2021-05-25

Kommuniké från årsstämma

Idag, den 25 maj 2021, hölls årsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2020.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med 150 000 och med 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöter vilka ej arbetar operativt inom bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, revisor och valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, följande:

Att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

Att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Göran Hellers, Azad Najar och Susanne Hedman samt nyvälja Ulf Grape och Christer Norström som styrelseledamöter.

Att nyvälja Göran Hellers som styrelseordförande.

Att till revisor välja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill årsstämman 2022 och att Jimmy Nybom kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att följande personer skall ingå i valberedningen: Kim Norström, Azad Najar och Lars Forslund.

Beslut om incitamentprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ett incitamentsprogram ska införas genom emission av högst 473 729 teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet omfattar VD och vissa nyckelpersoner i bolaget. VD ska ha rätt att teckna högst 338 377 teckningsoptioner och övriga nyckelpersoner ska ha rätt att teckna högst 33 838 teckningsoptioner vardera (maximalt 4 personer). Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell baserat på en teckningskurs för aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 14 kronor per aktie. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden 1 maj 2024 till och med den 30 juni 2024. Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogram 2021/2024 beräknas uppgå till högst cirka 2 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2022, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, kunna bredda aktieägarkretsen i bolaget samt för att kunna finansiera eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter eller rörelser som bolaget kan komma att genomföra.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 40 procent av aktierna i bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att i bolagets bolagsordning ändra gränserna för aktiekapitalet till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor och antalet aktier till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 stycken.

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021 kl. 16:00 CEST.

Om Realheart

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.