2020-08-17

Realheart offentliggör utfall i kvittningsemission till garanter

Den 4 augusti 2020 beslutade den extra bolagsstämman i Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) att genomföra en kvittningsemission till de som lämnat garantiförbindelser inom ramen för den företrädesemission som genomfördes i juni 2020. Emissionen genomfördes i syfte att garanterna skulle kunna kvitta del av den garantiersättning de var berättigade till enligt ingångna garantiavtal. Teckningskursen uppgick till cirka 5,80 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 14 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Realhearts aktie på Spotlight Stock Market under perioden 16 juni 2020 till och med den 30 juni 2020.

Kvittningsemissionen fulltecknades, vilket innebär att Realhearts aktiekapital kommer att öka med 25 688,80 kronor genom utgivande av 256 888 aktier. Genom kvittningsemissionen kommer Bolagets kassa att förstärkas med cirka 1,5 MSEK.  

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med kvittningsemissionen. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Scandinavian Real Heart AB (publ)
Azad Najar, VD
Mobil: +46 (0)73 667 34 63
E-mail: azad.najar@realheart.se
www.realheart.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2020 kl.20:00 CEST.

Om Realheart

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett totalt artificiellt hjärta (TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad design som består av ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Realheart.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.