2023-02-22

PÅMINNELSE: Lösenperiod för HEART TO1 snart slut

Pressmeddelande 2023-02-22

Den 24 februari är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO1 i Scandinavian Real Heart AB (”Realheart” eller ”Bolaget”). Teckningsperioden för teckningsoptionerna pågår till och med den 28 februari 2023. Observera att vissa förvaltare kommer att stänga sin anmälan tidigare än den 28 februari 2023. Sista dag för handel är fredag 24 februari.

För innehavare som har sina teckningsoptioner förvaltarregistrerade till exempel i en depå på en bank, är det viktigt att i god tid anmäla att man vill utnyttja sina teckningsoptioner. Realheart rekommenderar att innehavare som inte har fått meddelande från sitt depåinstitut själv söker kontakt omgående för att inte riskera att teckningsoptionerna förfaller utan värde. Innehavaren bör antingen aktivt teckna aktier senast den 28 februari 2023 (observera att förvaltare kan ha tidigare sista svarsdag) eller sälja dem via First North senast den 24 februari 2023.

Utnyttjande av teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare

Direktregistrerade innehavare av HEART TO1 ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in särskild anmälningssedel till emissionsinstitutet Nordic Issuing AB. Anmälningssedeln ska vara Nordic Issuing AB tillhanda senast den 28 februari 2023. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Nordic Issuing AB tillhanda senast den 28 februari, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel för direktregistrerade innehavare kan laddas ner på Nordic Issuings hemsida, https://nordic-issuing.se/

Utnyttjande av teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare
Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner (d v s exempelvis om innehavet finns i en depå hos bank eller fondkommissionär) ska anmäla utnyttjande av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende anmälan om teckning samt betalning. Observera att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum som infaller innan sista anmälningsdagen.

Leverans av nya aktier
De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (HEART IA). Därefter kommer de att tas upp till handel på First North så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas ske i mitten av mars 2023.

Utfall och leverans av nya aktier
Utfallet av inlösen av teckningsoptioner av serie TO1 publiceras via pressmeddelande så snart som möjligt och beräknas ske några dagar efter teckningsperiodens avslutande. Så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear omvandlas interimsaktier (IA) till ordinarie aktier och upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market.

TO1, villkor i korthet:

  • Fyra (4) HEART TO1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Realheart.
  • Teckningsperioden för utnyttjande börjar 1 februari och slutar den 28 februari 2023. Sista dag för handel med TO1 är den 24 februari 2023.
  • Emissionskursen vid utnyttjande av optioner är 2,36 kr per aktie.

Teckningskursen fastställdes den 27 januari till 2,36 kronor per aktie i enlighet med optionsvillkoren, det vill säga 70 procent av volymviktade genomsnittskursen under perioden.

Fullständiga villkor för HEART TO1
Fullständiga villkor för HEART TO 1 kan laddas ner på www.realheart.se. Instruktioner för utnyttjande av teckningsoptioner samt anmälningssedel finns på www.realheart.se.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut
Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB är emissionsinstitut till Realheart i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1.

Teckningsoptionerna, med ISIN-kod SE0016589246, handlas på Nasdaq First North Growth Market. För mer information om teckningsoptioner av serie TO1, vänligen kontakta Nordic Issuing.