2020-08-04

Kommuniké från extra bolagsstämma

Idag, den 4 augusti 2020, hölls extra bolagsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om riktad emission av aktier mot betalning genom kvittning

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att öka bolagets aktiekapital med högst 25 688,80 kronor, genom utgivande av högst 256 888 aktier.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de garanter som bolaget ingått garantiavtal med i syfte att säkerställa den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 25 maj 2020. Syftet med den riktade nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att del av garanternas garantiersättning enligt nämnda garantiavtal ska kunna erläggas med egna aktier.

Teckningskursen uppgår till cirka 5,80 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 14 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden den 16 juni 2020 till och med den 30 juni 2020.

Teckning av de nya aktierna ska ske på teckningslista senast den 18 augusti 2020. Styrelsen, eller den styrelsen utser, har rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för de tecknade aktierna ska ske genom kvittning, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till högst det belopp som motsvarar den teckningsberättigandes fordran enligt ingånget garantiavtal.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2021, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, kunna bredda aktieägarkretsen i bolaget samt för att kunna finansiera eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter eller rörelser som bolaget kan komma att genomföra. 

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 25 procent av aktierna i bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Detta bemyndigande ersätter det bemyndigande som årsstämman 2020 beslutade om.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2020 kl. 15.55 CEST.