2017-03-30

Stor framgång vid nya försök

Den 8–9 mars genomförde vi två operationer med hjärtpumpen modell 11. Dessa visade att hjärtpumpen fungerar utomordentligt både mekaniskt och medicinskt. Vi har nu också fått fram ett hjärta som är helt tystgående.

Den senaste månaden har arbetet med verifiering av hjärtpumpen fortskridit enligt den plan vi har kommunicerat tidigare. Vi har framför allt utfört kontinuerliga laboratorietester, men också djurförsök för att verifiera att det artificiella hjärtat fungerar optimalt när det är inopererat i djur. Under försöken lärde vi oss även mer om hur pumpen skall opereras in och hur narkostekniken kan förfinas.  

Vid operationerna presterade hjärtpumpen modell 11 optimalt både mekaniskt och medicinskt. Exempelvis visade tryckkurvor och syresättning samma värden som ett biologiskt hjärta. Dessutom har vi uppnått stora framsteg avseende hjärtpumpens ljudnivå. Modell 11 är helt ljudlös i drift, vilket är av stor vikt när hjärtat ska opereras in i en människa. I laboratorietesterna utsätts hjärtpumpen för kontinuerlig drift under hårda förhållanden.

Hjärtpumpen modell 11 har presterat mycket bra och sammanfattningsvis är vi oerhört nöjda med utfallen av både laboratorie- och de kliniska testerna.

Nästa steg är att färdigställa och lämna in ansökan till etisk kommitté för att utföra överlevnadstester på djur som väcks upp. Kirurgteamet kommer att lämna in dessa inom kort. Under tiden planerar vi att utföra ytterligare test på sovande djur för att förfina operationstekniken ytterligare samt öka chansen för att överlevnadsförsöken ska bli framgångsrika.

Denna information är sådan information som Real Heart är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2017.
 

För mer information, kontakta:
Azad Najar, vd
073-667 34 63
azad.najar@realheart.se
www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett hjärtpumpsystem som består av en hjätpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Systemet ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.