningar bearbetas för att skickas in till patentverket inom kort.

Tredje kvartalet

Den 25 september meddelar Bolaget att man genomfört en pilotstudie som visar hur den senaste prototypen av Realheart TAH kan implanteras i människokroppen. Studien publiceras i den internationella tidskriften Artificial Organs.

Realheart kungör den 30 september att Bolaget erhållit ett stipendiebidrag om 500 000 SEK från Stiftelsen familjen Winbergs fond, som kommer att användas till att etablera ett svenskt blodtestlaboratorium tillsammans med Karolinska institutet.

Fjärde kvartalet

En förekommande bieffekt av hjärtpumpsimplantat är att röda blodkroppar skadas. Därför är blodtester en avgörande faktor när myndigheterna bedömer huruvida ett företag ska få ägna sig åt kliniska studier på människa. Bolaget har genomfört de första av flera tester och under fjärde kvartalet publicerades resultat som visar att Realheart TAH är skonsammare mot blodet än en redan kommersialiserad pump.

I slutet av oktober meddelar Bolaget att en studie av virtuella implantationer i djur som Realheart varit delaktig i blivit publicerad i den internationella tidskriften Artificial Organs. Studiens slutsats är bland annat att virtuella implantationer är ett effektivt sätt att förfina produktdesign och minska onödigt djurlidande.

Realheart har sedan många år haft ett patent i Tyskland och Storbritannien på Realheart TAHs grundkoncept. I november meddelar Bolaget att det har beviljats ett nytt patent som gäller inte bara i de två tidigare länderna utan i hela Europa och 20 år framåt.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I januari kommunicerade Bolaget att man i december avslutade höstens djurförsöksserie. Under sista operationen i december överlevde fåret hela den kritiska eftervårdsfasen med stabila värden.Djuret kunde väckas och därefter äta själv. Resultatet av operationen innebar att bolaget nått försöksseriens mål. Därför beslutade man att avstå från den femte och sista operationen som var planerad till januari.

 

Omsättning och resultat

Scandinavian Real Heart arbetar i nuläget med forskning och utveckling och f.n. ingen försäljning av egna produkter. Den omsättning som redovisas för perioden består av erhållna lönebidrag. Nedlagda forsknings- och utvecklingskostnader av RealHeart har under Q4 aktiverats med 4 262 MSEK. Under perioden har nedskrivning av aktiverade kostnader för forskning och utveckling gjorts med 0 MSEK.Posten övriga externa kostnader om -1 744 KSEK består av kostnader för inhyrd personal med -778 KSEK, samt diverse övriga kostnader om -966 KSEK.

Under slutet av 2018 påbörjades en företrädesemission. Emissionslikviden i företrädesemissionen uppgick totalt till 56 MSEK före avdrag för emissionsrelaterade kostnader. Under kvartal 1 uppgick dessa kostnader till 9,3 MSEK.

I samband med årsbokslutet har vi beslutat att omklassificera dessa kostnader från övriga externa kostnader till det egna kapitalet och balanserade vinstmedel. Detta ger en mer rättvisande bild av företagets resultatutveckling, ökar transparensen och möjliggör en förbättrad analys. Det innebär en flytt mellan årets resultat och balanserade vinstmedel i kvartal 1 men innebär ingen förändring på några andra nyckeltal. För att se hur resultat- och balansräkning ser ut för kvartal 1 kan helårsöversikten på sidorna 12-13 läsas. Det är dessa sammanställningar som kommer att ligga till grund för framtida periodjämförelser.

 

VD Azad Najar har ordet

Under vår sista operation i december tittade jag ner på ett vaket får med guldfärgad päls och såg det uppvisa tydliga teckenvälmående. Jag har väntat på det här genombrottet i många år. Det är den typen av tillfällen då jag allra mest känner att vi är på rätt väg, och påminns om det viktiga jobb som Realheart gör.

Operationen i december var den sista 2019 och hade som mål att få ett försöksdjur att överleva mer än tio timmar. När vi avbröt försöket hade djuret varit vid liv i 20 timmar, ätit själv och kunde uppvisa stabila värden. Det signalerar att fåret var välmående och att kroppen accepterat det konstgjorda hjärtat.

Men även om december innebar en viktig milstolpe så är de inledande djurförsöken bara en station på väg mot slutmålet: att nå fram till en färdig produkt testad på människor och godkänd av FDA. Sedan väntar marknadslansering.

Idag finns det bara ett annat TAH (Total Artificial Heart) på marknaden, amerikanska SynCardia. Det är en otymplig konstruktion som väger sex kilo, drivs av en högljudd luftkompressor med tjocka slangar ut ur kroppen samt är begränsad av tre timmars batterikapacitet. Det påverkar menligt en patients möjlighet till ett normalt liv. Realheart siktar på ett tyst drivsystem, med låg vikt och 12 timmars batteritid. Det är en del av vår vision att en hjärtpatients liv ska kunna fortsätta på ett värdigt sätt, även efter implantationen av ett artificiellt hjärta.

En mer användarvänlig lösning, såsom Realhearts, bedöms kunna påverka tillväxten av TAH-marknaden markant. Försäljningspriset för ett TAH är runt 120 000 dollar. Idag implanteras drygt 150 pumpar från SynCardia årligen. En oberoende studie har värderat marknaden för hjärtpumpar år 2029 för Europa och USA till 65 miljoner dollar, det vill säga en ökning till 530 implanterade pumpar.

Vår bedömning är att befintliga lösningars tillkortakommanden är en avgörande orsak till den svaga marknadstillväxten jämfört med patientbehovet som är runt 130 000 implantationer per år (vilket innebär en marknadspotential på nära 16 miljarder dollar). Om det därmed vid samma tidpunkt finns ett bättre alternativ med egenskaper som Realheart TAH har demonstrerat i laboratorium och prekliniska studier, lär antalet implantationer av TAH öka kraftigt.

För mig är det oerhört motiverande att konstatera hur stor potential vårt hjärta har. Både ur ett mänskligt perspektiv men också rent ekonomiskt. Det ger energi och ökar beslutsamheten att fortsätta resan framåt och låta Realheart TAH få möta det enorma behov som världens patienter har av vår lösning.

Azad Najar

VD, Scandinavian Real Heart AB

 

Scandinavian Real Heart AB

Svensk innovationskraft har gett världen medicintekniska uppfinningar som hjärt- och lungmaskinen, pacemakern och dialysmaskinen. Nästa stora innovation är Realhearts artificiella hjärta. Ett svenskt patent som i förlängningen ska hjälpa personer med hjärtsvikt att överleva. Varje år dör 3 500 personer av hjärtsvikt bara i Sverige. Idag är enda räddningen en hjärttransplantation, men de donerade organen räcker endast till 2 % av de behövande.

När läkaren Azad Najar 1999 började skissa på att ta fram ett konstgjort hjärta var grundidén att utveckla ett hjärta som efterliknar det biologiska i allt väsentligt. 2001 fick Azad kontakt med Gunnar Nihlén, som då var VD på ALMI Västmanland. Nihlén såg potentialen i innovationen och de inledde ett samarbete. Nihléns ingenjörsbakgrund och stora erfarenhet av industriella utvecklingsprojekt, kombinerat med Azads kunskaper om hjärtat visade sig framgångsrikt. Ihop med professor Said Zahrai på KTH grundade de två bolaget Scandinavian Real Heart AB 2007.

För att ett artificiellt hjärta ska kunna efterlikna ett naturligt hjärta utan att biverkningar uppstår, krävs att man kan återskapa samma blodflöde. Sker det kan man väsentligt minska risken för exempelvis blodproppar och samtidigt pumpa blodet på ett energisnålt sätt.

Produkten Realheart TAH är världens första replika av ett fyrkammarhjärta med både förmak och kammare och har därmed förutsättningar att återskapa ett fysiologiskt blodflöde.

Bolaget har patent på pumpprincipen i EU, USA och Kina. Bolaget har dessutom under de senaste åren lämnat in ytterligare en serie patentansökningar. En av dessa blev godkänd och publicerad i Sverige under våren 2016. Det ger ytterligare patentskydd i 20 år. Realheart har vidare lämnat in tre patentansökningar på spinoff-produkter, för att bredda sin portfölj. Med de befintliga patenten och de nya ansökningarna bedömer styrelsen att Bolaget idag har ett starkt patentskydd.

Mission och målsättning

Realhearts mission är att med hjälp av medicintekniska lösningar rädda så många hjärtsviktspatienter som möjligt samt skapa de bästa förutsättningarna för en livsbejakande fortsättning på livet.

Bolagets övergripande mål är att det artificiella hjärtat ska kommersialiseras och bli ett fullgott behandlingsalternativ för patienter med hjärtsvikt. Hjärtat ska ha en bättre funktion än de lösningar som finns på marknaden. Det ska kunna användas både som en brygga till transplantation och som slutgiltig terapi.

Aktien

Scandinavian Real Heart AB noterades på Spotlight Stock Market under november 2014. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF). Per den 31 december 2019 uppgick antalet aktier i Scandinavian Real Heart till 17 841 257 stycken.

     

Största aktieägare i Bolaget 2019-12-30

Aktieägare Antal aktier Röster (%) Kapital (%)
Najar Medical & Invention AB 3 185 135 17,85 17,85
Eskilstunahem Fastighets AB 880 004 4,93 4,93
Frontus AB 523 301 2,93 2,93
Försäkrings AB Avanza 519 624 2,91 2,91
Bilend Najar 433 081 2,43 2,43
Nordnet Pensionsförsäkring 334 306 1,87 1,87
Danske Bank International S.A. 322 823 1,81 1,81
Ålandsbanken i ägares ställe 322 560 1,81 1,81
Kenneth Hopp 296 325 1,66 1,66
Ronak Najar 256 594 1,44 1,44
Övriga 10 767 504 60,36 60,36
Totalt 17 841 257 100,00 100,00

 

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte granskats av Bolagets revisor.

Årsstämma och årsredovisning

Årsstämma kommer att hållas den 18 maj 2020 i Västerås. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 kommer finnas tillgänglig på Bolagets hemsida (realheart.se) och Spotlight Stock Markets hemsida (spotlightstockmarket.com) senast tre veckor innan årsstämman. Exakt datum för publicering av fullständig årsredovisning kommer presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma.

Förslag till disposition av Bolagets resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 1,2020               2020-05-20

Halvårsrapport, 2020               2020-08-20

Delårsrapport 3, 2020             2020-11-19

 Bokslutskommuniké, 2020    2021-02-25

 

Avlämnande av bokslutskommuniké

Västerås, den 27 februari 2020

Styrelsen

Scandinavian Real Heart AB

För ytterligare information, vänligen kontakta

Azad Najar

VD Scandinavian Real Heart Tel: +46 736 673 463

E-post: azad.najar@realheart.se

Andreas Hultdin

CFO Scandinavian Real Heart Tel: +46 70 787 22 50

E-post: andreas.hultdin@realheart.se