2021-09-08

Slutligt utfall avseende företrädesemissionen i Scandinavian Real Heart

Scandinavian Real Heart AB:s (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner (”Units”) har nu avslutats. Teckningsperioden avslutades fredagen den 3 september 2021. Totalt tecknades 5 802 381 Units, varav 5 272 887 med stöd av uniträtter och 529 494 utan stöd av uniträtter. Därutöver tecknades ytterligare 4 447 621 Units inom ramen för det sammansatta garantikonsortiumet. Detta innebär att företrädesemissionen tecknades till cirka 91 procent, varvid Bolaget tillförs cirka 61,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Utfallet innebär att Bolaget har säkerställt finansiering för att uppnå Bolagets kortsiktiga strategiska mål och bland annat följande milstolpar:

  • Optimering av hjärtpumpen
  • Möta produktkrav med designarbete
  • Genomföra blodtester och flödesstudier
  • Fortsatta djurstudier med fokus på långtidsfunktionalitet

Totalt tecknades 5 802 381 Units, varav 5 272 887 med företrädesrätt (med stöd av uniträtter) och 529 494 utan företrädesrätt. Därutöver tecknades ytterligare 4 447 621 Units inom ramen för det sammansatta garantikonsortiumet. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 91 procent.

Tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner. Fram till dess pågår handel med BTU på Spotlight Stock Market. Handel i nya aktier [och teckningsoptioner] beräknas kunna påbörjas på Spotlight Stock Market omkring vecka 40 2021.

Företrädesemissionen innebär att Realhearts aktiekapital ökar med  1 025 000,2 SEK genom emission av  10 250 002 nya aktier. Efter registrering av företrädesemissionen kommer Realhearts aktiekapital att uppgå till  3 280 846,1 SEK fördelat på 32 808 461 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,10 SEK. 

Fyra teckningsoptioner av serie 2021/2023:1 som emitteras i företrädesemissionen berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskur­sen i Bolagets aktie under perioden från och med den 9 januari 2023 till och med den 27 januari 2023. Teckning av aktier med stöd av teckningoptionerna kan äga rum under perioden den 1 februari 2023 till och med den 28 februari 2023, varvid Bolaget kan komma att tillföras ytterligare emissionslikvid. För det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Realhearts aktiekapital att öka med ytterligare 256 250,00 SEK genom emission av  2 562 500 aktier. Realhearts aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till 3 537 096,1 SEK, fördelat på  35 370 961 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Enligt ingångna garantiavtal mellan garanterna i företrädesemissionen och Realheart har garanterna möjlighet att erhålla garantiersättning i form av aktier i Realheart. Bolaget kan därför, med stöd av det bemyndigande som lämnades på den extra bolagsstämman den 5 augusti 2021, komma att fatta beslut om ytterligare emission av aktier för att garanterna ska kunna erhålla ersättning i form av aktier i Realheart. Sådant beslut kommer att kommuniceras separat.

Indikativ tidplan för företrädesemissionens slutförande

Omkring 8 september 2021: Avräkningsnotor skickas ut till de som anmält teckning utan stöd av teckningsrätter och fått tilldelning i företrädesemissionen. Betalning ska ske enligt villkor på avräkningsnota.

16 augusti 2021 – till dess Bolagsverket registrerat emissionen: Handel med BTU pågår (Betald Tecknad Unit) på Spotlight Stock Market.

Omkring vecka 40: BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Nordic Issuing är emissionsinstitut.

Denna information är sådan som Real Heart är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-08 15:24 CET.