2017-10-23

Real Hearts företrädesemission kraftigt övertecknad

Scandinavian Real Heart AB (publ) tillförs 23.7 MSEK i samband med den nu avslutade nyemissionen som genomförts under perioden 29 september – 17 oktober.

Teckningsperioden för Scandinavian Real Heart AB (publ (”Real Heart” eller ”Bolaget”) företrädesemission avslutades den 17 oktober 2017. Utfallet av företrädesemissionen visar att 2 552 612 aktier, motsvarande cirka 91,5 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar om 1 013 806 aktier, motsvarande cirka 36,3 procent av de erbjudna aktierna, mottagits för teckning utan företrädesrätt. De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 29 september 2017. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas. Den emissionsgaranti som förelåg i samband med företrädesemissionen kommer inte att utnyttjas.

Emissionslikviden i företrädesemissionen uppgår till cirka 23,7 MSEK (före avdrag för emissionskostnader på ca 2,5 MSEK). Genom företrädesemissionen ökar Real Hearts aktiekapital med 278 905 SEK till 1 394 525 SEK. Antalet aktier ökar med 2 789 050 aktier till 13 945 253 aktier. Styrelsen har i samband med tilldelningsbeslutet i nyemissionen beslutat om en riktad emission om 159 500 aktier till de garanter som valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Teckningskursen har fastställts till 8,50 SEK per aktie, vilket är den volymviktade genomsnittskursen för Real Heart-aktien under teckningstiden den 29 september till 17 oktober, med avdrag för en rabatt om 14 procent. Genom den riktade emissionen ökar Real Hearts aktiekapital med 15 950 SEK till 1 410 475 SEK. Antalet aktier ökar med 159 500 aktier till 14 104 753 aktier. Utspädningen med anledning av den riktade emission uppgår till 1,1 procent.

I tabellen nedan presenteras de parter som tecknat sig i den riktade emissionen.

Gerhard Dal
LMK Ventures AB
Arne Grundström
Svante Larsson
Järpstenen AB
Peter Lundmark
Björn Bengtsson
Mathias Dittrich
Dividend Sweden AB
Mikael Rosencrantz
Hörsmölla AB
Jakob Tidholm
Pronator Invest AB
Maria Lundmark
P&M Lundmark Corp Finance AB  

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Aktietorget kommer att pågå till dess de nya aktierna registrerats av Bolagsverket. Tidpunkt för omregistrering av BTA till aktier kommer att meddelas senare.

”Vi är förstås otroligt glada att så många har visat intresse för att teckna aktier i Real Heart, såväl befintliga som nytillkommande ägare. Nu har vi säkerställt finansiering för den fortsatta utvecklingen av vårt artificiella hjärta som i framtiden kan rädda många liv” säger Azad Najar, VD för och grundare av Real Heart.

Rådgivare vid företrädesemissionen

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Real Heart och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.