2021-10-06

Sista dag för handel med Realheart BTU den 8 oktober 2021

Under perioden 16 augusti till och med den 3 september 2021 genomförde Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart”) en företrädesemission (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Fredagen den 8 oktober 2021 är sista dagen för handel med BTU (betald tecknad unit) och stoppdag i Euroclear är tisdagen den 12 oktober 2021.

Företrädesemissionen tillförde Realheart cirka 61,5 MSEK före emissionskostnader. Företrädes-emissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Realheart BTU är den 8 oktober 2021. Stoppdag hos Euroclear är den 12 oktober 2021 och de nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 14 oktober 2021.

ISIN-kod för BTU är SE0016589238 och kortnamn är HEART BTU.

Företrädesemissionen innebär att Realhearts aktiekapital ökar med 1 025 000,2 SEK genom emission av 10 250 002 nya aktier. Efter registrering av företrädesemissionen kommer Realhearts aktiekapital att uppgå till 3 280 846,1 SEK fördelat på 32 808 461 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,10 SEK. 

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Nordic Issuing är emissionsinstitut.