2017-08-24

Halvårsrapport 20170101-20170630

Med ”Bolaget” eller ”Scandinavian Real Heart” avses Scandinavian Real Heart AB med organisationsnummer 556729-5588.

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 350 988 (66 017) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 1 484 738 (-2 257 735) SEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 (-0,20) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 67 (82) %.

Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 300 994 (0) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -951 666 (-1 450 028) SEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 (-0,13) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 48 (78) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 11 156 203 aktier per 2017-06-30.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2017

  •  Real Heart meddelar att forskare från Thoraxkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping publicerat den första vetenskapliga artikeln med forskningsresultat från Real Hearts hjärtpump med titeln, Early Experience of Implantation of a New Pulsatile Total Artificial Heart.
  •  Real Heart avslutar fas 1-studien av prekliniska djuroperationer med hjärtpumpen modell 11. Hjärtpumpen fungerade framgångsrikt både mekaniskt och medicinskt, försöket visade att hjärtpump modell 11 kunde upprätthålla en normal hjärtfunktion på en stabil nivå under en längre tid på sovande djur.
  •  Real Hearts kirurgteam upptäcker nya möjligheter med att använda en halv hjärtpump som så kallad hjärtassist. Den 4 maj genomfördes det första försöket med att operera in Real Hearts hjärtassist i ett försöksdjur.
  •  Real Heart håller den 10 maj 2017 årsstämma. Kommuniké från årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.realheart.se).
  •  Real Heart meddelar att de planerar att utföra överlevnadsdjurförsök i USA tillsammans med hjärtkirurger vid Memorial Hermann Texas Medical Center och Universitetssjukhuset i Linköping. Avtalsdiskussion och tidsplanering har inletts, laboratoriet i Texas är godkända som underlag för FDA- och CE- certifiering av Real Hearts produkt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  •  Real Heart meddelar att bolaget planerar nyemission om 23,7 miljoner kronor för fortsatt produktutveckling.

Omsättning och resultat

Omsättningen under perioden härrör från vidarefakturering av hyreskostnader till externa hyresgäster och konsulttjänster. Kostnader för forskning och utveckling av modell nr 11 har under Q2 aktiverats med 1 604 tkr. Kostnader för nya patentansökningar har aktiverats med 232 tkr. Posten övriga externa kostnader 1 763 tkr, består av externt köpta tjänster för företagsledning och ekonomi med 509 tkr, lokalkostnader med 243 tkr samt diverse övriga kostnader 1 011 tkr.

                         

Styrelseordförande Göran Hellers kommenterar

Det andra kvartalet har nu passerat och det har blivit dags för mig att kommentera periodens mest väsentliga händelser. Real Heart befinner sig i en spännande fas i Bolagets utveckling och i maj avslutades framgångsrikt fas 1-studien av prekliniska djuroperationer med hjärtpumpen modell 11. Med studien kunde vi konstatera att hjärtpumpen fungerade både mekaniskt och medicinskt samt att normal hjärtfunktion kunde upprätthållas på en stabil nivå under en längre tid på sovande djur.

Hjärtpump modell 11 är en konkurrenskraftig hjärtpump av typ Total Artificiellt Hjärta (TAH) som ersätter det sjuka hjärtat i sin helhet. Hjärtpumpen uppfyller samtliga av de kriterier som ledande hjärtkirurger ställde upp för några år sedan. Den är dessutom den enda hjärtpump (TAH) i världen som kan slå upp till 140- 150 slag per minut. I samband med operationerna på sövda djur har vi arbetat med att förfina den kirurgiska operationstekniken. Tekniken har utvecklats så att vi under fas 1-studien i maj kunde vi optimera omhändertagandet av försöksdjuret, och djuret kunde utan problem fungera under den mest kritiska perioden i samband med implantationen av hjärtpumpen. Som ett resultat av försöket i maj kan vi nu konstatera att vi är redo att gå vidare till nästa fas av prekliniska försök på djur, dvs överlevnadsprov.

Under juni månad kunde vi meddela att inledande kontakt har påbörjats med ledande hjärtkirurger vid Memorial Hermann Texas Medical Center, USA, som är verksamma inom utprovning och framtagande av olika hjärtpumpssystem. Hjärtkirurgerna besitter världsledande kompetens inom området och vår produkt möttes av stor entusiasm och intresse. Scandinavian Real Heart planerar, tillsammans med kirurgerna vid Texas Medical Center och universitetssjukhuset i Linköping att utföra överlevnadsdjurförsök i USA. Vid Texas A&M University finns världens ledande laboratorium för studier på stora försöksdjur. Studier utförda på detta laboratorium är godkända som underlag för FDA- och CE-certifiering av vår produkt. Vi har inlett avtalsdiskussioner med laboratoriet i Texas och kommer i samband med en hjärtpumpkongress i Prag 7- 9 september att träffas och konkretisera detta samarbete.

Som ett led i Real Hearts fortsatta utveckling planerar vi nu en företrädesemission om 23,7 MSEK. Emissionen avses finansiera de kommande studierna av vårt artificiella hjärta. Tillsammans med forskargruppen i Linköping tas nu nästa steg i utvecklingen genom samarbete med det världsledande laboratoriet i Texas. Emissionen kommer att hanteras av G&W Fondkommission i Stockholm.

Slutligen vill jag nämna att Ina Pieper har rekryterats till Bolaget. Ina har tidigare arbetat med forskning kring hjärtpumpar på universitetet i Swansea under flera år. Hon är en av få i världen som har doktorerat inom blodkemi och inverkan av mekaniska konstruktioner på blodet. Detta är en viktig och strategisk rekrytering vad gäller det regulatoriska arbetet med vår pump.

Vi har nu kommit ett steg längre på vår resa och jag ser fram emot den kommande perioden av vår utveckling med målet att patienter med hjärtsvikt skall kunna leva ett bättre liv och att svårt sjuka hjärtan skall kunna bytas ut.

Göran Hellers

Styrelseordförande, Scandinavian Real Heart AB

 

 

Scandinavian Real Heart AB

När Azad Najar 1999 som läkare började skissa på en idé att ta fram ett konstgjort hjärta var grundidén att utveckla ett hjärta som efterliknar det biologiska. Idén bygger på flödesanalyser som genomfördes av Professor Said Zahrai på KTH 2002-2005. När Azad 2001 fick kontakt med Gunnar Nihlén, som då var VD på ALMI Västmanland, såg Nihlén potentialen i innovationen och de inledde ett samarbete. Nihléns ingenjörsbakgrund och stora erfarenhet av industriella utvecklingsprojekt inom bland annat ABB, kombinerat med Najars kunskap om hjärtats funktion visade sig framgångsrikt. Tillsammans grundade Najar, Nihlén och Zahrai Scandinavian Real Heart AB 2007. Under de första 10 åren genomfördes utvecklingsarbetet på grundarnas fritid och då på ideell basis med ett gediget intresse att lösa ett problem. Under dessa år uppskattar Bolaget att man har lagt ner totalt 14 000 timmar på utveckling, simulering och studier. Därutöver har ingenjörsteknisk -och medicinteknisk kompetens inom Scandinavian Real Hearts nätverk bistått med ytterligare ett antal tusen timmar.

Flödet i hjärtkamrarna är den avgörande faktor som Bolaget anser bör efterliknas för att förhållanden inne i hjärtpumpen skall imitera det naturliga hjärtat. Om samma flöde som i det naturliga hjärtat kan uppnås bör man väsentligt kunna minska risken för blodproppar och samtidigt pumpa på ett energieffektivt sätt. Bolaget har sedan 2001 patent på pumpprincipen i USA, England, Sverige och Tyskland. Ett nytt svenskt patent som skyddar den slutgiltiga pumpkonstruktionen godkändes i mars 2016 och PCT-ansökan har lämnats in i USA, Indien och Kina. Bolaget har inlämnat ytterligare tre patentansökningar på spinn-off produkter som, om de godkänns, ger patentskydd i 20 år.

Målsättning

Bolagets mål är att ta fram en hjärtpump (TAH), med bättre funktion än de som finns på marknaden, som i första hand kan användas som övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Grundidén är att den hjärtpump som Bolaget utvecklar ska pumpa så likt det naturliga hjärtat som möjligt.

Aktien

Scandinavian Real Heart AB noterades på AktieTorget under november 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 juni 2017 uppgick antalet aktier i Scandinavian Real Heart till
11 156 203 stycken. Det finns inga utestående optioner eller optionsprogram.

Största aktieägare i Bolaget per 2017-06-30 (över 10 procent)

Aktieägare Antal aktier Röster (%) Kapital (%)
Najar Medical &   Invention AB 3 600 564 32,27  32,27 
Frontus AB 1 172 449 10,50 10,50
Övriga 6 383 190  57,23  57,23 
Totalt 11 156 203 100,00  100,00 

Principer för halvårsrapportens upprättande

Halvårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 3 2017-11-23
Bokslutskommuniké 2017 2018-02-22

Avlämnande av halvårsrapport

Västerås, den 24 augusti 2017
Styrelsen
Scandinavian Real Heart AB