2017-08-01

Scandinavian Real Heart planerar för en Nyemission

Styrelsen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Real Heart” eller ”Bolaget”) förbereder nyemission om ca 23,7 miljoner kronor och konstaterar att Bolaget kommer att behöva tillskott av ytterligare kapital under hösten 2017 för att kunna fortsätta utvecklingen av Bolagets artificiella hjärta.

Flera av Bolagets större ägare är grundare, operativt verksamma i Bolaget direkt eller som ledamöter av styrelsen. Dessa har sedan tidigare aviserat att de har begränsade möjligheter att delta i Bolagets fortsatta kapitalisering. Mot denna bakgrund har G&W Fondkommission genomfört sonderingar bland ett fåtal professionella investerare för att utreda förutsättningarna för att genomföra en på förhand garanterad företrädesemission med sedvanlig rabatt.

Sonderingarna har utfallit mycket positivt och resulterat i anmälda garantiutfästelser och teckningsåtaganden om minst 90% av det planerade nyemissionsbeloppet på 23,7 miljoner kronor.

Styrelsen har mot bakgrund av ovanstående beslutat att gå vidare och genomföra en företrädesemission. Preliminära villkor för företrädesemissionen är att innehav av fyra befintliga aktier i Real Heart ger rätt att teckna en nyemitterad aktie till emissionskursen 8,50 kr. Teckningstiden planeras till september 2017.

Styrelsen i Real Heart kan vidare konstatera att Bolagets utveckling hittills under 2017 varit mycket positiv, och flera milstolpar har uppnåtts:

       Under maj avslutades framgångsrikt Fas 1 av prekliniska djuroperationer

       I februari presenterade Bolaget sitt kompletta system bestående av hjärtpumpen modell 11, styrbox, batteribälte samt Sternalprotesen. Den mekaniska funktionen anses i stort sätt säkerställd och fortsatt arbete fokuserar på små justeringar, material förbättring, användarvänlighet och individanpassning

Real Heart planerar att utföra nästa studie i USA på Memorial Hermann Texas Medical Center som är världsledande inom området och adekvat certifierat, vilket innebär att överlevnadsförsök utförda vid detta laboratorium är godkända som underlag för FDA- och CE-certifiering.

Ytterligare information med fastställda villkor mm för den planerade nyemissionen kommer slutgiltigt bestämmas och offentliggöras senare under augusti.

För mer information, kontakta:
Göran Hellers, ordförande
070-746 51 00
info@realheart.se
www.realheart.se 

Denna information är sådan information som Scandinavian Real Heart AB ( publ )är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2017.

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett hjärtpumpsystem som består av en hjätpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Systemet ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.