2015-08-25

Halvårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30

Med ”Bolaget” eller ”Scandinavian Real Heart” avses Scandinavian Real Heart AB med organisationsnummer 556729-5588.

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2015-01-01 – 2015-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 113 134  (0) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 693 879  (-310 442) SEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 (-38,82) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 93,6 (39) %.

Andra kvartalet (2015-04-01 – 2015-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 32 687 (0) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -242 379 (-129 206) SEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,02 (-16,15) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 93,6 (51) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 916 625 aktier per 2015-06-30.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2015

Andra kvartalet

Under årets andra kvartal har Scandinavian Real Heart kunnat meddela att Bolaget har efter intensivt arbete av utvecklingsteamet utvecklat en färdig modell, hjärtpumpsmodell nummer 8. Bolaget avser att implantera modellen i sin befintliga konstruktion för kortvariga tester i djur under september 2015.

I slutet av maj 2015 höll Scandinavian Real Heart årsstämma. Stämmokommuniké publicerades den 20 maj 2015 och finns att tillgå på www.aktietorget.se.

Under kvartalet har Bolaget även meddelat att VD Gunnar Nihlén, som genom sitt helägda bolag Frontus AB är en av ägarna i Scandinavian Real Heart, sålt 17 720 av sina aktier i Bolaget. Nihlén avser att, om kursen är acceptabel, under innevarande kvartal sälja totalt 1 % av sitt innehav (inkl. den nämnda försäljningen).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga händelser att rapportera efter periodens utgång.

Omsättning och resultat

Då Bolaget sysslar med produktutveckling finns ännu inga försäljningsintäkter. Intäkterna under perioden Q2 uppgår till 32 687 SEK och består av vidarefakturerade hyror till externa hyresgäster. Under första halvåret uppgår nedlagda kostnader för produktutveckling till 761 KSEK varav 383 KSEK avser Q2 och arbetet med pumpmodell nummer 8 och förberedelser inför kommande djurprov. Kostnaderna under period Q2 består till stor del av kostnader för köpta personaltjänster, 77 KSEK och noteringskostnader 73 KSEK.  

VD Gunnar Nihlén kommenterar

Årets andra kvartal är nu förbi och arbetet fortlöper med Scandinavian Real Hearts artificiella hjärtpump (TAH). Som vi meddelat tidigare har vi stegvis utvecklat nytt drivsystem med betydligt bättre motor. Vi har även utvecklat bättre kammare efter de långvariga simulatortester som vi genomfört under första halvåret. Hjärtpumpen har gått i långa sekvenser som en förberedelse inför de djurprov som är beräknade att äga rum i september. Vi är nöjda över att vi nu lyckats optimera pumpen så att den kräver avsevärt mindre energi och effekt för att genomföra pumpning av det flöde som behövs i våra simulatorer. Detta bådar gott inför batteridrift framöver.

Senaste tiden har vi låtit utveckla ett smidigt styrsystem som skapar den rörelse/moment av pumpen som erfordras för att pumpa runt blodet. Detta styrsystem för pumpen är framtaget av specialister i Västerås inom styr-och automation. Vidareutvecklingen av pumpen med kammare samt drivssystem har genomförts av ett team som är specialister inom sina respektive områden.

Glädjande är att vi håller tidsplan och vi siktar fortsatt på kliniska tester under 2017. Först ska dock långtidsdjurprov genomföras under 2016, efter de planerade djurproven i september 2015.

Gunnar Nihlén

VD, Scandinavian Real Heart AB