2020-06-24

Slutligt utfall avseende företrädesemissionen i Scandinavian Real Heart

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

 

Såsom offentliggjordes den 22 juni 2020 fulltecknades företrädesemissionen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) motsvarande cirka 26 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vars teckningsperiod avslutades torsdagen den 18 juni 2020. Totalt tecknades 4 706 818 aktier, varav 3 758 815 med företrädesrätt och 948 003 utan företrädesrätt. Totalt tecknades cirka 84 % av det totala emitterade beloppet med företrädesrätt.

Utfallet innebär att Bolaget har säkerställt finansiering för att uppnå Bolagets kortsiktiga strategiska mål och följande milstolpar:

  1. Att lämna in en Pre-Submission Report till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för att få feedback angående uppdaterade testprotokoll inför kommande produkttester. 
  2. Att identifiera och skriva avtal med strategiskt viktiga nationella och internationella leverantörer och samarbetspartners som ska bidra med utveckling och produktion av Realheart TAH.
  3. Att vidareutveckla och påbörja tester av den nylanserade konceptversionen av Realheart TAH enligt FDAs krav.
  4. Att fortsätta olika forskningsprojekt dels för att uppfylla kraven från FDA, dels för marknadsföringssyfte.
  5. Att ta kontakt med läkare som ska ansvara för de kliniska studierna på människa.
  6. Att påbörja arbetet med ISO 13485 certifikat, vilket krävs när man utvecklar en medicinteknisk produkt.

Totalt tecknades 4 706 818 aktier, varav 3 758 815 med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter) och 948 003 utan företrädesrätt. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 106 procent. Teckning med med företrädesrätt utgjorde cirka 84 % av det totala emitterade beloppet. Utfallet i företrädesemissionen innebär att deltagare i det garantikonsortium som sattes samman i samband med företrädesemissionen ej kommer att behöva infria sina åtaganden att teckna aktier.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Fram till dess pågår handel med BTA på Spotlight Stock Market. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på Spotlight Stock Market omkring vecka 30 2020. Efter registrering av företrädesemissionen kommer Realhearts aktiekapital att uppgå till totalt 2 230 157,10 SEK fördelat på 22 301 571 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,10 SEK. 

Enligt ingångna garantiavtal mellan garanterna i företrädesemissionen och Realheart har garanterna möjlighet att erhålla garantiersättning i form av aktier i Realheart. Bolaget har därför för avsikt att inom kort att kalla till en extra bolagsstämma i syfte att fatta erforderliga beslut för att garanterna ska kunna erhålla ersättning i form av aktier i Realheart.

Indikativ tidplan för företrädesemissionens slutförande

Omkring 24 juni: Avräkningsnotor skickas ut till de som anmält teckning utan stöd av teckningsrätter och fått tilldelning i företrädesemissionen. Betalning ska ske enligt villkor på avräkningsnota.

3 juni 2020 – till dess Bolagsverket registrerat emissionen: Handel med BTA pågår (Betald Tecknad Aktie) på Spotlight Stock Market.

Omkring vecka 30: BTA omvandlas till aktier.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Scandinavian Real Heart AB (publ)
Azad Najar, VD
Mobil: +46 (0)73 667 34 63
E-mail: azad.najar@realheart.se

www.realheart.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020 kl. 11.00 CEST.

Om Realheart

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett totalt artificiellt hjärta (TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad design som består av ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Realheart. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Realheart har endast skett genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 2 juni 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Realheart har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i enlighet med undantag från registreringskraven i United States Securities Act från 1933. 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.