2021-10-20

Handel med Realhearts teckningsoptioner av serie 2021/2023:1 (TO5) inleds den 22 oktober 2021

Under perioden 16 augusti till och med den 3 september 2021 genomförde Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart”) en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie 2021/2023:1 (TO5) (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit) var den 8 oktober 2021. Första dag för handel med teckningsoptioner TO5 på Spotlight Stock Market är den 22 oktober 2021 och kortnamnet kommer vara HEART TO5.

Företrädesemissionen tillförde Realheart cirka 61,5 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU var den 8 oktober 2021. Totalt emitterades 10 250 002 teckningsoptioner TO5 i Företrädesemissionen.

Teckningsoptionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 1 februari 2023 till och med den 28 februari 2023, för fyra (4) innehavda teckningsoptioner TO5 påkalla teckning av en (1) ny aktie i Realheart. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Realhearts aktie under perioden från och med den 9 januari 2023 till och med den 27 januari 2023.

ISIN-kod för teckningsoptionerna är SE0016589246 och kortnamn är HEART TO5. Notera att kortnamnet skiljer sig från vad som står angivet i prospektet som offentliggjordes i samband med Företrädesemissionen (där anges kortnamnet RHT TO5).

För det fall samtliga teckningsoptioner TO5 utnyttjas för teckning av aktier kommer Realhearts aktiekapital att öka med ytterligare 256 250,00 SEK genom emission av 2 562 500 aktier.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing är emissionsinstitut.