2017-10-25

Harold Kaiser föreslås som ledamot av Real Hearts styrelse, samt erbjuds i samband med tillträdet att teckna optioner

PRESSMEDDELANDE
Scandinavian Real Heart AB (publ)
556729-5588
Den 25 oktober 2017

Valberedningen i Scandinavian Real Heart AB, vars aktier är noterade på Aktietorget, föreslår att bolagets styrelse förstärks med Harold Kaiser, och att extra bolagsstämma därför skall sammankallas till den 27 november 2017. Real Heart står inför en ny fas i sin utveckling och styrelseförstärkningen bör därför inte anstå till årsstämman.

Kaiser har lång erfarenhet från finansmarknad och företagsutveckling, senast som grundare till riskkapitalbolaget Litorina där Kaiser varit verksam sedan 1998. Kaisers övriga styrelseuppdrag omfattar bl a  Euroflorist, WallVision och Stravito.

Kaiser har som förutsättning för styrelseuppdraget föreslagit att han till marknadspris förvärvar 509.000 teckningsoptioner i fyra serier med löptid 2 år, 3 år, 5 år respektive 5 år och med en utövandekurs om 110%, 130%, 180% respektive 230% av aktiens aktuella börskurs. Valberedningen föreslår därför, i samband med förslaget att förstärka styrelsen med Harold Kaiser, i egenskap av aktieägare också att styrelseförstärkningen kopplas till en riktad emission av teckningsoptioner på sådana villkor, se vidare nedan.

Styrelsen för Real Heart har med anledning av Valberedningens förslag beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 27 november 2017 för styrelseval och för emission av teckningsoptioner riktad till Harold Kaiser. Se kallelse till extra stämma enligt särskilt pressmeddelande härom.

Teckningsoptionerna skulle, vid fullt utnyttjande motsvara en total utspädning om ca 3,6% samt tillföra Real Heart totalt ca 8,2 miljoner kronor.[1] Vid utgivandet erhåller Real Heart en marknadsmässig optionspremie, som preliminärt bedöms uppgå till i storleksordningen drygt 600.000 kronor och som således omedelbart tillförs bolaget. En oberoende värdering kommer att inhämtas och föreligga i god tid före extrastämmans beslut. I övrigt bedöms bolaget inte få några kännbara kostnader hänförliga till emissionen.

Extrastämmans godkännande av Valberedningens förslag förutsätter 9/10 majoritet i enlighet med de s k Leo-reglerna. Valberedningens förslag har beretts utan deltagande av VD och styrelseledamoten Azad Najar. Najar, som via Najar Medical AB kontrollerar ca 32.3% av rösterna i Real Heart före den nyligen genomförda nyemissionen av aktier, har meddelat att han avser att rösta för styrelseinvalet och emissionen av teckningsoptioner. Likaledes har ledamöterna av Valberedningen, vilka sammanlagt företräder ca 6% av rösterna i Bolaget, meddelat att de avser rösta för förslaget

Valberedningens fullständiga förslag till emissionsbeslut kommer att hållas tillgängligt tre veckor före extrastämman i enlighet med Aktiemarknadsnämndens riktlinjer avseende bl a optionsprogram för styrelseledamöter (AMN 2002:01). Valberedningens fullständiga förslag till emissionsbeslut kommer, utöver ytterligare information om teckningsoptionerna och deras villkor, bl a att innehålla ytterligare information om emissionens ekonomiska konsekvenser, om kopplingen till Harold Kaisers fortsatta uppdrag och om valberedningens motiv för förslaget.

Styrelsens ordförande Göran Hellers kommenterar: 

” Vi ser fram emot Harolds framtida engagemang i styrelsen. Harold har med sina långa erfarenhet och kompetens av att ta en produkt från innovation till marknad mycket att tillföra Real Hearts fortsatta utveckling.  

För mer information, kontakta:
Göran Hellers, Ordförande
070-746 51 00
goran.hellers@scandinaviancare.se
www.realheart.se 

Denna information är sådan information som Scandinavian Real Heart AB ( publ )är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017. 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.


[1] Här har förutsatts att den nyss avslutade företrädesemissionen till fullo registreras och betalas och därmed leder till ett utökat aktieantal från ca 11,1 miljoner aktier till ca 13,9 miljoner aktier.