2021-08-13

Scandinavian Real Heart offentliggör prospekt avseende företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av den företrädesemission (”Företrädesemissionen”) av aktier som beslutades av styrelsen den 8 juni 2021 med bolagsstämmans efterföljande godkännande den 5 augusti 2021. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats.

Prospekt och anmälningssedel

Prospektet avseende Företrädesemissionen, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets, Nordic Issuings, Skills Corporate Finance AB:s samt Spotlights respektive hemsidor (www.realheart.se, www.nordic-issuing.se, www.skillscorp.se, respektive www.spotlightstockmarket.com). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Skills Corporate Finance Nordic AB:s respektive hemsidor.

Företrädesemissionen i korthet

Företrädesemissionen omfattar högst 11 273 229 Units. Den som på avstämningsdagen den 12 augusti 2021 var aktieägare i Realheart äger företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier. För en (1) befintlig aktie i Bolaget erhålles en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av en ny aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen per Unit är 6,00 SEK.

Teckningsoptionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 1 februari 2023 till och med den 28 februari 2023, för fyra (4) innehavda teckningsoptioner påkalla teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 9 januari 2023 till och med den 27 januari 2023.

Tidplan avseende Företrädesemissionen

  • 16 augusti-31 augusti 2021: Handel i uniträtter 
  • 16 augusti-3 september 2021: Teckningsperiod 
  • 16 augusti- till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket: Handel i BTU 
  • 8 september 2021: Offentliggörande av preliminärt utfall

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing är emissionsinstitut.