2023-01-30

Information om handel och påkallande av teckningsoptioner av serie TO1 i Realheart

Pressmeddelande 2023-01-30

Scandinavian Realheart AB (”Realheart” eller ”Bolaget”), emitterade under det tredje kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie 2021/2023 TO1 (”TO1”). Teckningsperioden inleds snart och löper mellan den 1–28 februari 2023, under vilken fyra (4) teckningsoptioner av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) aktie i Realheart. Teckningskursen för en ny aktie har fastställts till 3,37 i enlighet med optionsvillkoren.

Sammanlagt finns 10 250 002 teckningsoptioner av serie TO1 utställda. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i bolaget från 35 745 961 med 2 562 500 aktier till 35 748 461 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 7,2 procent av kapitalet och rösterna i Realheart.

Instruktioner för teckning

Innehavare vars teckningsoptioner är förvaltarregistrerade (dvs att optionerna finns på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) tecknar och erlägger betalning i enlighet med instruktion från sin bank eller annan förvaltare. Vid frågor vänligen kontakta din bank/förvaltare i god tid före tisdagen den 28 februari 2022, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner av serie TO1 ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för inlösen av TO1, så att den är emissionsinstitutet Nordic Issuing tillhanda senast den 28 februari 2022 kl. 15.00. Anmälningssedel för direktregistrerade innehavare kan laddas ner på Nordic Issuings hemsida, https://nordic-issuing.se/.

Utfall och leverans av nya aktier

Utfallet av inlösen av teckningsoptioner av serie TO1 publiceras via pressmeddelande så snart som möjligt och beräknas ske några dagar efter teckningsperiodens avslutande.

Så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear omvandlas interimsaktier (IA) till ordinarie aktier och upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Teckningskurs beräknad och fastställd

Teckningskursen för TO1 fastställdes den 27 januari 2023 till 3,37 i enlighet med optionsvillkoren.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB är emissionsinstitut till Realheart i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1.

Teckningsoptionerna, med ISIN-kod SE0016589246, handlas på Nasdaq First North Growth Market. För mer information om teckningsoptioner av serie TO1, vänligen kontakta Nordic Issuing.

Länk till dokument för fullständiga villkor.