2015-05-21

Kommuniké från årsstämma

Idag, den 20 maj 2015, hölls årsstämma I Scandinavian Real Heart AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Ansvarsfrihet Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor Stämman beslutade om styrelseersättning till Göran Hellers enligt nedan:

  1. Inget styrelsearvode utgår under tre år från bolagsstämman den 20 maj 2015. Utlägg (ex resor) ersätts mot verifikationer på vanligt sätt.
  2. Om produkten (eller bolaget) säljs inom tre år (räknat från bolagsstämman den 20 maj 2015) erhåller Göran Hellers 1 % av försäljningssumman.
  3. Om produkten inte säljs inom tre år erhåller Göran Hellers vid slutdatum för treårsperioden en option att köpa nyemitterade aktier motsvarande 1 % av antalet aktier. Priset för aktierna skall vid denna tidpunkt vara det värde aktien har kl. 17.00 den 20 maj 2015. Procent på försäljningspris försvinner då.

Stämman beslutade om styrelsearvode åt Christina Hugosson, årsarvode 60 000 kronor exkl. moms genom faktura via sitt bolag. Stämman beslutade vidare att ingen ersättning lämnas till övriga styrelsemedlemmar.

Avseende arvode till revisor beslutade stämman enligt avtalat fakturerat belopp.

Val av styrelse, revisor och valberedning Stämman beslutade att omvälja Göran Hellers (ordförande), Gunnar Nihlén, Azad Najar och Susanne Hedman. Vidare beslutade stämman att nyvälja Christina Hugosson. Tofte Mårlind avstod omval.

Till revisor beslutades att ADSUM Revisorer & Företagskonsulter AB med huvudansvarig revisor Marita Lyckstedt väljs som revisor för tiden fram till årsstämman 2016.

Stämman beslutade vidare att följande personer skall ingå i valberedningen: Kim Norström (sammankallande) Kjell Sköldberg och Susanne Hedman.

Västerås i maj 2015 Scandinavian Real Heart (publ) STYRELSEN

För information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Gunnar Nihlén, VD
Telefon: 070-597 88 88
E-post: gunnar.nihlen@realheart.se

 

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
Telefon: 021 – 475 55 50
www.realheart.se

 

 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.