2020-11-19

Delårsrapport 200101-200930

Första t.o.m. tredje kvartalet (2020-01-01 – 2020-09-30)

 • Rörelseintäkterna uppgick till 294 867 (640 962) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 621 114 (- 5 279 018) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,29 (-0,30) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 92% (89) %.

Tredje kvartalet (2020-07-01 – 2020-09-30)

 • Rörelseintäkterna uppgick till 134 812 (560 114) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 491 024 (-1 319 596) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,11 (-0,07) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 22 558 459 (17 841 257) aktier per 2020-09-30.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.
 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 • Den 9 juli meddelar Realheart att sista dag för handel med Realheart BTA är den 13 juli 2020 och att Euroclears stoppdag är den 15 juli.

 • Den 13 juli kallar Realheart till en extra bolagsstämma som ska äga rum den 4 augusti där styrelsen föreslår stämman att besluta om att öka bolagets aktiekapital med högst 25 688,80 kronor genom utgivande av högst 256 888 aktier, samt att besluta om ett nytt bemyndigande för att kunna genomföra framtida emissioner.
 • Den 4 augusti lämnas en kommuniké från den extra bolagsstämman där styrelsens förslag enligt kallelsen godtagits.
 • Realheart offentliggör den 17 augusti utfallet från kvittningsemissionen till garanter vilken fulltecknades.Det innebär att bolagets kassa förstärks med ca 1,5 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I inledningen av oktober lanserar Realheart sitt vetenskapsråd där en expertpanel ska stötta bolaget.

 • Den 9 oktober meddelar bolaget att man före årsskiftet avser återuppta de djurstudier som tvingats avbrytas på grund av Coronapandemin.
 • Företaget meddelar den 26 oktober att man startat ett forskningssamarbete med Linköpings Universitet med syfte att verifiera och optimera TAHs blodflöde.

Omsättning och resultat

Scandinavian Real Heart arbetar i nuläget med forskning och utveckling och har f.n. ingen försäljning av egna produkter. Den omsättning som redovisas för perioden består av erhållna bidrag. Nedlagda forsknings- och utvecklingskostnader av RealHeart TAH har under Q3 aktiverats med 3,09 MSEK. Under perioden har nedskrivning av aktiverade kostnader för forskning och utveckling gjorts med 0 MSEK.Posten övriga externa kostnader om 2 361 KSEK består av kostnader för inhyrd personal med 1 159 KSEK, samt diverse övriga kostnader om 1 202 KSEK.

Finansiell ställning

Efter den under året genomförda företrädesemission har Bolaget nu en god likviditetsposition med ca 29,3 MSEK i likvida medel, vilket finansierar Bolaget över halvårsskiftet 2021. I syfte att lösa Bolagets mer långsiktiga finanseringsbehov arbetar Realheart löpande med att utvärdera alternativ för ytterligare kapitalisering av Bolaget. En möjlighet är att framgent även kunna finansiera Bolaget via eget kapital från finansiellt starka tillkommande ägare samt från andra källor som EU-stöd och ideella stiftelser.

VD Azad Najar har ordet

Tredje kvartalet 2020 har varit en mellanperiod präglad av Coronapandemin där företaget använt tiden till att konsolidera alla viktiga framsteg som uppnåtts i utvecklingsarbetet och bolagsbygget. I många stycken har bolaget varit avskurna från viktiga möten och framförallt tvingats skjuta upp mycket av utvecklingen kring kirurgin. Däremot har väsentliga samarbeten kring produktutvecklingen säkrats, inte minst genom avtal som etablerats med strategiskt viktiga leverantörer och samarbetspartners.

Med vårt fokus på produktutveckling, stödjande forskning och affärsutveckling inför den framtida marknadsintroduktionen av ett unikt artificiellt hjärta är kompetens en betydelsefull hörnsten. Realheart jobbar såväl med interna resurser som med vårt externa nätverk. Under tredje kvartalet har vi förstärkt båda sidor. Vi har rekryterat specialicerade ingenjörer för arbetet med blodtester och mekanikdesign. Ytterligare nyrekryteringar väntar.

Det externa nätverket har kopplats närmare bolaget genom etableringen av ett vetenskapligt råd där bland annat den amerikanska professorn Robert D. Dowling anslutit. Till vardags är han forskningsdirektör på ett av världens största TAH-center: Penn State Milton S.Hershey Medical Center i USA. Prof. Dowling, tillsammans med övriga medlemmar i det nya vetenskapliga rådet, kommer att underlätta produktutvecklingsarbetet och framtida marknads-föringsprocess framförallt i USA, men även i övriga delar av världen.

Arbetet på vårt KI-baserade blodlabb har tagit fart under kvartalet där vi redan gör en mängd viktiga analyser kring hur blodskador kan uppstå och effekter av påverkan på blodet från yttre faktorer. Vi har även knutits närmare Linköpings Universitet genom ett gemensamt forskningssamarbete där vi i en unik studie ska verifiera Realhearts goda egenskaper som kan minska risken för blodskada och proppbildning.Det vi kanske mest önskat sedan Coronapandemin startade är att återuppta de prekliniska djurstudierna i Belgien. Under kvartalet har vi arbetat hårt med planeringen av dessa och fortsätter dialogen med ett av Europas främsta försökslaboratorium för utveckling av implantationsteknik för artificiella organ. Vi hoppas att situationen kommer förbättras och att reserestriktionerna lättas så vi kan återuppta det viktiga arbetet runt årsskiftet.

När man arbetar lite mer i det dolda, som jag upplever att vi gjorde under det tredje kvartalet, är det desto mer glädjande att möta uppmärksamhet från omvärlden. Det senaste exemplet är serien ”Framtiden runt hörnet” som just nu går på SVT där jag fick chans att medverka och berätta om hur framtidens artificiella hjärtan kan rädda livet på miljontals sjuka. Att uppleva vårt arbete gestaltat i en helt annan kontext var oerhört stimulerande och inspirerande.

Azad Najar

VD, Scandinavian Real Heart AB

 

Scandinavian Real Heart AB

Svensk innovationskraft har gett världen medicintekniska uppfinningar som hjärt- och lungmaskinen, pacemakern och dialysmaskinen. Nästa stora innovation är Realhearts artificiella hjärta. Ett svenskt patent som i förlängningen ska hjälpa personer med hjärtsvikt att överleva. Varje år dör 3 500 personer av hjärtsvikt bara i Sverige. Idag är enda räddningen en hjärttransplantation, men de donerade organen räcker endast till 2 % av de behövande.

Grunden till företagets lades av läkaren Azad Najar 1999 när han började skissa på ett artificiellt hjärta som helt efterliknar det biologiska. 2007 grundade Azad ihop med två partners Scandinavian Real Heart. Grundidén bakom Realheart TAH bygger på flödesanalyser gjorda på KTH 2002-2005 och går ut på att konstruera ett konstgjort hjärta som efterliknar det biologiska. Genom att imitera dess grundprincip skapas ett tryck och flöde som minskar risken för blodproppar och ger ett energieffektivt blodflöde. Dessa faktorer är viktiga för att ge patienten en bra livskvalitet. Utvecklingen av produkten har gått starkt framåt under åren. Blodcirkulation, pumpens funktion, tryck, och skapandet av puls har verifierats vid etiskt godkända djurförsök. Idag sker forskning och utveckling i tätt samarbete med världsledande hjärtkirurger, forskare och ingenjörer.

Realheart har patentskydd på den ursprungliga pumpprincipen i USA, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Ett nytt patent beviljades 2019 för Sverige, EU och Kina för att skydda den senaste versionen av Realheart TAH. Patentansökan på det är också inskickat för USA, Japan, Australien, Kanada och Indien. Dessa marknader är de största och viktigaste för artificiella hjärtan just nu, med undantag för Kina och Indien som anses vara viktiga tillväxtmarknader. Förutom patentskyddet som beskrivits ovan har Realheart också lämnat in patentansökningar för framtida produkter: Realheart VAD, Realheart PulsePump och Realheart Sternalprotes.Under 2018 designades en ny koppling för en enkel och säker anslutning mellan Realheart TAH och kroppens cirkulationssystem. En patentansökan för detta har också lämnats in.

Givet de befintliga patenten tillsammans med de nya patentansökningarna anser styrelsen att företaget har en stark patentsituation och ett starkt immaterial- rättsligt skydd.

Mission och målsättning

Realhearts mission är att med hjälp av medicintekniska lösningar rädda så många hjärtsviktspatienter som möjligt samt skapa de bästa förutsättningarna för en livsbejakande fortsättning på livet. Bolagets övergripande mål är att det artificiella hjärtat ska kommersialiseras och bli ett fullgott behandlingsalternativ för patienter med hjärtsvikt. Hjärtat ska ha en bättre funktion än de lösningar som idag finns på marknaden. Det ska kunna användas både som en brygga till transplantation och som slutgiltig terapi.

Aktien

Scandinavian Real Heart AB noterades på Spotlight Stock Market under november 2014. Spotlight Stock Market är ett särskilt företagsnamn till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 september 2020 uppgick antalet aktier i Scandinavian Real Heart till 22 558 459 stycken.

Största aktieägare i Bolaget per 2020-09-30

Aktieägare Antal aktier Röster (%) Kapital (%)
Najar Medical & Invention AB 3 222 635 14 ,29 14,29
Eskilstuna Hem Fastighets AB 1 100 004 4,88 4,88
Försäkrings AB Avanza 782 440 3,47 3,47
Frontus AB 495 385 2,20 2,20
Bilend Najar 478 840 2,12 2,12
Ålandsbanken i ägares ställe 417 761 1,85 1,85
Staffan Ewerth 350 000 1,55 1,55
Lars Forslund 326 316 1,45 1,45
Nordnet Pensionsförsäkring AB 303 440 1,35 1,35
Swedbank Försäkrings AB 301 432 1,34 1,34
Övriga 14 780 206 65,52 65,52
Totalt 22 558 459 100,00 100,00

 

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.

 

Granskning av revisor

Delårssrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

 

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké, 2020             2021-02-25

 

Avlämnande av delårsrapport

Västerås, den 19 november 2020
 

Styrelsen

Scandinavian Real Heart AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Azad Najar,VD Scandinavian Real Heart

Tel: +46 736 673 463

E-post: azad.najar@realheart.se

Andreas Hultdin,CFO Scandinavian Real Heart

Tel: +46 70 787 22 50

E-post: andreas.Hultdin@realheart.se