2023-05-15

Realheart beslutar om nyemissioner om maximalt 73 miljoner SEK

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Pressmeddelande 2023-05-15

Styrelsen i Scandinavian Real Heart AB (publ) ("Realheart" eller "Bolaget") har, under förutsättning av årsstämmans godkännande, beslutat att genomföra en nyemission av högst 34 979 248 units med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Datumet för årsstämman har flyttats till 14 juni 2023 med anledning av föreliggande transaktion. Teckningsperioden planeras att löpa från och med den 20 juni till och med den 7 juli 2023. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 56 miljoner SEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 60,6 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och externa investerare. Utöver Företrädesemissionen, föreslår styrelsen en riktad emission (den ”Riktade emissionen”) om cirka 1,5 miljoner EUR till European Innovation Councils (”EIC”) Accelerator vilket, per dagens växelkurs om 11,3 SEK per EUR, motsvarar cirka 17 miljoner SEK.

Sammanfattning

 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Realheart cirka 56 miljoner SEK före emissionskostnader.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 9,5 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt till cirka 51,2 procent av garantiåtaganden. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 60,6 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen planeras att löpa från och med den 20 juni 2023 till och med den 7 juli 2023.
 • Den som på avstämningsdagen den 16 juni 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i Realheart erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit i Företrädesemissionen. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen är 1,60 SEK per unit, motsvarande 0,80 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Realheart utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en patenterad design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Realheart TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Den kliniska versionen av Realheart TAH, det vill säga den version som så småningom ska användas i människa, blev under 2022 färdigutvecklad och började testas i prekliniska studier. Under djurstudierna lyckades Realheart successivt öka överlevnadstiden från den tidigare milstolpen på en dag till fyra dagar. Dessutom bekräftades ett flertal andra viktiga prestandakriterier, däribland inga tecken på hemolys (skador på röda blodkroppar) eller proppbildning (blodproppar) i kombination med en god vänster-högerbalans samt ett pulserande blodflöde och naturligt blodtryck. Under 2023 kommer Bolaget att fortsätta genomföra djurstudier i kombination med hållbarhetstester och blodtester i syfte att uppfylla FDA:s krav för att få påbörja kliniska studier på människa. Realheart har som målsättning att påbörja kliniska studier på människa under 2024 och har regelbunden dialog med både FDA i USA och Notified Body i EU. Realheart fokuserar också på förhandlingar och att skriva avtal med strategiskt viktiga nationella och internationella leverantörer och samarbetspartners som ska bidra med utveckling och produktion av Realheart TAH.

Realheart genomför nu Företrädesemissionen i syfte att vidare finansiera de prekliniska studierna och generera framgångsrika resultat med målsättningen att inleda kliniska prövningar under 2024.

Likviden från Företrädesemissionen om maximalt cirka 56 miljoner SEK planeras att fördelas enligt följande prioritetsordning och omfattning:

 1. Prekliniska studier: cirka 75 procent
 1. Blodtester och hållbarhetstester: 25 procent
 2. Djurstudier: 50 procent
 1. Regulatoriskt arbete: Cirka 5 procent
 2. Bolagskostnader: Cirka 20 procent

Villkor för Företrädesemissionen

 • Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 56 miljoner SEK före emissionskostnader.
 • Teckningsperioden för teckning av units planeras att löpa från och med den 20 juni 2023 till och med den 7 juli 2023.
 • Den som på avstämningsdagen den 16 juni 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i Realheart erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.
 • Teckningskursen är 1,60 SEK per unit, motsvarande 0,80 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 34 979 248 units, motsvarande 69 958 496 aktier och 34 979 248 teckningsoptioner av serie TO2.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO2

 • Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie tio (10) dagar innan teckningsperioden, dock högst 2 SEK.
 • Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 2 januari 2025 till och med den 31 januari 2025.
 • Teckning av aktier genom teckningsoptioner av serie TO2 innebär en ökning, vid full teckning, om högst 17 489 624 aktier.
 • Teckningsoptionerna av serie TO2 förväntas tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i nära anslutning till registrering hos Bolagsverket och Euroclear och omvandlingen av BTU till aktier och teckningsoptioner.

Den Riktade emissionen

Utöver Företrädesemissionen, föreslår styrelsen en Riktad emission om cirka 1,5 miljoner EUR till EIC:s Accelerator på samma villkor som i Företrädesemissionen. Den Riktade emissionen är villkorad av Företrädesemissionens utfall. Ytterligare information kommer att tillhandahållas i ett separat pressmeddelande.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

 • Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att högst öka med 69 958 496, från 34 979 248 till högst 104 937 744, och aktiekapitalet med högst 6 995 849,6 SEK, från 3 497 924,8 SEK till högst 10 493 774,4 SEK, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 66,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
 • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 17 489 624, från 104 937 744 till högst 122 427 368, och aktiekapitalet med högst 1 748 962,4 SEK, från 10 493 774,4 till högst 12 242 736,8 SEK, motsvarande en maximal utspädningseffekt om 14,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

EU-tillväxtprospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras av Bolaget omkring den 19 juni 2023 (”Prospektet”).

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5,3 miljoner SEK, motsvarande cirka 9,5 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om cirka 28,6 miljoner SEK, motsvarande cirka 51,2 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 60,6 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Garantiersättning utgår med femton (15) procent av garanterat belopp om emissionsgaranterna väljer kontant ersättning eller med sjutton komma fem (17,5) procent av garanterat belopp om emissionsgaranterna väljer ersättning i form av nyemitterade units. Om emissionsgaranterna väljer att få garantiersättning i nyemitterade units kommer styrelsen att besluta om nyemission av sådana units med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 juni 2023. Vid ersättning i form av units är emissionskursen marknadspris på aktien minus marknadsmässig rabatt (cirka 10 %). Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. För teckningsförbindelserna utgår ingen ersättning. Varken tecknings- eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Årsstämma 14 juni 2023
Sista dag för handel med Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter 14 juni 2023
Första dag för handel med Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter 15 juni 2023
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 16 juni 2023
Beräknat datum för offentliggörande av EU-tillväxtprospekt 19 juni 2023
Teckningsperiod i Företrädesemissionen 20 juni –7 juli 2023
Handel med uniträtter (UR) 20 juni –4 juli 2023
Handel med betalda tecknade units (BTU) 20 juni – omkring vecka 30 2023
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen 12 juli 2023

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Realheart i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta meddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 19 juni 2023. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen. Fullständig information avseende Företrädesemissionen kan endast fås genom Prospektet. Realheart har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon annan medlemsstat i EES utöver Sverige. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av Bolagets finansiella rådgivare. Den finansiella rådgivaren agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Den finansiella rådgivaren är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Realhearts aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Realhearts aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Realhearts aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Realhearts aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Realhearts aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Realhearts aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Denna information är sådan som Real Heart är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom förmedling av nedan angiven kontaktperson, vid den tidpunkt som anges av Scandinavian Real Heart AB’s nyhetsdistributör Cision vid publicering av detta pressmeddelande.