2024-05-23

Valberedningens förslag till årsstämman den 7 juni 2024 i Scandinavian Real Heart AB

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
På årsstämman 2023 valdes Kim Norström och Azad Najar till valberedning. Valberedningen föreslår att Magnus Öhman, eller den som valberedningen utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
Valberedningen föreslår vidare att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med 160 000 och med 77 500 kronor till var och en av de övriga ledamöter vilka ej är anställda av Bolaget. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor
Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Magnus Öhman, Azad Najar, Oliver Voigt, Solveig Bergström, Giovanni Lauricella och Stuart McConchie som styrelseledamöter. Vidare föreslås omval av Magnus Öhman som styrelsens ordförande. Ulf Grape och Christer Norström har valt att inte ställa upp för omval.

Till revisor föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill årsstämman 2025. Grant Thornton Sweden AB har informerat om att, under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, den auktoriserade revisorn Joakim Söderin kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Val av valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att valberedningen inför årsstämman 2025 ska bestå av Christer Norström och Azad Najar.