2023-01-10

Realheart når ny milstolpe med världens första artificiella fyrakammarhjärta

Pressmeddelande 2023-01-10

Scandinavian Real Heart AB, som utvecklar världens första konstgjorda hjärta med fyra kamrar (TAH), har under höstens studier visat att djur som fått Realheart TAH implanterat överlever under längre tid.

Sedan serien av djurförsök med den kliniska versionen av bolagets konstgjorda hjärta inleddes under 2022 har Realheart successivt kunnat öka överlevnadstiden från den tidigare milstolpen på en dag till fyra dagar.

Efter implantation har kunnat stå upp och äta. Dessutom bekräftades ett flertal viktiga prestandakriterier, vilka inkluderar:

  • Inga skador på röda blodkroppar (hemolys). Hemolys orsakad av att de röda blodkropparna utsätts för mekanisk stress i konstgjorda hjärtan är helt avgörande för biverkningarnas omfattning och patienters överlevnad över tid.
  • Inga tromboemboliska event (blodproppar). Ett bra blodgenomflöde och låg mekanisk stress i TAH:t minimerar risk för bildande av blodproppar vilka annars kan leda till mycket allvarliga livshotande konsekvenser för patienter, exempelvis stroke. 
  • Hög pumpkapacitet och god höger-vänster balans: TAH:t kan pumpa åtta liter blod per minut, vilket är betydligt mer än vad en vuxen människa normalt behöver. Balansen mellan blodflödet från höger och vänster hjärthalva är helt avgörande för överlevnad.
  • Kort operationstid: Hjärt-lungmaskinen som används vid implantationen har kunnat kopplas bort efter mindre än 2,5 timmar. En lång användningstid av hjärt-lungmaskin vid öppen hjärtkirurgi medför risker för patienter. Realheart utvecklar TAH:t för att förkorta tiden med hjärt-lungmaskin samt den totala operationstiden, för att därmed öka patientsäkerheten.

Jag är otroligt nöjd med hur mycket vi har kunnat uppnå med bara några få implantationer. Att vi inte ser några tecken på hemolys eller proppbildning i kombination med att vi kan uppnå god vänster-högerbalans samt ett pulserande blodflöde och naturligt blodtryck är oerhört tillfredsställande. Vi går nu vidare med sikte på att fortsätta att öka överlevnadstiden genom att optimera operationsmetodiken, säger Ina Laura Perkins, vd för Realheart.

Bolaget planerar att inleda kliniska prövningar på människa, vilket beräknas ske under 2024.

Denna information är sådan som Real Heart är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom förmedling av nedan angiven kontaktperson, vid den tidpunkt som anges av Scandinavian Real Heart AB’s nyhetsdistributör Cision vid publicering av detta pressmeddelande.