2023-01-31

Rättelse: Teckningskurs för Realhearts teckningsoption TO1 är 2,36 kronor

Pressmeddelande 2023-01-31

Scandinavian Realheart AB (”Realheart” eller ”Bolaget”), emitterade under det tredje kvartalet 2021 teckningsoptioner av serie 2021/2023 TO1 (”TO1”). Teckningsperioden löper mellan den 1–28 februari 2023. Fyra (4) teckningsoptioner av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Realheart. Teckningskursen har fastställts till 2,36 kronor per aktie i enlighet med optionsvillkoren.

Tidigare pressmeddelande angav teckningskursen till 3,37 kronor, vilket är den volymviktade genomsnittskursen för perioden 9-27 januari 2023. Enligt villkoren ska den korrekta kursen vara 70 procent av volymviktade genomsnittskursen under perioden, vilken uppgår till 2,36 kronor.

Sammanlagt finns 10 250 002 teckningsoptioner av serie TO1 utställda. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i bolaget från 33 183 461 med 2 562 500 aktier till 35 745 961 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 7,2 procent av kapitalet och rösterna i Realheart.

Instruktioner för teckning 

Innehavare vars teckningsoptioner är förvaltarregistrerade (dvs att optionerna finns på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) tecknar och erlägger betalning i enlighet med instruktion från sin bank eller annan förvaltare. Vid frågor vänligen kontakta din bank/förvaltare i god tid före tisdagen den 28 februari 2023, då olika förvaltare har olika handläggningstider. 

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner av serie TO1 ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för inlösen av TO1, så att den är emissionsinstitutet Nordic Issuing tillhanda senast den 28 februari 2023 kl. 15.00. Anmälningssedel för direktregistrerade innehavare kan laddas ner på Nordic Issuings hemsida, https://nordic-issuing.se/

Utfall och leverans av nya aktier 

Utfallet av inlösen av teckningsoptioner av serie TO1 publiceras via pressmeddelande så snart som möjligt och beräknas ske några dagar efter teckningsperiodens avslutande. 

Så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear omvandlas interimsaktier (IA) till ordinarie aktier och upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market. 

Teckningskurs beräknad och fastställd 

Teckningskursen för TO1 fastställdes den 27 januari 2023 till 2,36 kronor per aktie i enlighet med optionsvillkoren.  

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut 

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB är emissionsinstitut till Realheart i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1. 

Teckningsoptionerna, med ISIN-kod SE0016589246, handlas på Nasdaq First North Growth Market. För mer information om teckningsoptioner av serie TO1, vänligen kontakta Nordic Issuing. 

Länk till dokument för fullständiga villkor: https://realheart.se/wp-content/uploads/2023/01/fullstandliga-villkor-teckningsoptioner-realheart-to1.pdf