Disclaimer

Informationen och dokumenten på denna del av Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Bolaget” eller ”Realheart”) hemsida får enligt lagar och regler inte göras tillgängliga för vissa personer och följaktligen måste personer som vill ta del av informationen och dokumenten informera sig om, samt agera i enlighet med, eventuella sådana restriktioner. Vi ber dig att läsa texten nedan och lämna följande bekräftelse varje gång du vill öppna den här hemsidan. Din försäkran måste vara sanningsenlig. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Detta material riktar sig inte till och är inte tillgängligt för personer med hemvist eller som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i något annat land eller någon annan jurisdiktion där sådan handling helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Prospekt och andra till prospektet hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till land där distributionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

Erbjudandet avseende de värdepapper som omfattas av detta material riktar sig inte till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i något land där sådan distribution kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där det skulle strida mot regler i sådant land.

Inga värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Inga värdepapper utgivna av Bolaget får således erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Detsamma gäller även annat land där sådan handling helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore och Sydafrika.

Jag intygar att:

Jag har läst och accepterat att vara bunden av den information, de instruktioner samt de villkor och bestämmelser som lämnas på denna del av hemsidan samt bekräftar att jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i något annat land där distribution av prospektet eller andra till prospektet hänförliga handlingar strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget samt att jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.