2016-11-08

Real Heart: Bokslutskommuniké

Med ”Bolaget” eller ”Scandinavian Real Heart” avses Scandinavian Real Heart AB med organisationsnummer 556729-5588.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2014-01-01 till 2014-12-31)

• Nettoomsättningen uppgick till 226 000 (443) SEK

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 690 000 (-257 000) SEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,17 (-0,05) SEK.

• Soliditeten** uppgick till 89,7 (39,1) %. Fjärde kvartalet (2014-10-01 – 2014-12-31)

• Nettoomsättningen uppgick till 154 425 (0) SEK. • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 036 000 (-33 000) SEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,10 (-4) SEK. *Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 916 625 aktier per 2014-12-31.

**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under 2014

Fjärde kvartalet

• I oktober inleddes teckningstiden i Scandinavian Real Hearts nyemission inför notering på AktieTorget. Nyemissionen tecknades till drygt 8,8 MSEK inklusive teckningsåtagare, motsvarande en teckningsgrad om drygt 88 procent. Emissionen genomfördes främst för att bredda ägandet och tillföra Bolaget kapital för fortsatt produktutveckling.

• I december informerade Scandinavian Real Heart om att Bolaget beslutat genomföra simulatortest med sin hjärtpump (modell nr 8) istället för de tidiga djurprov som planerats under hösten 2014. Simulatortester genererar mer information om till exempel tryck och flöde inför de planerade djurproven under 2015 och pågår omkring fyra veckor med start i december.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Den 12 februari 2015 tillträdde Gunnar Nihlén som VD i Scandinavian Real Heart. Nihlén är en av Bolagets grundare och har sedan 14 år tillbaka arbetat med utvecklingen av Bolaget och hjärtpumpen. Nihlén är ingenjör och har lång erfarenhet av olika uppdrag inom svenskt näringsliv. Han har bland annat varit VD för ABB Industrigymnasium i Västerås och för Almi Västmanland samt haft olika befattningar inom ABB.

• Bolaget meddelade i februari att de i mitten av mars kommer att offentliggöra information och resultat av de tester som genomförts de senaste månaderna. En uppföljande presskonferens kommer att hållas några dagar efter att resultaten offentliggjorts. Tid och plats meddelas i ett senare skede.

Omsättning och resultat

Då Bolaget inte har någon försäljning består omsättning under det fjärde kvartalet 2014 av vidarefakturering av kostnader till externa hyresgäster samt ett lån till Västmanlands Forsknings – och Utvecklingsråd. Bokföringen av lånet är en justering från föregående år. Lånet är royaltybaserat och ska inte balanseras under långfristiga skulder vilket gjorts tidigare.

I huvudsak består Bolagets kostnader under fjärde kvartalet av kostnader hänförliga till noteringen på AktieTorget som belastar resultatet med 971 000 SEK. Bolaget har under perioden produktutvecklat och genomfört simuleringstester till avsevärt lägre kostnad än budgeterat.

VD Gunnar Nihlén kommenterar

Det har varit ett händelserikt år för Scandinavian Real Heart. Vi har under det gångna året genomfört en notering och nyemission på AktieTorget. Syftet med emissionen var att göra Bolaget publikt och att tillföra Bolaget utvecklingskapital. Nyemissionen inbringade drygt 8,8 MSEK före emissionskostnader till Bolagets verksamhet, tillsammans med cirka 230 nya aktieägare som vi vill hälsa hjärtligt välkomna och tacka för förtroendet. Genom nyemissionen och den efterföljande noteringen har vi tagit klivet till nästa fas i Bolagets utveckling. Efter mer än 14 års forskning och utveckling har vi bland annat genomfört framgångsrika djurstudier genom vilka flera viktiga parametrar verifierats. Vi avser nu genomföra mer omfattande tester med målsättningen att under 2017 kunna inleda studier i människa. Under det första kvartalet 2014 konstruerades pumpmodell nummer 7, vilken sedan kom att testas med simulatorer under april och i djur I början av maj. Modell nummer 7 var en stor framgång då pumpprincipen med två kammare och två förmak kunde verifieras avseende flöde, tryck och 98-procentig syresättning av blodet under djurproven. Dock visade det sig att den elmotor som användes var för svag och att det interna motståndet i pumpen var för högt. Härutöver kom även thoraxkirurger med förbättringsförslag för pumpen. Under det första halvåret 2014 tillverkades pumpmodell nummer 8 för att testas i simulatorer under december 2014 och januari 2015, som förberedelser till nya djurförsök. Resultaten från testerna kommer att offentliggöras under mars månad. För att summera året som gått har vi genomfört en framgångsrik introduktion på AktieTorget och utfört lyckade djurförsök. Vi ser nu fram emot ett spännande 2015!

Gunnar Nihlén VD, Scandinavian Real Heart AB

Se hela rapporten Pdf 150218