2023-07-26

Realheart genomför riktad emission till EIC i samband med den genomförda företrädesemissionen

Pressmeddelande, 2023-07-26

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Scandinavian Real Heart AB ("Realheart" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 juni 2023, beslutat om att emittera 9 150 000 units till European Innovation Council (”EIC”) Accelerator, i enlighet med den överenskommelse om investering som offentliggjordes den 15 maj 2023. Den riktade emissionen består av 9 150 000 units av samma typ och till samma villkor som i företrädesemissionen som offentliggjordes samma dag. Realheart tillförs därmed ytterligare 14 640 000 kronor före transaktionskostnader. Efter den riktade emissionen kommer det totala antalet aktier att öka från 78 694 446 aktier (efter registrering av företrädesemissionen och den riktade emissionen till garanter) med 18 300 000 aktier till totalt 96 994 446 aktier. Efter emissionen kommer EIC att äga 18,8 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Bolaget hade erhållit teckningsåtaganden från EIC baserat på följande villkor:

– Investeringen är en saminvestering med nya och befintliga aktieägare.

– Att investeringen motsvarar en tredjedel av den totala kapitalanskaffningen, dvs företrädesemissionen och den riktade emissionen sammantaget, men att EIC:s totala ägande inte överstiger 20 procent av företaget efter att investeringen har slutförts.

Den riktade emissionen till EIC innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med 1 830 000,0 kronor från 7 869 444,60 kronor efter företrädesemissionen och den riktade emissionen till garanter till 9 699 444,60 kronor. Genom den riktade emissionen till EIC emitteras även 9 150 000 teckningsoptioner av serie TO2, vilka berättigar till teckning av 4 575 000 aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 457 500,0 kronor och antalet aktier ökar med högst 4 575 000 aktier.

Total ökning av antal aktier och aktiekapital

Sammantaget medför företrädesemissionen, den riktade emissionen till garanterna och den riktade Emissionen till EIC (gemensamt ”Emissionerna”) att antalet aktier i Realheart ökar med 62 015 198 aktier från 34 979 248 aktier till 96 994 446 aktier, och att aktiekapitalet ökar med 6 201 519,80 kronor från 3 497 924,8 kronor till 9 699 444,60 kronor. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 63,9 procent av röster och kapital i Bolaget.

För det fall samtliga Teckningsoptioner som emitterats genom Emissionerna utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget, kommer antalet aktier att öka med ytterligare högst 15 503 799 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare högst 1 550 379,90 kronor. Detta motsvarar en utspädningseffekt från Teckningsoptionerna om ytterligare högst cirka 13,8 procent av röster och kapital i Bolaget.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare 0ch Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Realheart i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Realheart. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Realheart. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Realheart har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.