2017-11-28

Real Heart: Kommuniké från extra bolagsstämma

Igår, den 27 november 2017, hölls en extra bolagsstämma i Scandinavian Real Heart AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med acklamation.


Beslut om riktad emission av optioner till styrelseledamot  

Stämman beslutade om emittering av högst 509 000 teckningsoptioner i fyra serier till Harold Kaiser enligt tidigare utsänt förslag,


Förslag att utöka styrelsen med en ledamot samt val av ytterligare ledamot

Stämman beslutade att utöka antalet styrelseledamöter från 5 till 6 personer samt att välja in Harold Kaiser.

Västerås i november 2017

Scandinavian Real Heart AB (publ)
STYRELSEN