2020-08-20

Halvårsrapport 200101-200630

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2020-01-01 – 2020-06-30)

•    Rörelseintäkterna uppgick till 160 054 (80 848) SEK.

•    Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 128 933 (-3 959 422) SEK.

•    Resultatet per aktie* uppgick till -0,23 (-0,22) SEK.

•    Soliditeten** uppgick till 86 (90) %.

Andra kvartalet (2020-04-01 – 2020-06-30)

•    Rörelseintäkterna uppgick till 104 420 (56 150) SEK.

•    Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 790 799 (-2 335 007) SEK.

•    Resultatet per aktie* uppgick till -0,10 (-0,13) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 17 841 257 (17 841 257) aktier per 2020-06-30.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

•    Den 5 maj kommunicerar Realheart att man söker samarbetspartners som ska stödja det fortsatta utvecklingsarbetet av Realheart TAH.

•    Den 6 maj mottar Realheart finansiering om 200 tkr från Vinnova inom innovationsprogrammet Medtech4Health. Det är en delfinansiering av ett projekt som ska säkerställa bra kommunikation med FDA och stärka Bolagets internationella konkurrenskraft.

•    Den 6 maj meddelar Realheart att organisationen förstärks med en erfaren Medtech-konsult i syfte att stötta det fortsatta arbetet med utvecklingen av Realheart TAH, implementera ett kvalitetsledningssystem och ta fram testprotokolldokumentation till FDA.

•    Den 18 maj 2020 publicerar Bolaget kommuniké från årsstämma.

•    Den 25 maj kommunicerar Realheart styrelsens beslut att, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 maj 2020, genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen var till cirka 82 procent säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

•    Den 2 juni offentliggör Realheart informationsmemorandum avseende företrädesemission.

•    Den 3 juni inleds teckningstiden i Bolagets företrädesemission. Sista dag för teckning i emissionen var den 18 juni.

•    Den 9 juni presenterar Realheart en ny drivlina som bedöms kunna reducera risken för infektioner.

•    Den 11 juni tecknar Bolaget ett samarbetsavtal med Europas största hjärtpumpstillverkare, Berlin Heart. Avtalet, som är en viktig milstolpe för Bolaget, ger Realheart tillgång till en stor och erfaren organisation med spetskompetens inom utveckling, produktion och marknadsföring av hjärtpumpar.

•    Den 12 juni meddelar Realheart att Bolaget förstärker forskningsgruppen med en ny doktorand inom datorsimulering med placering på Bath University i Storbritannien.

•    Den 22 juni offentliggörs ett fulltecknat utfall i Bolagets företrädesemission.

•    Realheart meddelar den 22 juni att man påbörjat arbetet med etableringen av ett nytt blodtestlabb vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

•    Den 24 juni offentliggör Bolaget fullständigt utfall i företrädesemissionen. Totalt tecknades 4 706 818 aktier, motsvarande en teckningsgrad om cirka 106 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 26 MSEK före emissionskostnader.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

•    Den 9 juli meddelar Realheart att sista dag för handel med Realheart BTA är den 13 juli 2020 och att Euroclears stoppdag är den 15 juli.

•    Den 13 juli kallar Realheart till en extra bolagsstämma som ska äga rum den 4 augusti där styrelsen föreslår stämman att besluta om att öka bolagets aktiekapital med högst 25 688,80 kronor genom utgivande av högst 256 888 aktier, samt att besluta om ett nytt bemyndigande för att kunna genomföra framtida emissioner.

•    Den 4 augusti höll Realheart sin extra bolagsstämma där det beslutades att öka bolagets aktiekapital med högst 25 688,80 kronor genom att ge ut högst 256 888 aktier under en riktad nyemission gentemot garanterna i den tidigare emissionen i juni. Skälet till nyemissionen är att garanternas garantiersättning ska kunna erläggas med egna aktier, dvs en kvittning. Utöver det beslutade stämman att ge styrelsen bemyndigande att genomföra ytterligare nyemissioner fram till årsstämman 2021.

Omsättning och resultat

Scandinavian Real Heart arbetar i nuläget med forskning och utveckling och har f.n. ingen försäljning av egna produkter. Den omsättning som redovisas för perioden består av erhållna bidrag. Nedlagda forsknings- och utvecklingskostnader av Realheart TAH har under Q2 aktiverats med 2,18 MSEK. Under perioden har nedskrivning av aktiverade kostnader för forskning och utveckling gjorts med 0 MSEK.

Posten övriga externa kostnader om 1 692 KSEK består av kostnader för inhyrd personal med 633 KSEK, samt diverse övriga kostnader om 1 059 KSEK.

VD Azad Najar har ordet

De svåra utmaningar som Covid-19 utsätter företag för tycker jag ska hanteras på två sätt: att säkra bolaget kortsiktigt men samtidigt tänka långsiktigt. Under våren har Realheart vidtagit flera åtgärder som ska hjälpa oss att fortsätta på vår långsiktiga utvecklingsplan över tid. Det har inneburit insatser i såväl USA, England, Tyskland som här i Sverige.

Vi har rekryterat läkemedelskonsulten Martin Cook som är baserad i USA. Han har över 20 års erfarenhet från hjärtpumpsindustrin och har framgångsrikt tagit två hjärtpumpsystem till kliniska prövningar och CE-märkning. I samarbete med Martin ska vi stärka vår kompetens, förstärka vårt internationella nätverk och ta nästa regulatoriska steg mot den amerikanska marknaden.

Från USA till England. Här har vi förstärkt vår forskargrupp med en doktorand som kommer vara baserad på Bath University och arbeta med datasimuleringar av blodflöden ihop med den välrenommerade forskaren Dr Katharine Fraser. Att anställa en doktorand är kostnadseffektivt och ger oss samtidigt närhet till institutionen.

Och vidare till Tyskland där vi efter vårens partnersonderingar tecknade ett avgörande avtal med Berlin Heart, Europas största hjärtpumpstillverkare. Bolagens gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt ska säkerställa att Realheart TAHs mest kritiska delar utvecklas av en aktör med mångårig relevant kompetens. Tack vare det kan vi på Realheart frigöra tid till att bland annat förbereda de kommande prekliniska och kliniska studierna.

Hemma i Sverige är etableringen av vårt blodtestlabb på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i full gång. Något som vi har getts utrymme att arbeta med på grund av inställda utlandsresor. I och med det egna labbet bedömer vi att kostnaderna för varje test kan minskas kraftigt och vi får snabbare resultat. Men därutöver tillför vi även Sverige en helt ny typ av forskning.

Vårens viktigaste styrkebesked är dock förmodligen den övertecknade emission som genomfördes i juni. Vi är inte minst tacksamma för befintliga aktieägares stöd där teckning med företrädesrätt utgjorde 82 procent av det totala beloppet. De 26 miljoner kronor före emissionskostnader som bolaget fick in är en signal om starkt förtroende, och en garanti för att kunna fortsätta utvecklingsarbetet lika oförtröttligt som tidigare. Både under och efter en pandemi.

Azad Najar
VD, Scandinavian Real Heart AB

 

Scandinavian Real Heart AB

Svensk innovationskraft har gett världen medicintekniska uppfinningar som hjärt- och lungmaskinen, pacemakern och dialysmaskinen. Nästa stora innovation är Realhearts artificiella hjärta. Ett svenskt patent som i förlängningen ska hjälpa personer med hjärtsvikt att överleva. Varje år dör 3 500 personer av hjärtsvikt bara i Sverige. Idag är enda räddningen en hjärttransplantation, men de donerade organen räcker endast till 2 % av de behövande.

När läkaren Azad Najar 1999 började skissa på att ta fram ett konstgjort hjärta var grundidén att utveckla ett hjärta som efterliknar det biologiska i allt väsent- ligt. 2001 fick Azad kontakt med Gunnar Nihlén, som då var VD på ALMI Västmanland. Nihlén såg potentialen i innovationen och de inledde ett samarbete. Nihléns ingenjörsbakgrund och stora erfarenhet av industriella utvecklingsprojekt, kombinerat med Azads kunskaper om hjärtat visade sig framgångsrikt. Ihop med professor Said Zahrai på KTH grundade de två bolaget Scandinavian Real Heart AB 2007.

För att ett artificiellt hjärta ska kunna efterlikna ett naturligt hjärta utan att biverkningar uppstår, krävs att man kan återskapa samma blodflöde. Sker det kan
man väsentligt minska risken för exempelvis blodproppar och samtidigt pumpa blodet på ett energisnålt sätt.

Produkten Realheart TAH är världens första replika av ett fyrkammarhjärta med både förmak och kamma- re och har därmed förutsättningar att återskapa ett fysiologiskt blodflöde.

Bolaget har patent på pumpprincipen i EU, USA och Kina. Bolaget har dessutom under de senaste åren lämnat in ytterligare en serie patentansökningar. En av dessa blev godkänd och publicerad i Sverige under våren 2016. Det ger ytterligare patentskydd i 20 år. Realheart har vidare lämnat in tre patentansökningar på spinoff-produkter, för att bredda sin portfölj. Med de befintliga patenten och de nya ansökningarna bedömer styrelsen att Bolaget idag har ett starkt patentskydd.

Mission och målsättning

Realhearts mission är att med hjälp av medicintekniska lösningar rädda så många hjärtsviktspatienter som möjligt samt skapa de bästa förutsättningarna för en livsbejakande fortsättning på livet.

Bolagets övergripande mål är att det artificiella hjärtat ska kommersialiseras och bli ett fullgott behandlingsalternativ för patienter med hjärtsvikt. Hjärtat ska ha en bättre funktion än de lösningar som finns på marknaden. Det ska kunna användas både som en brygga till transplantation och som slutgiltig terapi.

Aktien

Scandinavian Real Heart AB noterades på Spotlight Stock Market under november 2014. Spotlight Stock Market är ett särskilt företagsnamn till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 juni 2020 uppgick antalet aktier i Scandinavian Real Heart till 17 841 257 stycken. I början av juli avslutades en företrädesemission som innebär att antalet aktier ökar med 4 706 818.

Största aktieägare i Bolaget per 2020-06-30 (innan företrädesemissionen avslutades)

Aktieägare Antal aktier Röster (%) Kapital (%)
Najar Medical & Invention AB 3 185 135 17,85 17,85
Försäkrings AB Avanza 575 923 3,23 3,23
Frontus AB 523 301 2,93 2,93
Eskilstuna Hem Fastighets AB 504 142 2,83 2,83
Bilend Najar 433 081 2,43 2,43
Eskilstuna Hem Förvaltnings AB 375 862 2,11 2,11
Ålandsbanken i ägares ställe 351 103 1,97 1,97
Ronak Najar 256 594 1,44 1,44
Lars Forslund 253 731 1,42 1,42
Staffan Ewerth 250 117 1,40 1,40
Övriga 11 132 268 62,40 62,40
Totalt 17 841 257 100,00 100,00

Principer för delårsrapportens upprättande

Halvårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor
 
Halvårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
 

Delårsrapport 3,2020                   2020-11-19
Bokslutskommuniké, 2020           2021-02-25

 

Avlämnande av delårsrapport

Västerås den 20 augusti 2020

Styrelsen
Scandinavian Real Heart AB

För ytterligare information, vänligen kontakta

Azad Najar
VD Scandinavian Real Heart Tel: +46 736 673 463
E-post: azad.najar@realheart.se

Andreas Hultdin
CFO Scandinavian Real Heart Tel: +46 70 787 22 50
E-post: Andreas.Hultdin@realheart.se