2016-11-08

Real Heart: Bokslutskommuniké 1januari-31 december 2015

Med ”Bolaget” eller ”Scandinavian Real Heart” avses Scandinavian Real Heart AB med organisationsnummer 556729-5588.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2015-01-01 – 2015-12-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 148 054 (226 257) SEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 530 513 (-1 690 217) SEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,15 (- 0,17) SEK.
  • Soliditeten** uppgick till 90,4 (89,7) %.

Fjärde kvartalet (2015-10-01 – 2015-12-31)

   • Nettoomsättningen uppgick till 0 (154 425) SEK.
   • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -613 019 (-1 036 000) SEK.
   • Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 (-0,10) SEK.
   • Soliditeten** uppgick till 94 (89) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 916 625 aktier per 2015-12-31.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

Väsentliga händelser under 2015

Första kvartalet

Gunnar Nihlén tillträdde som VD i Scandinavian Real Heart och Bolaget meddelade att simulatortest med hjärtpump genomförts med positiva resultat. Under testerna registrerades data avseende puls, tryck och flöden. Härutöver mättes energi- och effektförbrukning. Resultaten av testerna visar att modell nummer 8 är en förbättrad mekanisk modell i relation till föregående modell.

Andra kvartalet

Bolaget utvecklade en färdig modell – hjärtpumpsmodell nummer 8. Under kvartalet meddelade Bolaget även att dåvarande VD Gunnar Nihlén, som genom sitt helägda bolag Frontus AB är en av ägarna i Scandinavian Real Heart, sålt 17 720 av sina aktier i Bolaget.

Tredje kvartalet

Inga väsentliga händelser rapporterade under det tredje kvartalet.

Fjärde kvartalet

Bolaget meddelade den 5 oktober att prekliniska djurprov genomförts med hjärtpump modell nummer 8. Proven utföll väl vad gäller pumpens principiella konstruktion, motorns energiåtgång och styrsystem. Drivsystemet levererade blodtryck och puls med normala värden. Provet visade också att det finns behov av att förbättra och optimera den kliniska processen med att sy fast och koppla in hjärtpumpen.

Scandinavian Real Heart kunde den 5 oktober även meddela, i och med att Bolaget går in i en ny mer medicintekniskt inriktad fas, att Bolagets styrelseledamot Christina Hugosson tillträder som ny VD. Hugosson har lång erfarenhet av medicinteknisk produktutveckling, bolagsbyggande och försäljning. Före detta VD Gunnar Nihlén kvarstår som styrelseledamot i Bolaget och kommer fortsätta att bidra med kompetens och erfarenhet.

Bolaget meddelade i december att VD Christina Hugosson köpt 30 000 aktier av före detta VD Gunnar Nihléns bolag Frontus AB. Samtidigt köpte även en av de större ägarna i Bolaget 70 000 aktier av Frontus AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.

Omsättning och resultat

Bolaget har inte haft någon omsättning under Q4 och den omsättning som redovisas under övriga perioder avser enbart vidarefakturering av hyreskostnader. Aktiverade kostnader för forskning och utveckling uppgår under perioden till 291 KSEK och för patent med 134 KSEK exkl. avskrivning 38 KSEK. De huvudsakliga kostnaderna för perioden består av: konsultarvoden för den löpande förvaltningen 275 KSEK, lokalomkostnader 76 KSEK, finansiella kostnader 64 KSEK samt patentkostnader 46 KSEK. Resultatet (förlust) för Q4 uppgår till 613 KSEK.

 

VD Christina Hugosson kommenterar

Under 2015 har vi tagit en del stora steg. Hjärtpumpens syresättning och puls är som hos en frisk människa – det visade vi vid de prekliniska proven i september och november. Proven gjordes tillsammans med ett av Sveriges ledande kardiologteam. Det kändes oerhört stort att höra pulsen slå vid proven. Vi har också gjort ett genombrott med att få ner energiförbrukningen till en nivå som teoretiskt ska klara att användaren kan röra sig fritt under ett helt dygn. Vi vill ju ha aktiva användare som kan röra sig fritt och leva som vanligt. Patentportföljen har breddats och stärkts under året.

Vi arbetar vidare med de aktiviteter som krävs av oss när det gäller etiska regler och myndighetsförordningar för den här typen av medicintekniska implantat. Planering och prioritering pågår av de aktiviteter som kommer att leda fram mot de kliniska försöken i människa. Styrelse och ledning ser över olika kapitalanskaffningsmöjligheter för fortsatt stabil finansiering mot försöken.

Vi kom på plats 16 i Veckans affärers lista över ”Årets 50 kursdubblare – aktierna du borde ha ägt” under 2015. Det är vi stolta och glada över!

I oktober 2015 tillträdde jag som ny VD i och med den mer medicintekniskt inriktade fas Bolaget går in i. Jag ser verkligen fram emot att vi ska ta hjärtpumpen fram mot prov på människa och vidare mot marknad. Behovet är enormt. Varje år drabbas cirka 2000 patienter i Sverige av svår hjärtsvikt, dvs det som kallas grad IV och innebär att man avlider inom något år. Det görs endast runt 50 hjärttransplantationer per år pga. för få donatorhjärtan. Här har hjärtpumpen en viktig funktion att fylla, både för individen och för samhället.

Nu ser vi fram emot de prekliniska långtidsprov som vi avser att genomföra under andra halvåret 2016!

 

Christina Hugosson

VD, Scandinavian Real Heart AB

Läs hela rapporten här <<

 

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Christina Hugosson, VD
Telefon: 070-191 30 87
E-post:christina.hugosson@realheart.se

 

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
www.realheart.se

 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning förpatienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.