2023-03-03

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Scandinavian Real Heart AB

Pressmeddelande 2023-03-03

Scandinavian Real Heart AB (”Realheart” eller ''Bolaget'') meddelar idag utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1. Totalt nyttjades 7 183 148 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 70 procent av det totala antalet optioner, vilket tillför Bolaget ca 4,2 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsperioden löpte mellan den 1 – 28 februari 2023 och teckningsoptionerna emitterades i samband med Bolagets emission av units under tredje kvartalet 2021. Fyra (4) teckningsoptioner berättigade till teckning av en (1) ny aktie.

Totalt tecknades 1 795 787 aktier till den fastställda teckningskursen om 2,36 SEK. Nyttjandet av teckningsoptionerna medför att antalet aktier ökar från 33 183 461 till 34 979 248. För befintliga aktieägare uppgår utspädningen från nyttjandet av teckningsoptionerna till cirka 5,1 procent.

Så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas ske i mitten av mars 2023, omvandlas interimsaktier (IA) till ordinarie aktier och upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB är emissionsinstitut till Realheart i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1.