2019-03-27

Kommuniké från årsstämma

Igår, den 26 mars 2019, hölls årsstämma I Scandinavian Real Heart AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Stämman beslutade om att styrelsearvode skall utgå med 100 000 SEK till de ledamöter vilka ej arbetar operativt inom bolaget. Beslutades vidare att de styrelseledamöter som arbetar operativt i bolaget debiterar överenskommet konsultarvode om 1 000 kr per timme exklusive moms.

Avseende arvode till revisor beslutade stämman att arvode utgår enligt avtalat fakturerat belopp.

Val av styrelse, revisor och valberedning
Stämman beslutade, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Göran Hellers, Azad Najar, Harold Kaiser, Ernst Westman och Susanne Hedman.

Stämman beslutade vidare att välja Ernst Westman som styrelseordförande.

Till revisor beslutades att välja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill årsstämman 2020 och att Jimmy Nybom kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att följande personer skall ingå i valberedningen: Kim Norström, Kjell Sköldberg (sammankallande), Lars Forslund och Azad Najar.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Stämman beslutade enhälligt om bemyndigande för bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Genom beslut enligt bemyndigandet ska aktier motsvarande högst ytterligare 20 % av det registrerade aktiekapitalet vid emissionsbeslutet kunna emitteras. Emission får ske med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose bolagets kapitalbehov och för att kunna bredda aktieägarkretsen i bolaget samt för att kunna genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter.

Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i bolaget.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslut om emission av teckningsoptioner 

I syfte att införa ett aktierelaterat incitamentsprogram för nyckelpersoner, beslutade stämman enhälligt att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emittera högst 150 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 150 000 nya aktier på villkor enligt nedan (”Programmet”).

Teckningsberättigade i Programmet är endast nyckelpersoner i bolagets ledning (dock ej nuvarande VD), med tilldelning baserad på senioritet och ersättningsnivå enligt fördelningsprinciper som närmare framgår av det fullständiga förslaget till beslut om emission av teckningsoptioner under Programmet.

Teckning skall ske senast den 26 april 2019. Deltagarna kommer att erlägga eller påföras ett teckningsvederlag för teckningsoptionerna som motsvarar marknadsvärdet beräknat enligt Black-Scholes värderingsmetod, enligt vad som anges i det fullständiga emissionsförslaget.

Innehav av en (1) teckningsoption skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie per teckningsoption (för eventuell omräkning) under perioden 15 april 2022 till och med den 1 maj 2022 för en teckningskurs motsvarande 150 % av genomsnittet av aktiens volymvägda senast betalkurs under de 10 handelsdagar som följer på den beslutande årsstämman.

En förutsättning för tilldelning av teckningsoptioner är ifrågavarande deltagare i Programmet ingår ett s k hembudsavtal med bolaget, vilket även innebär att deltagaren, i korthet, är skyldig (men ej berättigad) att återförsälja teckningsoptioner mot erhållande av marknadsvärdet bedömt efter samma principer som vid deltagarens förvärv av teckningsoptionerna ifråga, enligt vad som närmare anges i det fullständiga förslaget.

Styrelsens motiv till det föreslagna Programmet med teckningsoptioner för nyckelpersoner, och villkoret för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos ledande befattningshavare kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt förstärka samhörighetskänslan med bolaget. Med beaktande av den marknadsmässiga prissättningen bedömer styrelsen att emissionen är klart fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet, genom utgivande av 150 000 aktier var och en med kvotvärde om 10 öre att öka med 15 000 kronor (dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning enligt de fullständiga optionsvillkoren kan komma att ske till följd av förändringar i aktiekapital etc.)

Enligt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara ca 0,83 % av totalt antal utelöpande aktier och röster i bolaget. Utifrån antaganden baserade på dagens kursförhållanden bedöms preliminärt värdet på och vederlaget för teckningsoptionerna vid utgivandet uppgå till i storleksordningen 200 000 kronor, ett teckningsvederlag som således tillförs bolaget såsom en omedelbar emissionslikvid.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. 

Västerås i mars 2019
Scandinavian Real Heart (publ)
STYRELSEN