2021-05-20

Delårsrapport 2021-01-01-2021-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2021-01-01 – 2021-03-31)

•    Rörelseintäkterna uppgick till 1 077 (55 634) SEK.
•    Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 778 983 (- 2 338 134) SEK.
•    Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 (-0,13) SEK.
•    Soliditeten** uppgick till 92 % (92) %.

*    Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 22 558 459 (17 841 257) aktier per 2021-03-31.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

  • Den 25 februari släpper Realheart bokslutskommunikén för året 2020.
  •  I början av mars återvänder Realhearts grundare Azad Najar från irakiska Kurdistan där han varit inbjuden till ett privat möte med statsministern Massrour Barzani samt tilldelats 16 medaljer för sina insatser.
  • Den 8 mars utses Dr Ina Laura Perkins till vd för Realheart efter tre år som bolagets forskningschef.
  • I mitten av mars lanserar företaget utvecklingsplanen för 2021 som centreras runt tre huvudområden: produktutveckling, djurstudier och FDA:s kravspecifikation.
  • Realheart påbörjar sina långtidsstudier i slutet av mars. Fåroperationerna genomförs med Realheart deltagande på distans på grund av pandemin.

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • I början av april är Realhearts grundare Azad Najar en av talarna på International Conference of Pharmacy and Medicine i Förenade Arabemiraten, specialinbjuden av arrangörerna.
  • Den 13 april kungör Realheart att man slutit avtal om köp av mekaniska klaffar, vilka är kritiska komponenter i Realhearts artificiella hjärta. Leverantör är Cryolife, ett av världens ledande företag inom medicinsk utrustning.
  • Den 23 april kallas aktieägare till bolagets årsstämma som sker genom poströstning 25 maj.
  • I början av maj meddelar Realheart att man under sommaren kommer presentera resultaten från tongivande forskningsprojekt på två vetenskapliga konferenser i Washington DC och Milano.
  • Den 4 maj släpper Realheart årsredovisningen för 2020.

 Omsättning och resultat

Scandinavian Real Heart arbetar i nuläget med forskning och utveckling och har f.n. ingen försäljning av egna produkter. Den omsättning som redovisas för perioden består av erhållna bidrag. Nedlagda forsknings- och utvecklingskostnader av Realheart TAH har under Q1 aktiverats med 5,7 MSEK. Under perioden har nedskrivning av aktiverade kostnader för forskning och utveckling gjorts med 0 MSEK.Posten övriga externa kostnader om 6 403 KSEK består av kostnader för inhyrd personal med 3 060 KSEK, övriga köpta tjänster 1 368 KSEK samt diverse övriga kostnader om 1 974 KSEK. Av dessa kostnader har
4,8 MSEK aktiverats.

Finansiell ställning

Efter den under föregående året genomförda företrädesemission har Bolaget nu en god likviditetsposition med ca 15 MSEK i likvida medel. I syfte att lösa Bolagets mer långsiktiga finanseringsbehov arbetar Realheart löpande med att utvärdera alternativ för ytterligare kapitalisering av Bolaget. En möjlighet är att framgent även kunna finansiera Bolaget via eget kapital från finansiellt starka tillkommande ägare samt från andra källor som EU-stöd och ideella stiftelser.
 

Vd Ina Laura Perkins har ordet

Jag har nu varit Realhearts vd i drygt femtio dagar. Men det är inte ett arbete jag startar från scratch. Mina tidigare tre år som forskningschef har gett mig bra förutsättningar och därmed en relativt kort startsträcka.2021 och dess första kvartal är startpunkten för många saker i vårt bolag där mitt vd-tillträde bara är en.Det mest glädjande är att vi släppt pausknappen för våra långtidsstudier på får. De som behövde ställas in förra året på grund av pandemin. I mars satt Realheart-teamet för första gången framför skärmar i Västerås och deltog i operationerna nere i Belgien på distans. Alldeles oavsett Corona hade vi planerat att gå över till den här tekniken. Det är ett annat sätt att arbeta jämfört med vad vi är vana vid och kräver en period av anpassning, men samtidigt är det framtidsorienterat och effektivt: maximalt utnyttjande av moderna kommunikationsverktyg, färre resor, lägre kostnader, bättre för miljön.Vi har också startat en planerad uppskalning av organisationen som bättre ska motsvara den verksamhet vi önskar vara innan Realheart tar nästa stora kliv i utvecklingsplanen: starten av kliniska studier på människa. Därför har vi initierat rekryteringen av en Chief Technical Officer och en Mechanical Design Lead. Vi har stora förhoppningar om att de ska bidra med både energi och ny kompetens till teamet. Vi ser också över organisationen i sin helhet för att identifiera fler sätt att effektivisera och förstärka.
Våra emissioner har historiskt fallit väl ut – den senaste blev till exempel fulltecknad – och är fortsatt en stark finansieringsform. Men jag vill förstärka kapitaltillförseln med mer mjukt kapital. Under kvartalet har jag därför inlett en process för att mer strukturerat arbeta med ansökningar om bidrag, seed-kapital och stipendier.Min erfarenhet efter de här första femtio dagarna är att Realheart är på rätt spår. Vi förflyttar oss i enlighet med utvecklingsplanen och stadigt framåt mot de milstolpar vi har kommunicerat. Det skulle inte förvåna mig om vi har fördubblat både antalet anställda ingenjörer i vårt team och mängden mottagit mjukt kapital jämfört med 2020 när jag skriver vd-ordet om 365 dagar.

Ina Laura Perkins
Vd, Scandinavian Real Heart AB

 

Scandinavian Real Heart AB

Svensk innovationskraft har gett världen medicintekniska uppfinningar som hjärt- och lungmaskinen, pacemakern och dialysmaskinen. Nästa stora innovation är Realhearts artificiella hjärta. Ett svenskt patent som i förlängningen ska hjälpa personer med hjärtsvikt att överleva. Varje år dör 3 500 personer av hjärtsvikt bara i Sverige. Idag är enda räddningen en hjärttransplantation, men de donerade organen räcker endast till 2 % av de behövande.
 
Grunden till företaget lades av läkaren Azad Najar 1999 när han började skissa på ett artificiellt hjärta som helt efterliknar det biologiska. 2007 grundade Azad ihop med två partners Scandinavian Real Heart. Grundidén bakom Realheart TAH bygger på flödesanalyser gjorda på KTH 2002-2005 och går ut på att konstruera ett konstgjort hjärta som efterliknar det biologiska. Genom att imitera dess grundprincip skapas ett tryck och flöde med mål att minska risken för blodproppar och ge ett energieffektivt blodflöde. Dessa faktorer är viktiga för att ge patienten en bra livskvalitet. Utvecklingen av produkten har gått starkt framåt under åren. Blodcirkulation, pumpens funktion, tryck, och skapandet av puls har verifierats vid etiskt godkända djurförsök. Idag sker forskning och utveckling i tätt samarbete med världsledande hjärtkirurger, forskare och ingenjörer.Realheart har patentskydd på den ursprungliga pumpprincipen i USA, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Ett nytt patent beviljades 2019 för Sverige, EU och Kina för att skydda den senaste versionen av Realheart TAH. Patentansökan på det är också inskickat för USA, Japan, Australien, Kanada och Indien. Dessa marknader är de största och viktigaste för artificiella hjärtan just nu, med undantag för Kina och Indien som anses vara viktiga tillväxtmarknader. Förutom patentskyddet som beskrivits ovan har Realheart också lämnat in patentansökningar för framtida produkter: Realheart VAD, Realheart PulsePump och Realheart Sternalprotes.
Under 2018 designades en ny koppling för en enkel och säker anslutning mellan Realheart TAH och kroppens cirkulationssystem. En patentansökan för detta har också lämnats in. 
Givet de befintliga patenten tillsammans med de nya patentansökningarna anser styrelsen att företaget har en stark patentsituation och ett starkt immaterial- rättsligt skydd.

Mission och målsättning

Realhearts mission är att med hjälp av medicintekniska lösningar rädda så många hjärtsviktspatienter som möjligt samt skapa de bästa förutsättningarna för en livsbejakande fortsättning på livet. Bolagets övergripande mål är att det artificiella hjärtat ska kommersialiseras och bli ett fullgott behandlingsalternativ för patienter med hjärtsvikt. Hjärtat ska ha en bättre funktion än de lösningar som idag finns på marknaden. Det ska kunna användas både som en brygga till transplantation och som permanent behandling.

Aktien

Scandinavian Real Heart AB noterades på Spotlight Stock Market under november 2014. Spotlight Stock Market är ett särskilt företagsnamn till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.Spotlight Stock Market driver en handels-plattform (MTF).

Per den 31 december 2020 uppgick antalet aktier i Scandinavian Real Heart till 22 558 459 stycken.
  

 

Största aktieägare i Bolaget per 2021-03-31

Aktieägare Antal aktier Röster (%) Kapital (%)
Najar Medical & Invention AB 3 222 635 14 ,29 14,29
Eskilstuna Hem Fastighets AB 1 100 004 4,88 4,88
Försäkrings AB Avanza 737 356 3,27 3,27
Bilend Najar 478 840 2,12 2,12
Kenneth Hopp 424 671 1,88 1,88
Ålandsbanken i ägares ställe 423 461 1,88 1,88
Staffan Ewerth 350 000 1,55 1,55
Lars Forslund 326 316 1,45 1,45
Nordnet Pensionsförsäkring AB 313 257 1,39 1,39
Ronak Najar 256 594 1,14 1,14
Övriga 14 925 325 66,15 66,15
Totalt 22 558 459 100,00 100,00

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Halvårsrapport, 2021             2021-08-19
Delårsrapport 3, 2021            2021-11-18
Bokslutskommuniké, 2021     2022-02-24

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ina Laura Perkins
VD Scandinavian Real Heart

Tel: +46 70 406 49 21
E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Andreas Hultdin
CFO Scandinavian Real Heart

Tel: +46 70 787 22 50
E-post: andreas.Hultdin@realheart.se

 

Avlämnande av delårsrapport    

Västerås, den 20 maj 2021

 

Styrelsen
Scandinavian Real Heart AB