2018-12-20

Scandinavian Real Heart AB (publ) offentliggör utfall av företrädesemission

Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) har avslutat den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 22 november 2018, med stöd av bemyndigandet givet på årsstämman 24 maj 2018 (”Företrädesemissionen”).

Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till 88 procent av det totala emissionsbeloppet, som högst kunde uppgå till ca 63,5 MSEK. Teckningsperioden löpte mellan den 3 december och den 17 december 2018. Utfallet visar att 1 331 407 aktier, motsvarande cirka 31 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och att 53 699 aktier, motsvarande cirka 1 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därutöver kommer 2 351 398 aktier, motsvarande cirka 56 procent av emissionen, att tilldelas de som åtagit sig att teckna del av Företrädesemissionen i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget.

Emissionslikviden i Företrädesemissionen uppgår totalt till cirka 56 MSEK före avdrag för emissionsrelaterade kostnader, vilka beräknas uppgå till ca.10,5 MSEK.

” Jag vill hälsa nya aktieägare varmt välkomna samt tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för sitt fortsatta stöd. Vi befinner oss i en spännande fas i bolagets utveckling och ser nu fram emot att fortsätta arbetet med att skapa världens första artificiella fyrkammarhjärta.” kommenterar Azad Najar, VD i Realheart.

Meddelande om tilldelning 

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som offentliggjordes den 30 november 2018. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital 

Genom Företrädesemissionen ökar Realhearts aktiekapital med 373 650 SEK till 1 784 125,70 SEK. Antalet aktier ökar med 3 736 504 aktier till 17 841 257 aktier.

Så snart Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) omvandlas till nya aktier. Detta beräknas ske omkring vecka 1, 2019.