2022-06-14

Kommuniké från årsstämma

Pressmeddelande 2022-06-14

Idag, den 14 juni 2022, hölls årsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ). Årsstämman genomfördes genom poströstning utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och utövandet av rösträtt har endast kunnat ske genom att aktieägare förhandsröstat. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna som varit verksamma under räkenskapsåret 2021 ansvarsfrihet gentemot bolaget.  

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med 150 000 kronor och med 72 500 kronor till var och en av de övriga ledamöter vilka ej arbetar operativt inom bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, revisor och valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, följande:

Att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter.

Att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Christer Norström, Azad Najar och Ulf Grape som styrelseledamöter, samt om nyval av Oliver Voigt, Patrick Schnegelsberg och Solveig Bergström som styrelseledamöter. Susanne Hedman hade avböjt omval.

Att välja Christer Norström som styrelseordförande.

Att till revisor välja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill årsstämman 2023 och att Jimmy Nybom kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför årsstämman 2023 ska bestå av Kim Norström och Azad Najar.

Beslut om incitamentprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ett incitamentsprogram ska införas genom emission av högst 2 400 000 teckningsoptioner. Incitamentsprogram omfattar verkställande direktören, ledande befattningshavare, övriga nyckelpersoner och övriga anställda i bolaget. Verkställande direktören ska ha rätt att teckna högst 400 000 teckningsoptioner, ledande befattningshavare ska ha rätt att teckna högst 200 000 teckningsoptioner vardera (maximalt 2 personer), övriga nyckelpersoner ska ha rätt att teckna högst 200 000 teckningsoptioner vardera (maximalt 3 personer) och övriga anställda ska ha rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner vardera (maximalt 10 personer).

Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell baserat på en teckningskurs för aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 12 kronor per aktie. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden 2 augusti 2027 till och med den 31 augusti 2027. Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogram 2022/2027 beräknas uppgå till högst cirka 7,2 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2023, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, kunna bredda aktieägarkretsen i bolaget samt för att kunna finansiera eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter eller rörelser som bolaget kan komma att genomföra.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa en ny paragraf i bolagets bolagsordning som tillåter att styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och som även möjliggör för styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman i enlighet med vad som skriva i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Därutöver beslutades om visa redaktionella ändringar av bolagsordningen.

Denna information är sådan som Real Heart är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom förmedling av nedan angiven kontaktperson, vid den tidpunkt som anges av Scandinavian Real Heart AB’s nyhetsdistributör Cision vid publicering av detta pressmeddelande.