2018-11-21

Scandinavian Real Hearts styrelse har fattat principiellt beslut att genomföra en företrädesemission om cirka 63,5 MSEK för att finansiera nästa steg i bolagets utveckling

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande

Styrelsen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2018, om en nyemission av högst 4 231 425 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Genom Företrädesemissionen tillförs Realheart, vid fullteckning, cirka 63,5 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 88 % genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

”Realheart har under de senaste åren förflyttat forskningspositionerna framåt på ett tillfredsställande sätt. Resan mot ett säkert alternativ till hjärttransplantationer fortsätter nu när vi ska färdigställa och testa vårt artificiella hjärta. En emission hjälper företaget att komma närmare missionen att rädda så många hjärtsviktspatienter som möjligt”, säger Azad Najar, vd Realheart.


Motiv för Företrädesemissionen

Realheart utvecklar en typ av hjärtpump som benämns TAH (total artificial heart) – ett totalt artificiellt hjärta. Primärt ska hjärtat hjälpa patienter med avancerad hjärtsvikt som behöver en transplantation för att överleva. Produkten Realheart TAH imiterar kroppens naturliga cirkulation och hjärtats konstruktion, och förväntas ge patienten ökad rörlighet och högre livskvalitet jämfört med dagens lösningar. Realheart TAH skiljer sig från andra konkurrerande produkter genom sin patenterade fyra-kammarskonstruktion. Detta innebär att hjärtpumpen kan leverera en naturlig puls och flöde, något som tros leda till färre biverkningar jämfört med dagens hjärtpumpar. Realheart TAH systemet med batteribälte och styrenhet är också mer användarvänligt för patienten än dagens lösningar genom att det är ljudlöst och lätt att bära. Den principiella konstruktionen anses vara färdigutvecklad. För att ytterligare verifiera konstruktionen och funktionen behövs långtidsförsök i djur. Dessa utförs vanligtvis i kalvar och därför behövdes en ny modell utvecklas.

Fasen för långtidsförsök inleddes i april-sep 2018 med en serie förberedande akuta försök på laboratorium i Belgien för att utvärdera den nya modellen v11C. Kommande utvecklingssteg är att fortsätta med långtidsförsök, förbereda och optimera hjärtpumpen inför fortsatta långtidsförsök på djur och därefter kliniska studier på patienter. Bolaget planerar att ta fram en ny modell, v11H (V11 Human), med förbättrad konstruktion och hållbarhet i biokompatibla material. Vidare planeras bänktester för att profilera hållbarheten och prestandan för att strategiskt gå vidare mot kliniska försök i människa. För att få slutgiltigt CE-certifikat för en högriskprodukt (klass 3 medicinteknisk produkt) för kliniskt bruk på patienter krävs kliniska försök i patienter med goda resultat. Bolaget arbetar kontinuerligt med att skapa en bred patentportfölj samt identifiera andra möjliga produkter i närliggande område.

Genom förestående Företrädesemission ska följande milstolpar uppnås:

 •  Färdigutvecklad hjärtpump (version v11H) med fastställd materialspecifikation
 •  Fullt biokompatibla material
 •  Testad i bänktester, datorsimulering av flöde, hybridsimulator, och blodanalys
 •  Långtidstestad i djur i minst en månad

Med anledning av ovan har styrelsen fattat ett principiellt beslut att genomföra Företrädesemissionen. Det fullständiga emissionsbeslutet avses fattas i samband med offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2018.

Företrädesemissionen

Styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med huvudsakliga villkor enligt följande. företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsens beslut medför att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 423 142,50 SEK till 1 833 617,80 SEK och antalet aktier i Bolaget kan öka med högst 4 231 425 aktier till 18 336 178 aktier. Beslut ska fattas med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2018.

 •  Emissionsvolym: Vid fullteckning tillförs Realheart cirka 63,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 
 •  Avstämningsdag: Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är omkring den 29 november 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är omkring den 27 november 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är omkirng den 28 november 2018. 
 •  Teckningsrätter: Emissionen ska ske med företräde för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. För en (1) befintlig aktie i Bolaget erhålles tre (3) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. 
 •  Handel i teckningsrätter: Handel i teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 3 december 2018 till och med den 13 december 2018. 
 •  Teckningsperiod: Teckning av aktier ska ske under perioden från och med 3 december 2018 till och med den 17 december 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. 
 •  Teckningskurs: 15,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej. 
 •  Handel i BTA: Handel i betald tecknad aktie (BTA) äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 3 december 2018 intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket. 
 •  Rätt till vinstutdelning: De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktieboken. 
 •  Tilldelningsprinciper: Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning sker på följande grunder: 

i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier, och

i andra hand till andra som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningssrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier.

I tredje hand till den som åtagit sig att garantera del av Företrädesemissionen i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal.

 •  Tecknings- och garantiåtaganden: Realheart har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 5,1 MSEK motsvarande cirka 8 % av emissionslikviden vid fullteckning samt garantiåtagande i form av en så kallad bottengaranti om cirka 47,0 MSEK motsvarande cirka 74 % av emissionslikviden vid fullteckning. Därutöver har erhållits garantiåtaganden i form av en så kallad toppgaranti om 4,0 MSEK, motsvarande cirka 6 % av emissionslikviden. Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena, att cirka 82 % av Företrädesemissionen tecknas och betalas. Genom toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena och bottengarantin, att cirka 88 % av Företrädesemissionen tecknas och betalas. 

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

 • 22 november 2018 – offentliggörande av Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2018
 • 22 november 2018 – Fullständigt beslut om Företrädesemissionen fattas och offentliggörs
 • 27 november 2018 – Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt 
 • 28 november 2018 – Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt 
 • 29 november 2018 – Avstämningsdag i Företrädesemissionen 
 • 28 november 2018 – Beräknad dag för offentliggörande av prospekt 
 • 3 december – 13 december 2018 – Handel i teckningsrätter 
 • 3 december – 17 december 2018 – Teckningsperiod 
 • 3 december – då Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket – Handel i BTA 
 • 20 december 2018 – Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen 

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Prospekt
Prospekt beräknas offentliggöras omkring den 28 november 2018. Fullständiga villkor och anvisningar och information om tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i Realhearts prospekt som tillsammans med informationsfolder publiceras på Bolagets och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.realheart.se, www.redeye.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Scandinavian Real Heart AB (publ)
Azad Najar, vd
Mobil: +46 (0)73 667 34 63
E-mail: azad.najar@realheart.se
www.realheart.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Real Heart AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2018.

Viktig information 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Realheart. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Realheart kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget avser att offentliggöra på Realhearts webbplats. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande, förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.