2016-05-11

Real Heart: Delårsrapport 2016-01-01-2016-03-31

Med ”Bolaget” eller ”Scandinavian Real Heart” avses Scandinavian Real Heart AB med organisationsnummer 556729-5588.

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2016-01-01 – 2016-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 62 688 (80 447) SEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -807 706 (-451 500) SEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 (-0,04) SEK.
  • Soliditeten** uppgick till 79 (95) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 916 625 aktier per 2016-03-31.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2016

Under det första kvartalet 2016 kunde Scandinavian Real Heart meddela att man erhållit ytterligare ett svenskt patent, vilket skyddar den slutgiltiga pumpkonstruktionen. Patentet skyddar även mot andra tänkbara lösningar och således förhindrar patentet konkurrenter att utveckla likartade mekaniska hjärtan med fyra kammare. Scandinavian Real Heart lämnade även under perioden in ytterligare patentansökningar till Patentverket, för att bredda portföljen.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I början av april 2016 meddelade Bolaget att styrelsen föreslagit årsstämman att besluta om genomförande av en företrädesemission i syfte att tillföra kapital för att ta ytterligare steg framåt i utvecklingen av hjärtpumpen.

Bolaget har efter det första kvartalets utgång även kunnat kommunicera att de tre före detta NHL-spelarna Börje Salming, Fredrik Olausson och Jimmie Ölvestad köpt aktier i Scandinavian Real Heart.

Den 10 maj 2016 höll Scandinavian Real Heart årsstämma. Stämmokommuniké publicerades den 11 maj 2016 och finns att tillgå på www.aktietorget.se och bolagets hemsida www.realheart.se

 

Omsättning och resultat

Omsättningen under perioden härrör till 100 % från vidarefakturering av hyreskostnader till externa hyresgäster. Kostnader för forskning och utveckling av modell nr 9 har under Q1 aktiverats med 653 tkr. Kostnader för nya patentansökningar har aktiverats med 330 tkr. Posten övriga externa kostnader, 870 tkr, består av externt köpta tjänster för företagsledning och ekonomi med 322 tkr, lokalkostnader med 156 tkr samt diverse övriga kostnader 392 tkr.

 

VD Christina Hugosson kommenterar

Vi arbetar enligt plan med utveckling och test av hjärtpumpen. I mars fick vi ytterligare ett patent godkänt av svenska patentverket. Tack vare patentbeviljandet är vår hjärtpumps konstruktion skyddad. Vår hjärtpump – den enda som efterliknar det mänskliga hjärtat med fyra kammare – är redo att genomgå tester för att så småningom testas i människor och slutligen förhoppningsvis nå ut på marknaden.

Patentet skyddar inte enbart vår slutliga konstruktion, utan ger även skydd mot andra tänkbara lösningar och förhindrar således att konkurrenter utvecklar likartade mekaniska hjärtan med fyra kammare. Vi har dessutom lämnat in tre patentansökningar, utöver den nyligen beviljade, för att bredda patentportföljen med kompletterande patent på spinoff-lösningar till huvudpatentet. Genom att arbeta kontinuerligt med vårt immaterialrättsliga skydd skapar vi de bästa förutsättningarna för forskningen och utvecklingen av våra produkter.

Som vi kunde meddela i april föreslog styrelsen att årsstämman skulle besluta om genomförande av en företrädesemission. Detta beslut fattades igår, den 10 maj 2016, när vi höll årsstämma på Elite Stadshotellet i Västerås. Genom den planerade företrädesemissionen vill vi tillföra Bolaget resurser för att kunna bevisa att hjärtat fungerar felfritt så att det så småningom kan opereras in i människor och ge färre komplikationer än dagens alternativ. För att ta utvecklingen av vår hjärtpump vidare behöver vi göra en miniatyrisering av elektroniken, utveckla säkerhetskritisk mjukvara samt genomföra etiskt godkända prekliniska långtidsförsök på djur. Samtidigt som vi gör detta bygger vi värde i Bolaget genom utökad kärnkompetens men också – som jag nämnt tidigare – genom en breddning av patentportföljen med för framtiden intressanta spinoffteknologier. Vi har via teckningsförbindelser redan på förhand avtalat om cirka 30 procent av företrädesemissionen och arbetar för närvarande med att utöka andelen teckningsförbindelser.

Vi gör bedömningen att vi har goda förutsättningar att driva projektet i mål, mot bakgrund av våra framsteg vad avser pumpkonstruktionen och våra djurförsök, men även med anledning av den starka styrelse och välutbildade projektorganisation som står bakom Bolaget. Med vår produkt på marknaden skulle patienter som väntar på ett donerat hjärta få väsentligt utökad väntetid tills ett donerat hjärta finns tillgängligt samtidigt som både livskvalitet och mobilitet förbättras. Hjärtpumpen ökar därför sannolikheten att hitta ett passande donationshjärta i tid, vilket ökar patientens chanser att överleva. I ett längre perspektiv hoppas vi även att Scandinavian Real Heart ska bli en mer permanent lösning för patienter som av olika skäl inte kan få ett donerat hjärta.

I april gick de tre kända ishockeyprofilerna Börje Salming, Fredrik Olausson och Jimmie Ölvestad in och köpte aktier i Scandinavian Real Heart. NHL-profilerna har sedan länge uttryckt vikten av organdonation och väljer genom sina investeringar i Scandinavian Real Heart att även förespråka ett artificiellt alternativ. Hockeyprofilernas tro på Bolaget ger oss ytterligare energi att driva projektet vidare – eventuellt medför det även att andra får upp ögonen och vill investera i Bolaget, vilket ger oss större möjligheter i vårt fortsatta arbete.

Vi fortsätter vår resa med förhoppningen att det första Real Heart-hjärtat kan inopereras i människa under 2017.

 

Christina Hugosson

VD, Scandinavian Real Heart AB

Scandinavian Real Heart AB

När Azad Najar 1999 som läkare började skissa på en idé att ta fram ett konstgjort hjärta var grundidén att utveckla ett hjärta som efterliknar det biologiska. Idén bygger på flödesanalyser som genomfördes av Professor Said Zahrai på KTH 2002-2005. När Azad 2001 fick kontakt med Gunnar Nihlén, som då var VD på ALMI Västmanland, såg Nihlén potentialen i innovationen och de inledde ett samarbete. Nihléns ingenjörsbakgrund och stora erfarenhet av industriella utvecklingsprojekt inom bland annat ABB, kombinerat med Najars kunskap om hjärtats funktion visade sig framgångsrikt. Tillsammans grundade Najar, Nihlén och Zahrai Scandinavian Real Heart AB 2007. Under de första 10 åren genomfördes utvecklingsarbetet på grundarnas fritid och då på ideell basis med ett gediget intresse att lösa ett problem. Under dessa år uppskattar Bolaget att man har lagt ner totalt 14 000 timmar på utveckling, simulering och studier. Därutöver har ingenjörsteknisk -och medicinteknisk kompetens inom Scandinavian Real Hearts nätverk bistått med ytterligare ett antal tusen timmar.

Flödet i hjärtkamrarna är den avgörande faktor som Bolaget anser bör efterliknas för att förhållanden inne i hjärtpumpen skall imitera det naturliga hjärtat. Om samma flöde som i det naturliga hjärtat kan uppnås bör man väsentligt kunna minska risken för blodproppar och samtidigt pumpa på ett energieffektivt sätt. Bolaget har sedan 2001 patent på pumpprincipen i USA, England, Sverige och Tyskland. Bolaget har nyligen inlämnat ytterligare tre patentansökningar som, om de godkänns, ger patentskydd i 20 år.

Målsättning

Bolagets mål är att ta fram en hjärtpump (TAH), med bättre funktion än de som finns på marknaden, som i första hand kan användas som övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Grundidén är att den hjärtpump som Bolaget utvecklar ska pumpa så likt det naturliga hjärtat som möjligt.

Aktien

Scandinavian Real Heart AB noterades på AktieTorget under november 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Per den 31 mars 2016 uppgick antalet aktier i Scandinavian Real Heart till 9 916 625 stycken. Det finns inga utestående optioner eller optionsprogram.

Största aktieägare i Bolaget per 2016-03-31 (över 10 procent)

Aktieägare Antal aktier Röster (%) Kapital (%)
Najar Medical & Invention AB 3 587 564 36,18 36,18
Frontus AB 1 173 449 11,83 11,83
Övriga 4 761 013 51,99 51,99
Totalt 9 916 625 100 % 100 %

 

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 2 2016-08-25
Delårsrapport 3 2016-11-24
Bokslutskommuniké 2016 2017-02-23

 

Avlämnande av delårsrapport

Västerås, den 11 maj 2016 Styrelsen Scandinavian Real Heart AB

Läs hela rapporten som pdf här >>