2021-09-30

Realheart genomför riktad emission till garanter i samband med den avslutade företrädesemissionen

Styrelsen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) har idag den 30 september 2021 beslutat, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 5 augusti 2021, att genomföra en riktad emission av aktier, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts mellan garanterna och Bolaget med anledning av den företrädesemission som genomfördes under augusti och september 2021. Som tidigare kommunicerats i samband med företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med ingångna garantiavtal, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller nyemitterade aktier i Bolaget. Ett antal garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 5 augusti 2021, beslutat om en riktad emission av totalt 375 000 aktier i Bolaget. Syftet med den riktade emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna i enlighet med ingångna garantiavtal.

Teckningskursen uppgick till cirka 5,28 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 10 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Realhearts aktie på Spotlight Stock Market under perioden 2 september 2021 till och med den 29 september 2021. Styrelsen har vidare beslutat att betalning för aktierna ska erläggas genom kvittning av respektive teckningsberättigades fordran på Bolaget avseende garantiersättning. Genom den riktade emissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med 37 500 SEK genom utgivande av 375 000 aktier.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med den riktade emissionen. Nordic Issuing är emissionsinstitut.