2020-07-13

Kallelse till extra bolagsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ)

Aktieägarna i Scandinavian Real Heart AB (publ), 556729–5588, inbjuds härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 augusti 2020 kl. 15.00 på Hotel Plaza Västerås, Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.30.

Bakgrund till kallelse till extra bolagsstämma

Under perioden 3–18 juni 2020 genomförde bolaget en företrädesemission vilken var garanterad till cirka 82 procent. Företrädesemissionen fulltecknades. Enligt garantiavtal, ingångna i samband med nämnda företrädesemission, äger garanterna rätt att erhålla del av garantiersättningen i aktier genom kvittning av fordran. Totalt har garanterna önskat att kvitta cirka 1,5 MSEK motsvarande 256 888 aktier samt en utspädning om cirka 1,1 procent. Genom kvittningen reduceras bolagets utgifter i samband med företrädesemissionen med en förstärkt kassa motsvarande cirka 1,5 MSEK som följd. Till följd härav föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om att öka bolagets aktiekapital med högst 25 688,80 kronor, genom utgivande av högst 256 888 aktier.

Vidare föreslår styrelsen den extra bolagsstämman att besluta om ett nytt bemyndigande. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, kunna bredda aktieägarkretsen i bolaget samt för att kunna finansiera eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter eller rörelser som bolaget kan komma att genomföra.

Information med anledning av coronaviruset

Med anledning av smittspridningen av coronaviruset har Realheart vidtagit en rad försiktighetsåtgärder, bland annat:

• Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.

• Deltagande av VD och styrelseledamöter kommer att begränsas så långt möjligt.

• Stämman kommer att hållas kortfattad, men utan att inskränka på aktieägares rättigheter.

För att minimera antalet aktieägare på plats uppmuntrar vi våra aktieägare att överväga möjligheten att närvara via ombud.

Realheart vidtar dessa försiktighetsåtgärder för att vi värnar om aktieägares och medarbetares hälsa och för att så långt möjligt begränsa eventuell smittspridning av coronaviruset.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 29 juli 2020, och
 • anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 29 juli 2020 skriftligen till Scandinavian Real Heart AB (publ), Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås. eller per e-post info@realheart.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
 • Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i den extra bolagsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 29 juli 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos förvaltaren.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.realheart.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med den extra bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om riktad emission av aktier mot betalning genom kvittning
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
 9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Punkt 7 – Beslut om riktad emission av aktier mot betalning genom kvittning

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om att öka bolagets aktiekapital med högst 25 688,80 kronor, genom utgivande av högst 256 888 aktier, på i huvudsak följande villkor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de garanter som bolaget ingått garantiavtal med i syfte att säkerställa den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 25 maj 2020. Syftet med den riktade nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att del av garanternas garantiersättning enligt nämnda garantiavtal ska kunna erläggas med egna aktier.

Teckningskursen uppgår till cirka 5,80 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 14 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden den 16 juni 2020 till och med den 30 juni 2020.

Teckning av de nya aktierna ska ske på teckningslista senast den 18 augusti 2020. Styrelsen, eller den styrelsen utser, har rätt att förlänga teckningstiden.

Betalning för de tecknade aktierna ska ske genom kvittning, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till högst det belopp som motsvarar den teckningsberättigandes fordran enligt ingånget garantiavtal. Överteckning kan ej ske. Kvittning verkställs genom aktieteckning.

De nya aktierna ska berättiga till utdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter att aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2021, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, kunna bredda aktieägarkretsen i bolaget samt för att kunna finansiera eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter eller rörelser som bolaget kan komma att genomföra. 

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 25 procent av aktierna i bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

Upplysningar på extra bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor; Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås samt på bolagets hemsida www.realheart.se senast från och med tisdagen den 21 juli 2020.

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Västerås i juli 2020

Scandinavian Real Heart AB (publ)

STYRELSEN