2021-12-03

Realheart genomför listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

Scandinavian Realheart AB (”Realheart” eller ”Bolaget”) har idag den 3 december 2021 bedömts uppfylla gällande noteringskrav för Nasdaq First North Growth Market. Börsen kommer därmed att godkänna Bolagets ansökan om upptagande till handel. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är fastställd till den 17 december 2021.

Handel i Bolagets aktie och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market kommer att upphöra och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 16 december 2021.

Nasdaqs beslut är villkorat av att Bolaget (i) offentliggör en i allt väsentligen oförändrad bolagsbeskrivning, (ii) uppfyller spridningskrav i enlighet med First North Growth Market Rulebook (”Regelverket”), och (iii) senast två dagar före första dag för handel uppdaterar sin hemsida i enlighet med Regelverket.

Bolagets aktie kommer fortsatt att handlas under kortnamnet HEART med nuvarande ISIN-kod SE0006256798. Bolagets teckningsoptioner av serie 2021/2023:1 (TO1) kommer att fortsätta handlas under kortnamnet HEART TO1 med nuvarande ISIN-kod SE0016589246. Inga nya aktier eller andra finansiella instrument kommer att emitteras i samband med att Bolagets aktier och teckningsoptioner upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktieägare och teckningsoptionsinnehavare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Med anledning av listningen på Nasdaq First North Growth Market har Bolaget upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Realhearts hemsida, www.realheart.se samt på Skills Corporate Finance hemsida www.skillscorp.se.

Realheart har utsett Svensk Kapitalmarknadsgranskning (SKMG) till Bolagets Certified Adviser.

  • Bolagets styrelse bedömer att ett byte av handelsplats från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market kommer att öka marknadens kännedom om Realheart. Listbytet är ett naturligt steg i Realhearts utveckling som bedöms vara värdeskapande för Bolagets aktieägare och gör att vårt hjärta har potential att öppna en enorm marknad världen över, säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.

Rådgivare

Skills Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatbyrå AB Cirio är legal rådgivare till Realheart i samband med listbytet.