2020-07-09

Sista dag för handel med Realheart BTA den 13 juli 2020

Under perioden 3 juni till och med den 18 juni 2020 genomförde Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart”) en företrädesemission. Måndagen den 13 juli 2020 är sista dagen för handel med BTA (betald tecknad aktie) och stoppdag i Euroclear är onsdagen den 15 juli 2020. Med anledning av att ett fåtal tecknare inte har betalt i tid har nyemissionen delregistreras. När full betalning har kommit Realheart tillhanda kommer nyemissionen att kunna slutregistreras.

Företrädesemissionen tillförde Realheart cirka 26 MSEK före emissionskostnader.  Företrädesemissionen har nu delregistrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Realheart BTA är den 13 juli 2020. Stoppdag hos Euroclear är den 15 juli 2020 och de nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 17 juli 2020.

ISIN-kod för BTA är SE0014429288 och kortnamn är HEART BTA.

Genom delregistreringen avseende en inbetald likvid om 25 020 289,40 SEK ökar Realhearts aktiekapital med 431 384,30 SEK till 2 215 510,00 SEK. Antalet aktier ökar med 4 313 843 aktier till 22 155 100 aktier.

Slutregistrering av nyemissionen kan ske först när likvid för resterande aktier har kommit Realheart tillhanda. Slutregistrering medför ytterligare ökning av antal aktier och aktiekapital. 

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Scandinavian Real Heart AB (publ)
Azad Najar, VD
Mobil: +46 (0)73 667 34 63
E-mail: azad.najar@realheart.se

www.realheart.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2020 kl. 9:30 CEST.

Om Realheart

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett totalt artificiellt hjärta (TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad design som består av ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Realheart. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Realheart har endast skett genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 2 juni 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Realheart har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i enlighet med undantag från registreringskraven i United States Securities Act från 1933. 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.