2024-07-09

Scandinavian Real Heart AB offentliggör utfall i Bolagets företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3, som styrelsen beslutade om den 7 maj 2024 och som godkändes på årsstämman den 7 juni 2024 (”Företrädesemissionen”). Utfallet visar att 38 083 456 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 39,3 procent av Företrädesemissionen. Därtill har Bolaget erhållit teckningsanmälningar om 5 527 237 units, motsvarande cirka 5,7 procent av Företrädesemissionen, för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades 43 610 693 units med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar, motsvarande cirka 45,0 procent av Företrädesemissionen. Det innebär att garantiåtaganden om 4 999 713 units, motsvarande 5,2 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas. Totalt tecknades således 48 610 406 units, motsvarande cirka 50,1 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader.

Den 7 maj 2024 offentliggjorde Realheart att styrelsen i Bolaget beslutat om en företrädesemission av units om cirka 48,5 MSEK. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 0,5 SEK per unit, bestående av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO3. Det totala antalet erbjudna units i Företrädesemissionen uppgick till 96 994 446 stycken.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 5 juli 2024. Det slutliga utfallet visar att 38 083 456 units tecknades med stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 39,3 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget mottagit teckningsanmälningar om att teckna 5 527 237 units utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 5,7 procent av Företrädesemissionen. Således tecknades 43 610 693 units med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 45,0 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtaganden om 4 999 713 units kommer utnyttjas av Bolaget, motsvarande cirka 5,2 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget tecknades således 48 610 406 units motsvarande 97 220 812 nyemitterade aktier och 48 610 406 teckningsoptioner av serie TO3.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader.

Kommentar från Ina Laura Perkins, VD

”Vi är glada att så många aktieägare har tecknat units i Realheart och vi välkomnar alla nya aktieägare. Nu fortsätter vi utvecklingen av Realheart ® TAH som är i ett mycket spännande skede.”, kommenterade Ina Laura Perkins, VD på Realheart.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 11 juni 2024 med anledning av Företrädesemissionen (”Prospektet”). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet aktier i Bolaget med 97 220 812 aktier, från 96 994 446 aktier till 194 215 258 aktier, och aktiekapitalet ökar med 3 888 832,48 SEK, från 3 879 777,84 SEK till 7 768 610,32 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om 50,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO3 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 24 305 203 aktier, från 194 215 258 aktier till 218 520 461 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 972 208,12 SEK, från 7 768 610,32 SEK till 8 740 818,44 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om 11,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Handel med betalda tecknade units (”BTU”)

Handel med BTU sker fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO3, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 30, 2024.

Teckningsoptioner av serie TO3

Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie tio (10) dagar innan teckningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 ska i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna ske under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 31 mars 2025. Teckningsoptionerna av serie TO3 ska tas upp för handel i samband med omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO3, vilket beräknas ske under vecka 30, 2023.

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har ett antal investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om 15 procent av det garanterade beloppet om emissionsgaranterna väljer kontant ersättning, eller 20 procent av det garanterade beloppet om emissionsgaranterna väljer ersättning i form av nyemitterade units. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av units ska underrätta Skills härom senast två dagar efter påkallande av beslut.

 Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Realheart i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Realheart. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Realheart. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 (k) i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Realheart har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49 (2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en patenterad design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Realheart® TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.