2018-11-29

Rättelse av kvartalsrapporter Q1, Q2 och Q3 2018

Bolaget har vid kontroll uppmärksammat ett systematisk fel i kvartalsrapporterna för perioderna Q1, Q2 och Q3 2018. Vidare har felaktigheter i kvartalsrapporterna för Q1, Q2 och Q3 rättats.

Utvecklingsfond om 12 597 267 SEK har för perioden Q1 blivit sammanslagen med posten balanserat resultat. Utvecklingsfonden borde istället ha redovisats som en separat post under bundet eget kapital.

I kvartalsrapporten för perioden Q2 är utvecklingsfonden sammanslagen med överkursfonden.

Felet påverkar tabellen för eget kapital. Felet påverkar däremot inte summan för eget kapital.

Vidare har i kvartalsrapporten för perioden Q1 en optionspremiebetalning om 638 900 SEK bokförts som en extraordinär intäkt. Betalningen borde istället ha redovisats som en ökning av överkursfonden.

Felet påverkar tabellen för eget kapital.

Det redovisade resultatet påverkas, dock förblir det eget kapital oförändrat.

Resultat per aktie påverkas med 0,04 SEK.

I kvartalsrapporten för perioden Q2 har ett erhållet bidrag om 72 000 SEK redovisats som en extraordinär intäkt. Bidraget borde istället ha redovisats under övriga rörelseintäker.

I kvartalsrapporten för perioden Q3 är summering av raden ”Kassaflöde från den löpande verksamheten” i kassaflödesrapporten felaktig. Felet påverkar inte periodens totala kassaflöde.

Vidare är raden ”Ansamlad förlust och årets resultat” i tabellen ”Eget kapital 20170101-20171231” felaktig och balansräkningen har fått en radförskjutning under övriga skulder vilket har medfört att ”Summa eget kapital och skulder” har fallit bort.

Korrigerade versioner av kvartalsrapporten för perioden Q3 2018 har gjorts tillgänglig på bolagets hemsida i samband med offentliggörandet av detta pressmeddelande och finns bilagd till detta pressmeddelande.