2017-09-20

Scandinavian Real Heart beslutar om företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Bolaget” eller ”Real Heart”) offentliggjorde den 1 augusti 2017 att styrelsen planerade genomföra en företrädesemission i syfte att säkerställa finansieringen av den fortsatta utvecklingen av Bolagets artificiella hjärta. Igår, den 19 september, beslutade styrelsen, i enlighet med bemyndigande från årsstämman, om en sådan nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen innebär att högst 2 789 050 aktier ges ut till ett pris om 8,50 kronor per aktie. Företrädesemissionen tillför därmed, vid full teckning, Real Heart cirka 23,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Erbjudandet i sammandrag

· Sista handelsdag i Real Heart-aktien med rätt att delta i företrädesemissionen är den 25 september 2017.
· Avstämningsdagen är den 27 september 2017.
· De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Real Heart har företrädesrätt att teckna nya aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska dessa tilldelas aktieägare och övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.
· Teckningsperioden löper från den 29 september 2017 till och med den 17 oktober 2017.
· Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 29 september – 13 oktober 2017.
· Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 29 september 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen.

Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med 20 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Real Heart har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare om cirka 5,54 procent och garantiåtaganden via ett garantikonsortium samordnat av G&W Fondkommission om cirka 84,79 procent av emissionslikviden (totalt 90,33 procent av emissionslikviden). Garanterna har enligt ingångna garantiavtal rätt att erhålla garantiersättning kontant eller i nyemitterade aktier till villkor som i förhållande till företrädesemissionen bedöms vara marknadsmässiga. Styrelsen kan därför komma att i samband med att tilldelning sker i nyemissionen besluta om en riktad emission om högst 236 500 aktier till de garanter som väljer att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Ett sådant beslut kommer i sådant fall att offentliggöras vid detta senare tillfälle.

Fullständiga villkor och anvisningar presenteras i det informationsmemorandum som beräknas publiceras på Bolagets (www.realheart.se), G&W Fondkommission (www.gwkapital.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) hemsidor den 28 september 2017.

Tidsplan för företrädesemissionen

Sista handelsdag i Real Heart-aktien med rätt att delta i företrädesemissionen 25 september
Första handelsdag i Real Heart-aktien exklusive rätt att delta i företrädesemissionen 26 september
Avstämningsdag 27 september
Informationsmemorandum avseende företrädesemissionen publiceras 28 september
Handel med teckningsrätter 29 september – 13 oktober
Handel med BTA 29 september till dess registrering av samtliga aktier skett vid Bolagsverket
Teckningstid, likvid för teckning med företrädesrätt 29 september – 17 oktober
Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen 20 oktober

Rådgivare vid företrädesemissionen

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Real Heart och Hannes Snellman är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier i Scandinavian Real Heart AB (publ). Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier kommer att registreras enligt Securities Act, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.