2018-11-30

Scandinavian Real Heart offentliggör prospekt

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande

Styrelsen för Scandinavian Real Heart AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission (”Företrädesemissionen”) av aktier som beslutades av styrelsen den 22 november 2018, med stöd av bemyndigande givet på årsstämman 24 maj 2018. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Emissionen kommer, vid full teckning, att inbringa cirka 63,5 MSEK före emissionskostnader och är säkerställd till cirka 88 % genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Baserat på framstegen avseende genomförda akuta prekliniska studier på kalvar samt de anatomiska anpassningsstudierna på människor syftar företrädesemissionen till att finansiera vidare produktutveckling och arbete mot framgångsrika prekliniska resultat.

Genom förestående Företrädesemission ska följande milstolpar uppnås:

  • Färdigutveckla version v11H av hjärtpumpen med fastställd materialspecifikation i fullt biokompatibla material på de delar av hjärtpumpen som kommer i kontakt med kroppens vävnad och blod
  • Testad i bänktester, datorsimulering av flöde, hybridsimulator, och blodanalys
  • Långtidstestad i djur i ett certifierat laboratorium

”Att ta fram ett artificiellt hjärta som har samma funktionalitet som ett biologiskt hjärta, är tillräckligt litet för att få plats i bröstet samt är energisnålt och tyst var för några år sedan en dröm. Genom hårt arbete är nu drömmen verklighet.” säger VD Azad Najar i VD-ordet.

Genom Företrädesemissionen tillförs Realheart, vid fullteckning, cirka 63,5 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 88 % genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattar högst 4 231 425 aktier. Den som på avstämningsdagen den 29 november 2018 är aktieägare i Realheart äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier. Tio (10) befintliga aktier ger rätt att teckna tre (3) nya aktier. För en (1) befintlig aktie i Bolaget erhålles tre (3) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

  •  29 november 2018 – Avstämningsdag i Företrädesemissionen 
  •  3 december – 13 december 2018 – Handel i teckningsrätter 
  •  3 december – 17 december 2018 – Teckningsperiod 
  •  3 december – då Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket – Handel i BTA 
  •  Omkring 20 december 2018 – Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 november 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 november 2018. Även allmänheten har möjlighet att teckna.

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med informationsfolder på bolagets, emissionsinstitutets, Redeye AB:s samt Spotlights respektive hemsidor (www.realheart.se, www.aktieinvest.se, www.redeye.se, respektive www.spotlightstockmarket.com). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Redeye AB:s respektive hemsidor. Vidare kommer anmälningssedel kunna erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet på telefonnummer 08-5065 1795.

Redeye AB är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta Azad Najar, VD Scandinavian Real Heart AB, +46 (0)73 667 34 63, azad.najar@realheart.se.

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 7 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. För mer info, se www.realheart.se.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 november 2018.